Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Guguk devleti!..

23 Aralık 2014

Tay­yip, Fet­hul­lah­çı­la­ra yö­ne­lik ga­ze­te bas­kı­nı­na tep­ki gös­te­ren AB'­ye sert çık­tı:
“Tür­ki­ye gu­guk dev­le­ti de­ğil­di­r”
Vah vah, pe­ki ney­miş?..
Hu­kuk dev­le­tiy­miş!..
Bun­lar in­sa­nı gül­me kri­zi­ne so­kar­lar…
“Gu­guk dev­le­ti de­ğil, hu­kuk dev­le­ti­” di­ye­ne bak!..
Git­miş ka­çak sa­ray­da otu­ru­yor…
İda­re Mah­ke­me­si 1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk in­şa­at için dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di­ğin­de Haz­ret ne di­yor­du?..
“Ya­pa­ca­ğım da içi­ne gi­rip otu­ra­ca­ğım da… Güç­le­ri var­sa gi­dip yık­sın­la­r”
Za­ten hu­kuk dev­le­ti de­di­ğin de böy­le olur!..

* * * *

Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Poy­raz­köy, Odatv da­va­la­rın­da­ki hu­kuk­suz­luk­lar dün­ya­da alay ko­nu­su olur­ken, Tay­yip ken­din­den ga­yet emin, “Hu­ku­ki sü­reç iş­li­yo­r” de­miş­ti…
Te­pe­si atın­ca da “Er­ge­ne­ko­n'­un sav­cı­sı ol­du­ğu­nu­” söy­lü­yor­du…
Ya­ni, sav­cı ola­cak ka­dar hu­kuk­çu!..

* * * *

Son­ra da­va­lar çök­tü, ak­re­bin iğ­ne­si ken­di­le­ri­ne dön­dü, rüş­vet ve yol­suz­luk­lar or­ta­ya dö­kül­dü…
“Hu­ku­ki sü­re­ç” iş­ler­ken, bü­tün po­lis­ler, sav­cı­lar, yar­gıç­lar ope­ras­yo­na uğ­ra­dı ve ola­ya tak­la at­tır­dı­lar:
“Bu hü­kü­me­te kar­şı dar­be te­şeb­bü­sü­dü­r”
“Hu­ku­ku­” gör­dü­nüz mü?..

* * * *

Tay­yi­p'­in “hu­kuk aş­kı­” say­mak­la bit­mez…
Bir ke­re yar­gı on­la­ra ayak ba­ğı…
Be­ye­fen­di yar­gı­sız hu­kuk is­ti­yor!..
Da­nış­tay ka­rar­la­rı ma­ni­dar, ik­ti­da­ra çel­me ta­kı­yor!..
Yar­gı­tay ta­raf­lı!..
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin ka­ra­rı yok hük­mün­de!..
Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı edep­siz!..
Ya­ni hu­ku­ku bu ka­dar se­vi­yor!..

* * * *

Av­ru­pa Bir­li­ği ta­til gü­nü açık­la­ma yap­mış…
Tay­yip hay­ret­ler için­de “O­lur mu ya­aa­” di­yor…
AB san­ki dev­let da­ire­si 09.00-17.00 ara­sı ça­lı­şı­yor…
Bir de öğ­le ta­ti­li var ki o za­man da açık­la­ma ya­pa­maz…
Çün­kü işi­ne gel­me­di!..
Ne de­di?..
“Tür­ki­ye gu­guk dev­le­ti de­ğil­di­r”
“Hu­ku­k” da ol­ma­dı­ğı­na gö­re ge­ri­ye ne kal­dı?..
“Po­lis dev­le­ti­”
Za­ten en uy­gu­nu da bu gö­rü­nü­yor!..

Ka­ta­r'­ın ka­zı­ğı!..

Arap ül­ke­le­ri için­de Tay­yi­p'­in tek dos­tu Ka­tar kal­mış­tı…
Suu­di Ara­bis­tan ve di­ğer Kör­fez ül­ke­le­ri Tay­yi­p'­i çok­tan terk et­miş­ti…
Tay­yip de Ka­ta­r'­a sa­rıl­dı…
Fa­kat…
Ka­tar ilk ka­zı­ğı İh­van li­de­ri­ni sı­nır dı­şı ede­rek at­tı…
Tay­yip se­si­ni çı­ka­ra­ma­dı…
Ka­tar Emi­ri Te­mim Al Sa­ni'yi geç­ti­ği­miz haf­ta tö­ren­le kar­şı­la­dı, üç de­fa öpüş­tü­ler…
Dost­luk­la­rı pa­za­ra ka­dar de­ğil, me­za­ra ka­dar­dı…
Fa­kat iş­ler ka­rış­tı…
Me­ğer Al Sa­ni An­ka­ra'ya ce­bin­de ka­zık­la gel­miş!..

* * * *

Tay­yi­p'­in Ka­tar Emi­riy­le üç de­fa öpüş­me­sin­den sa­de­ce bir gün son­ra…
Al Sa­ni'nin özel tem­sil­ci­si ile Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı'nın özel tem­sil­ci­si Ka­hi­re'ye uç­tu ve Tay­yi­p'­in “dar­be­ci­” di­ye ha­ka­ret et­ti­ği Mı­sır Cum­hur­baş­ka­nı Si­si ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di…
Tay­yip dört par­mak gös­te­rip “Ra­bi­a, Ra­bi­a” di­ye mey­dan­la­rı do­laş­ma­ya de­vam et­sin, can dos­tu Ka­tar Emi­ri'nin ofi­si açık­la­ma yap­tı:
“Mı­sı­r'­ın gü­ven­li­ği, Ka­ta­r'­ın gü­ven­li­ği ka­dar önem­li­di­r”
Ka­hi­re yö­ne­ti­mi de “es­ki an­laş­maz­lık­la­rın ge­ri­de kal­dı­ğı­nı­” açık­la­dı…
Böy­le­ce de­ğer­li (!) yal­nız­lık için­de­ki Tür­ki­ye, Tay­yi­p'­in li­der­li­ğiy­le dım­dız­lak or­ta­da kal­dı!..