Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Esad’ı devirme uğruna Mehmetçiği gözden çıkardı!..

 

Ne bit­mez tü­ken­mez bir sap­lan­tıy­mış bu!..
Sı­nı­rı­mı­zın di­bin­de res­men sa­vaş var, top mer­mi­le­ri bi­zim ta­raf­ta­ki ev­le­re, so­kak­la­ra dü­şü­yor, köy­ler bo­şal­tı­lı­yor bun­la­rın ak­lı Esa­d'­da!..
Ya­hu bu Esad si­zin can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı dos­tu­nuz­ken de dik­ta­tör de­ğil miy­di, ken­di hal­kı­na zu­lüm yap­mı­yor muy­du?..
İşin içi­ne mez­hep­çi­lik gi­rin­ce düş­ma­nı­nız ol­du!..
Şim­di Sad­ra­zam Ah­met, Esa­d'­ı de­vir­mek uğ­ru­na Meh­met­çi­ği bi­le göz­den çı­ka­rı­yor!..

* * * *

ABD te­le­viz­yo­nu CNN mu­ha­bi­ri Chris­ti­ane Aman­po­ur ön­ce­ki gün bi­zim Ah­me­t‘­le rö­por­taj yap­tı…
Ah­met, PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu PYD ile IŞİD ara­sın­da­ki ça­tış­ma­la­ra sah­ne olan Ko­ba­ni'ye yar­dı­mı ve ABD ön­cü­lü­ğün­de­ki koa­lis­yo­na des­te­ği “E­sa­d'­ı de­vir­me­” şar­tı­na bağ­la­dı!..
Aman­po­ur, “Si­zi an­la­dı­ğım­dan emin ol­ma­lı­yım, Tür­ki­ye ba­zı şart­lar al­tın­da Su­ri­ye'ye as­ker çı­kar­ma­ya ha­zır mı?” di­ye üs­te­le­yin­ce Ah­met “E­ğer di­ğer­le­ri ken­di üzer­le­ri­ne dü­şe­ni ya­par­sa­” di­yor…
CNN Mu­ha­bi­ri “Ko­alis­yon Esa­d'­ın pe­şi­ne düş­tü­ğü tak­dir­de mi?” di­ye so­ru­yor,
Ah­met ce­vap ve­ri­yor:
“E­vet ke­sin­lik­le, ke­sin­lik­le­”

* * * *

Esad ta­kın­tı­sıy­la Tür­ki­ye'yi sa­va­şa so­ka­cak­lar, Meh­met­çi­ği ba­tak­lı­ğa sü­re­cek­ler!..
Tay­yip-Ah­met iki­li­si Tür­ki­ye'yi so­ka­cak­la­rı bu ba­tak­lık­ta Esa­d'­ın pe­şi­ne dü­şe­cek­ler!..
“A­na­lar ağ­la­ma­sı­n” di­ye PKK ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ran­lar, Tür­ki­ye'nin ana­sı­nı ağ­la­ta­cak­lar!..
Bu na­sıl iş­tir sev­gi­li okur­lar?..
Mec­li­s'­ten tez­ke­re çı­kar­tı­yor­lar,
Tür­ki­ye'yi ma­ce­ra­ya sü­rük­le­mek üze­re!..
Aca­ba MHP li­de­ri Bah­çe­li bu rö­por­ta­jı din­le­dik­ten, oku­duk­tan son­ra ne dü­şü­nü­yor?..
AK­P'­ye ver­di­ği des­te­ğin Tür­ki­ye'nin ba­şı­na ne ço­rap­lar öre­bi­le­ce­ği­ni aca­ba id­rak ede­bil­di mi?..

* * * *

Be­re­ket ver­sin, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı söz­cü­sü, Da­vu­toğ­lu Ah­met ile CNN'­in yap­tı­ğı rö­por­taj­da­ki Esad ta­kın­tı­lı du­rum ko­nu­sun­da, “Bi­zim po­zis­yo­nu­muz de­ğiş­me­di. Bi­zim odak­lan­dı­ğı­mız ko­nu IŞİ­D” de­di de, Meh­met­çik bu ma­ce­ra­dan şim­di­lik kur­tul­muş ol­du!..
Eğer ABD Dı­şiş­le­ri Söz­cü­sü “E­vet, Esa­d'­ı da de­vi­re­ce­ği­z” de­sey­di, yan­dı gü­lüm ke­ten hel­va!..
Bi­zim muh­te­şem iki­li Tay­yip ile Ah­met zevk­ten dört kö­şe ola­cak, se­vinç­ten ha­va­la­ra zıp­la­yıp Türk as­ke­ri­ni Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­na sü­re­cek ve Tür­ki­ye her gün ge­le­cek şe­hit ha­ber­le­riy­le sar­sı­la­cak­tı…
“Bi­zim pla­nı­mız­da Esad yo­k” di­ye­rek çok şü­kür bi­zi ABD kur­tar­dı!..
Ki­fa­yet­siz muh­te­ris­le­rin Tür­ki­ye'yi dü­şür­dü­ğü son de­re­ce teh­li­ke­li ve ha­zin du­ru­mu gö­rü­yor mu­su­nuz?!.

Ha­in­le­rin az­gın­lı­ğı!..

PKK kuy­ruk­la­rı, IŞİ­D‘­in Ko­ba­ni'ye sal­dı­rı­la­rı­nın hın­cı­nı ya­şa­dık­la­rı, ek­me­ği­ni ye­dik­le­ri top­rak­lar­dan çı­ka­ra­cak ka­dar ken­di­le­rin­den geç­ti­ler, az­gın­laş­tı­lar!..
Ko­ba­ni'ye sal­dı­rı­la­rı İs­tan­bu­l'­da Bağ­cı­lar, Ok­mey­da­nı ve Ka­dı­kö­y'­de, Di­yar­ba­kı­r'­da araç­la­rı tah­rip ede­rek, oto­büs­le­ri ya­ka­rak, et­ra­fı yı­ka­rak pro­tes­to edi­yor­lar!..
Çün­kü mey­da­nı boş bul­du­lar…
PKK kuy­ruk­la­rın­dan bi­ri Ata­türk büs­tü­nü bi­na­nın üst ka­tın­dan aşa­ğı atı­yor, aşa­ğı­da­ki baş­ka bir ha­in, büs­tün ba­şı­na tek­me atı­yor!..
Ha­in kuy­ruk­lar sı­kıy­sa Ko­ba­ni'ye git­se­ni­ze!..
Bun­la­rı ik­ti­dar şı­mart­tı ba­şı­mı­za be­la et­ti…
As­ker kış­la­sın­da, po­lis do­ku­na­mı­yor, bun­lar her tür­lü ah­lak­sız­lı­ğı ya­pı­yor!..
Ge­çen gün­kü “Ko­ba­ni ora­da PKK ne­re­de?” baş­lık­lı ya­zım üze­ri­ne bir oku­rum “ta­mam­la­yı­cı­” ol­sun di­ye “ya ter­si ol­sa?” man­tı­ğıy­la dün (özet­le) şu no­tu gön­der­miş:
“Çı­kıp da sor­mu­yor (ga­ze­te­ci­ler­den) bir ta­ne­si:
Şim­di Yu­na­nis­tan ile Bul­ga­ris­tan bir­lik olup Trak­ya'dan gir­se ora­lar­da mil­le­ti kı­rıp ge­çir­se PKK ile PYD yar­dı­ma ge­lir mi? Tür­ki­ye'nin va­tan top­rak­la­rı ve Kürt ol­ma­yan di­ğer mil­le­ti için ka­nı­nı dö­ker mi?
Sor­sa­nı­za… Se­lo'ya, Ça­re Sır­rı'ya, Sa­kı­k'­a, Per­vi­n'­e, Ay­se­l'­e, Gül­ta­n'­a…”
Ben de, bun­la­rı TV'­de­ki prog­ram­la­ra da­vet eden­le­re söy­lü­yo­rum: Sor­sa­nı­za!..