Hanedan balkonda!..

Da­mat Be­rat, sa­kal­lı mah­dum Bi­lal, ke­ri­me­ler Es­ra ve akıl­lı Sü­mey­ye ile Tay­yip ve Emi­na­nım bal­kon­da el ele tu­tuş­muş­lar, kol­la­rı­nı ha­vaya kal­dı­rıp za­fe­ri kut­lu­yor­lar!..
Tab­lo, Sov­yet li­de­ri Brej­ne­v'­in Ekim Dev­ri­mi'nin yıl­dö­nü­mün­de bi­na­nın te­ra­sı­na çı­kıp ge­ne­ral­le­riy­le as­ke­ri ge­çit tö­re­ni­ni iz­le­me­si­ni an­dı­rı­yor!..
Ya da Ro­man­ya Dik­ta­tö­rü Ça­vu­şes­ku'nun ka­rı­sıy­la bal­ko­na çı­kıp hal­kı se­lam­la­ma­sı gi­bi!..
Siz bu­nu, Lib­ya'nın linç edi­len li­de­ri Kad­da­fi ve oğul­la­rı­nın ve­ya Ira­k'­ın ası­lan li­de­ri
Sad­da­m'­ın oğul­la­rı ve kız­la­rıy­la ver­di­ği fo­toğ­ra­fa da ben­ze­te­bi­lir­si­niz!..
Ha­ne­dan par­ti bal­ko­nu­na di­zil­miş, “Dur­mak yok yo­la de­va­m” di­yor!..

* * * *

Hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü ön­ce­ki gün, “Yol­suz­luk­la­ra, ya­sak­la­ra, rüş­ve­te, ya­la­na do­la­na, ta­la­na de­va­m” de­miş ol­du!..
İk­ti­dar son ge­nel se­çim­de al­dı­ğı oy­la­rın al­tı­na düş­müş ol­sa da şa­ibe­li bir ye­rel se­çim­ler­den ga­li­bi­yet­le çık­tı!..
Ne Ge­zi olay­la­rın­da­ki po­lis vah­şe­ti…
Ne Ali İs­ma­il­ler, ne Ber­kin El­van­lar…
Ne TO­MA'lar, gaz bom­ba­la­rı ve hal­kın ka­fa­sı­na inen cop­lar…
Ne ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran 4.5 mil­yon do­lar…
Ne ba­ka­nın bi­le­ğin­de­ki 700 bin li­ra­lık sa­at…
Ne sı­fır­la oğ­lum-pe­ki ba­ba­cım…
Ne adam bo­yu ka­sa­lar, pa­ra say­ma ma­ki­ne­si ve üç-beş ku­ruş de­ğe­rin­de­ki mil­yon do­lar­lar…
Ne bil­mem kaç de­fa ve­ri­len rüş­vet­ler…
Ne do­lar üs­tü çi­ko­la­ta…
Ne Ba­ka­ra-ma­ka­ra…
Ne de “Su­ri­ye'ye 4 adam yol­lar 8 fü­ze at­tı­rı­rı­m” ile Su­ri­ye'ye gir­me ba­ha­ne­si­nin ya­ra­tıl­ma­sı mü­za­ke­re­le­ri…
Hal­kı­mız, “Bun­la­rın hiç­bi­ri be­ni ır­ga­la­maz, siz yo­la de­vam edi­n” de­di!..

* * * *

Ön­ce­ki gün “Çal­sın ama iş yap­sı­n” an­la­yı­şı­nın za­fe­ri kut­lan­dı!..
twit­ter ya­sak­lan­dı!..
Ar­ka­dan Yo­uTu­be!..
Dün­ya­ya re­zil ol­duk!..
Ba­tı dün­ya­sı, Tür­ki­ye'ye ba­kıp ba­kıp gül­me kri­zi­ne gir­di!..
10 bi­ne ya­kın po­lis ve po­lis mü­dü­rü hal­laç pa­mu­ğu gi­bi at­tı­rıl­dı!..
Sav­cı­lar, yar­gıç­lar sü­rül­dü!..
Hu­kuk kat­le­dil­di!..
De­mok­ra­si­nin ır­zı­na ge­çil­di!..
Ve dün, cin­sel sal­dı­rı al­tın­da­ki de­mok­ra­si için bay­ram var­dı!..

* * * *

Sol­dan sa­ğa da­mat mak­bul Be­rat Pa­şa, Es­ra Sul­tan, Va­li­de Sul­tan Emi­ne, Pa­di­şa­hı­mız Tay­yip, şeh­za­de sa­kal­lı Bi­lal ve akıl­lı Sü­mey­ye Sul­tan bal­kon­da yan ya­na di­zil­miş­ler­di!..
Ha­ne­dan el ele tu­tuş­tu ve kol­lar ha­va­ya kalk­tı!..
Müş­te­rek za­fe­ri ilan et­ti­ler!..
Bu za­fer­de (!) hep­si­nin pa­yı var­dı!..
Dan­tel gi­bi iş­le­di­ler!..
Ve hal­kı­mız on­la­ra “Dur­mak yol, yo­la de­va­m” de­di!..
Ma­lum yol­da dur­ma­dan iler­le­ye­cek­ler!..
Aca­ba öy­le mi?!.

* * * *

Ha­yır, bu de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si bit­me­ye­cek!..
“Pa­ra­lel dev­let mağ­dur­la­rı­nı­” oy­na­ya­rak gel­dik­le­ri bu nok­ta­dan iti­ba­ren ye­ni bir mü­ca­de­le baş­lı­yor!..
Tay­yip Be­y'­in bal­kon ko­nuş­ma­sın­da sert­li­ğe ve ku­tup­laş­tır­ma­ya zir­ve yap­tır­ma­sı, teh­dit­le­ri, kib­ri bu mü­ca­de­le­nin yo­lu­nu ken­di­li­ğin­den açı­yor!..
Hır­sı­na mağ­lup olan­lar er ve­ya geç kay­bet­me­ye mah­kum­dur!..
CHP'­ye ge­lin­ce!..

CHP, ken­di­si için çok avan­taj­lı bir sü­re­ci ya­ka­la­ma­sı­na rağ­men ba­şa­rı­lı ola­ma­dı!..
Hır­sız­lık, yol­suz­luk, rüş­vet, mil­le­tin a…. ko­yan dev­let mü­te­ah­hi­di, Su­ri­ye at­rak­si­yon­la­rı, or­ta­ya dö­kü­len ses ka­yıt­la­rı, ya­sak­lar ve­sa­ire…
CHP bü­tün bun­la­ra rağ­men oy­la­rı­nı yu­ka­rı­ya doğ­ru zıp­la­ta­ma­dı!..
İs­tan­bul ve An­ka­ra'yı ala­ma­dı­ğı gi­bi, elin­de­ki An­tal­ya'yı da kay­bet­ti!..
Ne­den?..

* * * *

Da­ha ön­ce de­fa­lar­ca yaz­dı­ğı­mız gi­bi CHP ör­gü­tü bö­lün­dü ve iç çe­kiş­me­le­rin kur­ba­nı ol­du!..
Ba­zı yer­ler­de­ki yan­lış ter­cih­ler…
Ata­türk­çü ve ulu­sal­cı çiz­gi­yi ne­ta­me­li bu­lan­lar…
Es­ki­ler-ye­ni­ler kav­ga­sı…
Kı­lıç­da­roğ­lu­cu­lar-Bay­kal­cı­lar mü­ca­de­le­si…
Gür­sel­ci­ler-Sa­rı­gül­cü­ler…
Ale­vi-Sün­ni ter­cih­le­riy­le ya­şa­nan çe­kiş­me­ler…
Ve bü­tün bu kar­ga­şa­da kü­süp en­se ya­pan ör­güt­ler…
CHP'­nin ye­ni­den ya­pı­lan­ma­ya ve ör­gü­tü­nü göz­den ge­çir­me­ye ih­ti­ya­cı var!..
İs­tan­bu­l'­da Ka­dı­köy, Be­şik­taş, Ba­kır­kö­y'­ün oy re­kor­la­rı kır­ma­sı CHP ör­gü­tü­nün de­ğil, o il­çe­ler­de­ki bi­linç­li seç­me­nin se­çi­me asıl­ma­sı­nın ese­ri­dir!..
CHP'­nin, Ata­türk­çü, çağ­daş, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan de­mok­rat seç­me­ni­ni hüs­ra­na uğ­rat­ma­ya hak­kı yok­tur!..