Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Gücün yetmez susturamazsın!..

13 Mayıs 2014

Kim­se­yi sus­tur­ma­ya gü­cü yet­me­ye­cek!..
İs­ter baş­ba­kan ol­sun, is­ter cum­hur­baş­ka­nı ve­ya Baş­kan, ya da baş­ka bir şey…
Sus­tu­ra­ma­ya­cak!..
Tür­ki­ye kim­se­nin ba­ba­sı­nın çift­li­ği de­ğil!..
Yağ­cı­lar, ya­la­ka­lar, med­ya­da­ki bes­le­me­ler TV ka­nal­la­rı­na çı­kıp cır cır ko­nu­şa­cak;
Bu ül­ke­nin ger­çek ay­dın­la­rı, sa­nat­çı­la­rı, ga­ze­te­ci­le­ri, ya­zar­la­rı, genç­le­ri, hu­kuk­çu­la­rı, aka­de­mis­yen­le­ri, dok­tor­la­rı, öğ­ret­men­le­ri su­sa­cak, öy­le mi?..
Ha­yır, de­mok­ra­si ha­zım­sız­lı­ğıy­la ba­ğır­san da ça­ğır­san da kim­se sus­ma­ya­cak!..
İn­gil­te­re'ye bak­sın, TV prog­ram­cı­sı İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı'na “Sü­re bit­ti çe­ne­ni ka­pa­t” di­ye­bi­li­yor, o da “Ta­ma­m” de­yip özür di­li­yor!..
Tay­yip de sus­tu­ra­ma­dı­ğı gi­bi, gün ge­le­cek ken­di­si sus­mak zo­run­da ka­la­cak.

* * * * *

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof.  Fey­zi­oğ­lu'na “dev­let ada­bı­” der­si ve­ri­yor!..
Sen ken­di­ne bak!..
Ya­nın­da Cum­hur­baş­ka­nı otu­ru­yor, bu aya­ğa kal­kıp ko­nuş­ma­cı­yı haş­la­ma­ya baş­lı­yor!..
Ön­de ken­di­si, ar­ka­da Cum­hur­baş­ka­nı, onun ar­ka­sın­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı sa­lo­nu terk edi­yor!..
Man­za­ra­ya ba­kı­nız, “dev­let ada­bı­nı­n” ne de­mek ol­du­ğu­nu an­la­yı­nız!..

* * * * * *

Ya Kay­se­ri­li Ab­dul­lah Be­y'­e ne de­me­li?..
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı kim­li­ği­ni ta­şı­yan şa­hıs, Tay­yi­p'­in ar­ka­sı­na ta­kıl­mış, tı­pış tı­pış gi­di­yor!..
Düş­tü­ğü po­zis­yo­nu sin­di­re­bi­li­yor!..
Pro­to­kol ve “dev­let ada­bı­” yer­ler­de…
Baş­ba­kan ön­de, Cum­hur­baş­ka­nı, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve Da­nış­tay Baş­ka­nı ar­ka­sın­da!..
Dev­let ida­re­si, Tay­yi­p'­in si­nir­len­me­siy­le tu­şa gel­miş du­rum­da!..
Tay­yip cum­hur­baş­ka­nı ol­sa ay­nı du­ru­mu ka­bul ede­bi­lir mi?..

* * * * *

Tay­yip, Men­de­res ta­kın­tı­lı!..
27 Ma­yıs ön­ce­si de böy­le ol­muş, ama bu­nu ken­di­si­ne ya­pa­ma­ya­cak­lar­mış!..
Yıl­lar­dır sü­ren bir ve­him!..
Men­de­re­s'­in akı­be­ti­nin en­di­şe­si!..
Ya­hu ara­dan 54 yıl geç­ti, dün­ya de­ğiş­ti, Tür­ki­ye de­ğiş­ti; ama Tay­yi­p'­in zih­nin­de­ki Men­de­res ve 27 Ma­yıs si­lin­me­di!..
Her­ke­se ayar ve­ri­yor, her­ke­si fır­ça­lı­yor, ba­ğı­rıp ça­ğı­rı­yor…
Ama bir tür­lü “mağ­du­ri­yet­te­n” kur­tu­la­mı­yor!..

* * * * *

Kav­ga­cı in­san­dan cum­hur­baş­ka­nı ol­maz!..
Dü­şü­nün, Tay­yip cum­hur­baş­ka­nı ol­muş, bir top­lan­tı­da aya­ğa kal­kıp ko­nuş­ma­cı­yı haş­lı­yor!..
Bu­nun böy­le ol­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez!..
Si­ya­set­çi­le­rin di­li­ne do­la­dı­ğı “meş­hu­r” bir laf var­dır, “Yap­tık­la­rı­mız, ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dı­r” di­ye…
Tay­yi­p'­in de bu­gü­ne ka­dar­ki öf­ke pat­la­ma­la­rı, bun­dan son­ra­ki öf­ke pat­la­ma­la­rı­nın te­mi­na­tı­dır!..
Za­ten “Öf­ke de bir hi­ta­bet sa­na­tı­dı­r” di­yen de ken­di­si­dir!..

* * * * *

Ama ne ka­dar öf­ke­le­nir­se öf­ke­len­sin, ne ka­dar ba­ğı­rır­sa ba­ğır­sın kim­se­yi               SUS-TU-RA-MA-YA-CAK!..
Dün Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı, bu­gün Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı, ya­rın baş­ka bi­ri…
Ya­pı­lan yan­lış­lık­la­rı, yol­suz­luk­la­rı ik­ti­da­rın su­ra­tı­na çar­pa­cak!..
Al­lah sağ­lık ver­dik­çe biz de yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz!..

Bir Lo­ğoğ­lu ek­sik­ti!..
Tay­yip kız­dı, ik­ti­da­rın med­ya­da­ki pal­ya­ço­la­rı ha­re­ke­te geç­ti…
Prof. Fey­zi­oğ­lu'na bin­dir­me se­ans­la­rı…
AK­P'­nin ami­go­la­rı so­kak­ta cüb­be yı­ka­dı­lar!..
Çün­kü Fey­zi­oğ­lu cüb­be­yi kir­let­miş!..
AK­P'­nin şap­şal trol­le­ri ta­ar­ru­za geç­ti!..
Da­nış­tay Baş­ka­nı kıv­ra­nı­yor, “Bi­zi in­cit­ti­” di­yor!..
Bun­lar yet­me­di, CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu da ker­va­na ka­tıl­dı:
“Si­ya­set yap­mak is­ti­yor­sa­nız cüb­be­yi çı­ka­rın. O mev­ki­le­ri bı­ra­kın. Ko­nuş­ma da çok uzun­du­”
Al­lah ak­lı­mı­zı ko­ru­sun!..
Şu ha­le ba­kı­nız, de­mok­rat, öz­gür­lük­çü, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan CHP'­de tu­haf bir ses!..
Bi­len bil­me­yen her­kes si­ya­set ya­pa­cak, Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi ya­pa­ma­ya­cak!..
Fa­ruk Bey, her­kes fik­ri­ni söy­le­ye­cek, söy­le­me­yen­ler ta­ri­he he­sap ver­mek zo­run­da ka­la­cak; siz ken­di­ni­ze ba­kı­nız!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more