Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hırsızların İmparatoru!..

27 Şubat 2014 Yazarlar

“Ze­kat hır­sız­la­rı­nı ko­ru­ma al­tı­na alan bir güç var. Ben bu gü­ce HIR­SIZ­LA­RIN İM­PA­RA­TO­RU di­yo­rum. Bu İm­pa­ra­tor hem al­tın­da­ki fi­gü­ran­la­rı ko­ru­yor hem de ken­di­si­ne ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­li­yo­r”
Bu söz­ler, Al­man yar­gı­cın “Yüz­yı­lın do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­” ola­rak ni­te­le­di­ği De­niz Fe­ne­ri eV. da­va­sı­nın Tür­ki­ye'de­ki aya­ğı­nın so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten sav­cı Ab­dül­va­hap Ya­re­n'­e ait…

* * *

Yan­lış an­la­şıl­ma­sın, bu söz­ler du­rup du­rur­ken ba­kı­nız ne­re­den ak­lı­ma gel­di:
Ab­dül­va­hap Ya­ren ile iki sav­cı Al­man­ya'da­ki De­niz Fe­ne­ri eV. da­va­sı­nın Tür­ki­ye aya­ğı­nı so­ruş­tu­rur­ken, ik­ti­da­rın en ya­kın­la­rın­dan olan RTÜK Baş­ka­nı da tu­tuk­lan­mış­tı…
So­ruş­tur­ma­da epey yol al­mış­lar­dı ki “res­mi ev­rak­ta sah­te­ci­li­k” ve “gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­” id­di­ala­rıy­la üç sav­cı­ya da dos­ya­dan el çek­ti­ril­di!..
Hak­la­rın­da açı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cu, Yar­gı­ta­y'­da yar­gı­lan­ma­ya baş­la­dı­lar!..
De­niz Fe­ne­ri eV. so­ruş­tur­ma­sı ise baş­ka sav­cı­la­ra ve­ril­di ve bu­gü­ne ka­dar sal­lan­dı, dur­du…
Pe­ki bu üç sav­cı­nın yar­gı­lan­ma­sı ne ol­du?..

* * *

Üç sav­cı Yar­gı­tay 11. Ce­za Da­ire­si'n­de be­ra­at et­ti­ler…
Baş­sav­cı­lık iti­raz et­ti, da­va Yar­gı­tay Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu­‘na git­ti…
Ora­dan da ön­ce­ki gün ka­rar çık­tı:
Be­ra­ata ona­ma!..
Ya­ni or­ta­da ne gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma, ne de res­mi ev­rak­ta sah­te­ci­lik var­dı!..
İk­ti­dar, bu da­va­nın ucu­nun ken­di­le­ri­ne do­ku­na­ca­ğı­nı an­la­mış, sav­cı­la­rı gö­rev­den al­mak için suç icat et­miş­ti!..

* * *

Pe­ki Sav­cı Ab­düh­la­vap Ya­re­n‘­in “HIR­SIZ­LA­RIN İM­PA­RA­TO­RU­” de­di­ği şa­hıs kim­di?..
Bel­li ol­ma­dı!..
Za­man­la unu­tul­du!..
Bu söz­ler bi­zim ak­lı­mı­za, ba­ba­cık Tay­yi­p'­le oğ­lu sa­kal­lı Bi­lal ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len “pa­ra­la­rı sı­fır­la­” te­le­fon gö­rüş­me­si ne­de­niy­le de­ğil, üç sav­cı­nın be­ra­at ka­ra­rı­nın Yar­gı­tay Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onan­ma­sı üze­ri­ne gel­di!!!
Ba­ba­cık Tay­yip ile oğ­lu sa­kal­lı Bi­lal ara­sın­da geç­ti­ği ile­ri sü­rü­len “Oğ­lum pa­ra­la­rı sı­fır­la, Sü­mey­ye'yi gön­der­di­m” te­le­fon gö­rüş­me­le­ri Tür­ki­ye'yi aya­ğa kal­dır­dı!..
Pro­tes­to yü­rü­yüş­le­ri her yer­de…
To­ma­lar, bi­ber gaz­lı ve cop­lu ik­ti­dar po­lis­le­ri de te­pe­le­rin­de!..
Bi­zim po­lis­le­rin de Uk­ray­na'da­ki po­lis­ler gi­bi diz çö­küp halk­tan özür di­le­ye­cek­le­ri gün­ler aca­ba ne za­man ge­le­cek?..

* * *

İki ko­nu var…
Bi­rin­ci­si ka­yıt­lar ön­ce­ki sa­bah or­ta­ya çık­tı ve ik­ti­dar 7-8 sa­at için­de AB­D'­den mon­taj ol­du­ğu­nu doğ­ru­lat­tı!!!
Şu sü­ra­te ba­kı­nız!..
Ara­da­ki sa­at far­kı­nı da he­sap edi­niz!..
Yi­ne kar­ga­la­rı bi­le bil­mem ne­re­le­riy­le gül­dür­dü­ler!..
Ye­ni Bi­lim ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı ise dün bi­li­mi­ni (!) ko­nuş­tur­du ve “Bu­nu tek­nik ola­rak in­ce­let­me­ye ge­rek bi­le yok, mon­taj ol­du­ğu ke­si­n” de­di!..
Tİ­B'­ten ka­yıt­lar is­te­ne­cek­miş, ger­çek or­ta­ya çı­ka­cak­mış… Tİ­B'­in bü­tün kad­ro­la­rı­nı çay­cı­sı­na ka­dar ken­di­le­ri tes­pit et­ti­ler; za­ten te­le­fo­nun din­len­di­ği­ni “K­rip­to­lu te­le­fo­nu bi­le din­le­miş­le­r” di­ye­rek, Tay­yip Bey iti­raf et­ti!..

* * *

İkin­ci ko­nu An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı­nın re­sen ha­re­ke­te geç­me­si…
Ha­be­ri du­yun­ca bir “O­h” çek­tim, “An­ka­ra'da sav­cı­lar va­r” di­ye dü­şün­düm…
Ben sav­cı­la­rın sı­fır­la­nan pa­ra­la­rın pe­şi­ne düş­tü­ğü­nü saf saf zan­ne­der­ken;
Ba­ba­cı­ğın oğ­lu Bi­lal hak­kın­da din­le­me ka­ra­rı olup ol­ma­dı­ğı­nı;
Ya­sal din­le­me ol­sa bi­le CMK hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce im­ha edil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı öğ­ren­dim!..

* * *

17 Ara­lı­k'­tan bu ya­na in­san­lar so­kak­lar­da top­la­nıp, “Hır­sız vaa­ar!” di­ye ba­ğı­rı­yor!..
Hır­sız bir-üç-beş-on de­ğil, bir sü­rü…
Ama asıl önem­li­si hır­sız­la­rın im­pa­ra­to­ru!..
O kim?..

Yüce Divan'a el salla!..

AK­P'­nin ön­ce­ki gün­kü grup top­lan­tı­sın­da yi­ne kad­ro­lu ami­go­lar, oğ­lu­na “pa­ra­la­rı sı­fır­la­” de­di­ği id­di­a edi­len Tay­yi­p'­e mo­ral ver­me gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor­lar­dı:
“Dik dur eğil­me Ko­ca­eli se­nin­le!”
“Dik dur eğil­me An­ka­ra se­nin­le­”
“Re­ee­ce­eep Ta­aay­yi­ip Er­do­ğan, Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n”
Ami­go­la­rın li­de­ri eli­ni kal­dı­rı­yor su­su­yor­lar, eli­ni kal­dı­rı­yor slo­gan at­ma­ya baş­lı­yor­lar, Mec­li­s'­i sta­da çe­vi­ri­yor­lar!..
Kı­ya­fet­le­ri tek tip…
Ko­yu renk ta­kım el­bi­se, ma­vi kra­vat…

* * *

Slo­gan at­ma­lar de­vam eder­ken Tay­yip de on­la­ra dö­nüp se­lam ve­ri­yor, son­ra “Al­çak­lar, şe­ref­siz­le­r” di­ye de­vam edi­yor…
Fa­kat o da ne?..
Kad­ro­lu ami­go­lar bir­den “El sal­la, el sal­la Yü­ce Di­va­n'­a el sal­la­” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­maz­lar mı?..
Al­lah söy­le­ti­yor!..
Tam da “Oğ­lum pa­ra­la­rı sı­fır­la- Pe­ki ba­ba­cı­m” ko­nuş­ma­la­rı bü­tün Tür­ki­ye'yi sar­sar­ken!..
Me­ğer “Yü­ce Di­va­n” de­dik­le­ri AKP Grup Di­va­nıy­mış, ona el sal­lı­yor­lar­mış!..
Al­lah in­san­la­rı ba­zen iş­te böy­le şa­şır­tı­yor!..

YAZARIN TÜM YAZILARI