Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Hitler, Stalin Ve…..!

21 Şubat 2014 Yazarlar

Hit­le­r'­in Na­zi Al­man­ya'sı ve Sta­li­n'­in Sov­yet­le­ri ile Tür­ki­ye'de­ki re­jim ara­sın­da tek fark var!..

O dö­nem­de in­ter­net ve cep te­le­fo­nu yok­tu!..
Fark sa­de­ce bu!..
Tür­ki­ye'de­ki ye­ni re­jim, in­ter­ne­ti de, te­le­fon­la­rı da kon­trol al­tı­na ala­rak bu far­kı ka­pat­tı!..
Bun­lar, bü­yük bir kor­ku­nun so­nu­cu­dur!..
Tay­yip Bey kor­ku­yor!..
Kay­bet­me kor­ku­su!..
Düş­me kor­ku­su!..
Ha­ya­li dar­be kor­ku­su!..
O se­bep­le de ken­di­ne ve­ya ik­ti­da­rın her­han­gi bir ucu­na yö­ne­lik her ha­re­ke­ti ‘dar­be' ya da ‘dar­be­ye te­şeb­bü­s' ola­rak gö­rü­yor!..
Med­ya­da­ki yan­daş­la­rı da yıl­lar­dır bu kor­kuy­la ‘dar­be çığ­lık­la­rı' atı­yor!..

* * *

Ye­ni, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) Ya­sa­sı'y­la yar­gı Ada­let Ba­ka­nı'na, da­ha doğ­ru­su Tay­yip Be­y'­e bağ­la­nı­yor!..
An­ket­ler­de yar­gı­nın iti­ba­rı yüz­de 27'le­re ka­dar düş­müş­ken, di­be vur­ma­sı­nın yo­lu açı­lı­yor!..
İçin­de HSYK dü­zen­le­me­le­ri de olan ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne, 12 Ey­lül re­fe­ran­du­mun­da “E­ve­t” di­yen­le­rin oy­la­rı çö­pe atı­lı­yor!..
Tek bir, “Ha­ta et­mi­şi­z” ku­ru la­fıy­la Tay­yip Be­y'­in pek önem ver­di­ği mil­li ira­de­nin üze­ri­ne si­fon çe­ki­li­yor!..

* * *

Ye­ni MİT Ya­sa­sı tek­li­fi de bu kor­ku­nun ese­ri!..
Bü­tün is­tih­ba­ra­tın ba­şı­na Tay­yip Bey ge­çi­yor!..
İki AK­P'­li ve­ki­lin ya­sa tek­li­fiy­le ola­cak­la­ra ba­kı­nız:
Mil­li İs­tih­ba­rat Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tay­yip ola­cak!..
MİT za­ten Tay­yi­p'­in elin­de; bu MİT yer­li, ya­ban­cı her tür­lü ku­rum ve ku­ru­luş ile tüm ör­güt­ler­le, olu­şum­lar­la (PKK dı­şın­da El Kai­de, El Nus­ra gi­bi) iliş­ki ku­ra­bi­le­cek!..
Böy­le­ce Os­lo pa­zar­lık­la­rı ile İm­ra­lı tez­ga­hı ya­sal da­ya­na­ğa ka­vu­şa­cak, te­rö­rist­ba­şı Apo'­nun bas­tır­dı­ğı is­tek ger­çek­le­şe­cek; Su­ri­ye'de­ki kan içi­ci ra­di­kal İs­lam­cı grup­lar meş­ru­la­şa­cak!..
Bu­na da­ha da açık­lık ge­ti­re­cek mad­de şöy­le:
“MİT men­sup­la­rı ce­za ve ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da­ki tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­le gö­rü­şe­bi­le­cek.”
Tay­yi­p'­in em­rin­de­ki MİT za­ten gö­rü­şü­yor da, PKK ‘ya­sal ze­mi­n' is­tek­le­ri­ni bi­rer bi­rer ka­bul et­ti­ri­yor!..

* * *

TIR bas­kın­la­rı ta­ri­he ka­rı­şa­cak, zi­ra sav­cı­lar ih­bar ve­ya şi­ka­yet al­dı­ğın­da Mİ­T'­le te­mas ede­cek!..
Ya­sa dı­şı bir şey var­sa, ke­di­ye ci­ğer ema­net edil­miş ola­cak!..
Ha­kim ka­ra­rı ol­mak­sı­zın MİT, ya­ni Tay­yip Bey sı­nır­sız din­le­me ya­pa­bi­le­cek!..
İs­tih­ba­ri ni­te­lik­te bil­gi, bir yar­gı­la­ma es­na­sın­da mah­ke­me­ler ta­ra­fın­dan is­te­ne­me­ye­cek!..
Ve Tür­ki­ye, ‘Bi­ri Bi­zi Gö­zet­li­yo­r' evi­ne dö­ne­cek!..

* * *

Hit­le­r'­in, Sta­li­n'­in, Mus­so­li­ni'nin de elin­de sı­nır­sız güç var­dı…
Ya­sa­ma elin­de, Yü­rüt­me elin­de, Yar­gı elin­de ve is­tih­ba­ra­tın ba­şın­da!..
Tay­yi­p'­ten izin­siz kuş bi­le uça­ma­ya­cak!..
Böy­le bir ül­ke­de re­ji­min adı ne ola­bi­lir?..
Ben si­ze söy­le­ye­yim:
İle­ri de­mok­ra­si­nin pat­lı­can oturt­ma­sı!..

Se­çim kor­ku­su!..

Tay­yip Bey ön­ce­ki gün se­çim kam­pan­ya­sı­nı baş­lat­tı!..
30 Mart, ta­ri­hin en önem­li se­çi­miy­miş!..
İs­tik­lal Sa­va­şı ve­ri­yor­muş!..
Du­yan da, “Tür­ki­ye iş­gal edil­di, Tay­yip Bey ma­re­şal üni­for­ma­sı­nı gi­yip atı­na at­la­dı (aman düş­me­sin) kı­lı­cı­nı çek­ti­” zan­ne­der!..
Ta­bi­i bü­tün bun­lar boş laf!..
Önü­müz­de­ki se­çim, Tay­yip Be­y'­in ken­di ta­ri­hi ve ka­de­ri için önem­li o ka­dar!..
Çün­kü 30 Mart, cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve ge­nel se­çim­le­rin baş­lan­gı­cı!..
Kam­yo­nun fren tut­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yor, ‘İs­tik­lal Sa­va­şı' fi­lan di­ye­rek va­tan­da­şı dol­du­ru­şa ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor!..
Fre­ni tut­ma­yan kam­yo­nun İs­tik­lal Sa­va­şı mı olur­muş?..

* * *

İk­ti­dar ve yan­daş­la­rı­nın bü­tün kir­li ça­ma­şır­la­rı or­ta­ya dö­kül­dü ve dö­kü­lü­yor!..
Yan­daş med­ya­da­ki ya­la­ka­la­rı­nın da ip­li­ği pa­za­ra çık­tı, onur­suz­luk­la­rı tes­cil­len­di!..
İk­ti­dar ka­pa­na kı­sıl­dı!
Onun için­dir ki ye­rel se­çi­mi ge­nel se­çim ha­va­sı­na sok­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar!..
Tay­yip Bey, bü­tün söy­lem ve dav­ra­nış­la­rıy­la, “Se­çim­de ada­ya de­ğil ba­na oy ve­ri­n” di­yor!..
Oy­sa ak­si­ni söy­le­se, ye­rel­de bel­ki da­ha iyi ne­ti­ce ala­cak!..
Tay­yi­p'­e gö­re mil­li ira­de­ye, de­mok­ra­si­ye en ağır sal­dı­rı­la­rın ya­pıl­dı­ğı sü­reç için­dey­mi­şiz!..
Esir alı­nan mil­li ira­de ve ır­zı­na ge­çi­len de­mok­ra­si!..
Ha­di ca­nım sen de!..

YAZARIN TÜM YAZILARI