Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Fezlekeleri kim kaçırıyor?!.

4 Şubat 2014

Üçü is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­dı, bi­ri gö­rev­den alın­dı!.. Baş­ba­ka­n'­ın mu­avi­ni Bü­lent, sa­bah ak­şam her ko­nuş­ma­sın­da hır­sız­la­ra, yol­suz­luk ya­pan­la­ra, rüş­vet­çi­le­re bed­du­a edi­yor!..
Ama dört ba­kan hak­kın­da sav­cı­la­rın ha­zır­la­dı­ğı fez­le­ke­ler bir tür­lü Mec­li­s'­e gel­mi­yor, ge­le­mi­yor!..
Fez­le­ke­ler Ada­let Ba­kan­lı­ğı'n­da!..
Ba­kan­lık fez­le­ke­le­rin tur­şu­su­nu mu ku­ru­yor, yok­sa 30 Mar­t'­tan, ya­ni ye­rel se­çim­ler­den son­ra Mec­li­s'­e gön­der­mek için de­rin so­ğu­tu­cu­ya mı koy­du?..
Fez­le­ke­le­ri kim ka­çı­rı­yor bi­le­mi­yo­ruz, bun­lar ne­den sır ol­du an­la­ya­mı­yo­ruz!!!

* * *

O fez­le­ke­ler Ada­let Ba­kan­lı­ğı'n­da bek­le­ti­lir­ken, yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rıy­la gö­rev­le­rin­den is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ile es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan as­lan­lar gi­bi se­çim mey­dan­la­rı­na çık­tı!..
İki­si­nin de oğ­lu yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rıy­la ha­pis­ha­ne­de!..
Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın bi­le­ğin­de­ki saa­ti he­di­ye eden şar­kı­cı­nın ko­ca­sı İran­lı ço­cuk da ha­pis­te!..
Çağ­la­yan bi­le­ğin­de­ki o sa­at­le mi se­çim mey­da­nı­na çık­tı bi­lin­mez ama öte­ki Ba­kan Mu­am­mer il­ginç laf­lar edi­yor!..

* * *

Mar­di­n'­de sah­ne alan Mu­am­mer Gü­ler ken­din­den emin!!!
“Si­zin kar­şı­nı­za ak­lan­mış ola­rak çı­ka­ca­ğı­m” di­ye­rek de­vam edi­yor:
“Bu he­sa­bı ver­me­den si­ya­se­te de­vam et­me­ye­ce­ği­m”
Bu­nu ne za­man söy­lü­yor?..
Si­ya­set ya­par­ken!..
Ak­lan­ma­dan hal­kın kar­şı­sı­na çık­ma­ya­cak­sa hal­kın kar­şı­sın­da işi ne?..
He­sap ver­me­den si­ya­set yap­ma­ya­cak­sa, şim­di yap­tı­ğı ne­dir?..
Ve bom­ba­yı pat­la­tı­yor:
“17 Ara­lık, ikin­ci Ge­zi va­ka­sı­dı­r”
Gü­ler mi­sin ağ­lar mı­sın?..
Ama onun adı Mu­am­mer Gü­ler, ağ­la­ya­ca­ğı­na gü­lü­yor!..

* * *

Bun­lar kim­den ce­sa­ret alı­yor­lar?..
El­bet­te Tay­yi­p'­ten!..
Tay­yip Bey, “Yol­suz­luk­la­rın kar­şı­sın­da­yız ama……” di­yor!..
“A­ma­” de­di mi iş bit­ti!..
Çün­kü “a­ma­”nın ar­ka­sın­dan “dar­be­”, “ka­ran­lık oda­k”, “çe­te­”, “Haş­ha­şi­” ge­li­yor!..
Bun­lar, yol­suz­lu­ğun üs­tü­nü mu­şam­bay­la ör­tü­yor!..
Pe­ki, yol­suz­luk ve rüş­vet­le suç­la­nan ba­kan­lar ne­ye gü­ve­ni­yor?..
Bu­nu an­la­mak için po­lis ve yar­gı­da­ki al­tüst olu­şa bak­mak ye­ter­li!..

* * *

Bir ke­re fez­le­ke­ler Mec­li­s'­e gel­se bi­le AK­P'­li­le­rin oy­la­rıy­la Yü­ce Di­van yo­lu ka­pa­na­cak!..
İkin­ci­si, bu da­va bü­yük bir ih­ti­mal­le ma­cun­laş­tı­rı­la­cak, las­tik gi­bi uza­ya­cak, bu ara­da tu­tuk­lu sa­nık­lar sa­lı­ve­ri­le­cek son­ra da kö­rel­ti­lip, kül­len­di­ri­le­rek unut­tu­ru­la­cak!..
Şu an­da De­niz Fe­ne­ri e.V da­va­sın­dan söz eden, ha­tır­la­tan var mı?..
An­cak…
Böy­le ol­sa bi­le, bu es­ki ba­kan­lar da ço­cuk­lar da, öte­ki­ler de ka­mu vic­da­nın­da ak­lan­mış ol­ma­ya­cak­lar!..
Bu­nun ve­ba­li de bu ik­ti­da­rın boy­nun­da ka­la­cak!..
Ge­ri­si­ni Tay­yip dü­şün­sün!..

Allah bize sabır versin!..

Öy­le olay­la­rı ya­şı­yo­ruz, öy­le söz­ler du­yu­yo­ruz ki sa­bır ta­şı ol­sa çat­lar!..
Ör­ne­ğin AK­P'­li ve­kil Meh­met Me­ti­ner çı­kı­yor, 40 bin ki­şi­nin ka­ti­li, bö­lü­cü te­rö­rist ba­şı Apo'­nun “de­mok­ra­si­ye kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı­” söy­le­ye­bi­li­yor!..
Ya­kın­da Apo'yu “de­mok­ra­si kah­ra­ma­nı”, İm­ra­lı'yı da Yas­sıada gi­bi “de­mok­ra­si ve öz­gür­lük ada­sı­” ya­par­lar­sa şaş­ma­yın, sab­re­din!..

* * *

Öte yan­da Kürt­çü par­ti­nin Kürt­çü ve­ki­li Sır­rı Sa­kık, “Yol­suz­luk­lar çok da umu­ru­muz­da de­ği­l” di­ye­rek şun­la­rı söy­lü­yor:
“Bu şe­kil­de pa­ra ça­lın­maz­sa bir baş­ka şe­kil­de ça­lı­nır. Bu pa­ra­lar Ha­zi­ne'ye ge­lir­se F-16'lar alı­nır, bun­lar gi­der Ro­bos­ki'yi (Ulu­de­re'yi) bom­ba­lar, gaz bom­ba­sıy­la hal­kı­mı­za dö­ne­r”
Ka­fa­ya bak!..
Ha­zi­ne­den çal­ma­yı ney­le meş­ru­laş­tı­rı­yor?!.
De­mek bun­lar ik­ti­da­ra ge­lir­se “A­man F-16'lar alın­ma­sı­n” di­ye da­ha çok ça­la­cak­lar!..
Al­lah bi­ze sa­bır ver­sin!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more