Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

İlker Başbuğ ile Saf Adam!..

31 Aralık 2014 Yazarlar

 

Her ko­nu­da ma­şal­lah cin gi­bi­dir!..
Kür­taj, se­zar­yen, Ka­dı­köy va­pu­run­dan çı­kan ka­dın­la­rın kı­ya­fe­ti, kız­lı er­kek­li ay­nı ev­de ka­lan­lar, en az 3 ço­cuk, nor­ma­li 5…
İs­te­se­ler de is­te­me­se­ler de Os­man­lı­ca öğ­re­ni­le­cek, öğ­re­ti­le­cek…
Türk­çe ile fel­se­fe ya­pı­la­maz…
Bil­me­di­ği yok!..
Ama saf!..

* * * *

Ön­ce­ki ak­şam Tür­ki­ye'nin 26'n­cı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral
İl­ker Baş­bu­ğ'­dan din­le­dik…
As­ke­ri mü­him­mat yük­lü kam­yon­la­rın dört yıl ön­ce An­ka­ra po­li­si ta­ra­fın­dan çev­ril­me­si­ni ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı ola­rak ara­ma ya­pıl­ma­sı­nı, as­ker­le po­li­sin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­ni ha­tır­lat­tı…
Ru­tin ola­rak ya­pı­lan sevk bel­ge­li bir nak­li­ye­nin o ta­rih­te “dar­be ha­zır­lı­ğı­” gi­bi su­nul­du­ğu­nu za­ten bü­tün yan­daş ga­ze­te­ler man­şet­le­ri­ne ta­şı­mış, yan­daş TV ka­nal­la­rı dön­dü­re dön­dü­re bi­rin­ci ha­ber ola­rak ver­miş­ti…
Baş­buğ, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ola­rak bu ola­yı, ya­sa dı­şı hiç­bir şey ol­ma­dı­ğı­nı
Tay­yi­p'­e an­lat­tı­ğı­nı, ba­zı po­lis­le­rin lis­te­si­ni ver­di­ği­ni söy­le­di…
Pe­ki Tay­yip ne yap­mış?..
“Ba­ka­rı­z” de­miş, geç­miş!..
Baş­buğ, Tay­yi­p'­e şu uya­rı­yı da yap­mış:
“Bu­gün bi­ze, ya­rın si­ze­”
Ama ar­ka­daş saf, an­la­mı­yor ki!..

* * * *

Bi­zim de ak­lı­mı­za Ada­na'da dur­du­ru­lan MİT TI­R'­la­rı gel­di…
Su­ri­ye'ye gön­de­ril­mek üze­re cep­ha­ne yük­lü ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len, fa­kat ik­ti­da­rın “Türk­men­le­re in­sa­ni yar­dım gön­de­ri­li­yor­du­” di­ye açık­la­dı­ğı TI­R'­lar…
Bu olay­da da as­ker­le Mİ­T'­çi­ler ka­pış­mış­tı…
Ama ik­ti­dar bu “in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni­” hiç­bir za­man gös­te­re­me­miş­ti…

* * * *

Dört yıl ön­ce An­ka­ra'da dur­du­ru­lan mü­him­mat yük­lü kam­yon­lar “dar­be te­şeb­bü­sü­ne su­çüs­tü­” ola­rak ilan edi­lir­ken…
Ada­na'da MİT TI­R'­la­rı­nın dur­du­rul­ma­sı Tay­yi­p'­e gö­re pa­ra­lel ya­pı­nın dar­be­siy­di!..
Ama bi­rin­ci­sin­de Tay­yip saf­tı!..
Al­da­tıl­mış ol­duk­la­rı­nı iti­raf edi­yor­du!..

* * * *

Bu nok­ta­da yan­daş med­ya­nın iki­yüz­lü­lü­ğü­nü, ka­rak­ter­siz­li­ği­ni, utan­maz­lı­ğı­nı da vur­gu­la­mak ge­re­ki­yor…
An­ka­ra'da dur­du­ru­lan kam­yon­lar için ya­zı­lan­lar ar­şiv­ler­de du­ru­yor…
Ne kor­kunç (!), ne es­ra­ren­giz (!) bir olay­dı…
Bom­ba yük­lü kam­yon­la Tür­ki­ye'yi ka­na bu­la­ya­cak­lar­dı!..
Ada­na'da­ki MİT TI­R'­la­rı­nın dur­du­rul­ma­sı ise, ulu­sal gü­ven­li­ği­mi­ze dar­bey­di…
Hey gi­di hey!..

* * * *

Ta­bi­i bir de Sad­ra­zam mu­avi­ni Bü­lent Arın­ç'­a ya­pı­la­cak sui­kast me­se­le­si var…
Ara­dan tam 5 yıl geç­ti, so­ruş­tur­ma ha­va­da ası­lı du­ru­yor…
Bal­yoz ve Er­ge­ne­ko­n'­da tu­tuk­la­nan ko­mu­tan­lar için de­me­di­ği­ni bı­rak­ma­yan Bü­lent, şim­di o olay için “Be­nim üze­rim­den ope­ras­yon mu ya­pıl­dı di­ye ak­lı­ma gel­mi­yor de­ği­l” di­yor!..
Di­yor ama, o ba­ha­ne ile Koz­mik Oda'ya gi­ril­di, ne var ne yok gö­tü­rül­dü ve bü­tün bu bil­gi­ler bir yer­le­re git­ti mi, bel­li de­ğil!..

* * * *

Şu saf­lı­ğı gö­rü­yor mu­su­nuz?!.
Şim­di o saf şa­hıs 1150 oda­lı sa­ra­yın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nu top­la­ya­rak ka­bi­ne­ye güç ve­re­cek­miş!..
Ken­di saf, ama Sad­ra­za­mı on­dan da saf!..

Tay­yip se­vi­ne­cek!..

İn­gil­te­re'de­ki Cam­brid­ge Üni­ver­si­te­si'n­de ta­rih araş­tır­ma­cı­sı Dr. War­ren Dock­ter, es­ki ef­sa­ne Baş­ba­kan Churc­hil­l'­in bir Os­man­lı hay­ra­nı ol­du­ğu­nu, “Os­man­lı pa­şa­sı ol­ma­yı ha­yal et­ti­ği­ni­” or­ta­ya çı­kar­mış…
Ay­rı­ca, yen­ge­si Churc­hil­l'­e mek­tup ya­zıp, “Lüt­fen İs­lam di­ni­ne geç­me­” de­miş…
Çün­kü Churc­hil­l'­in “Müs­lü­man ol­ma­” ni­ye­ti var­mış..
Dü­şü­nün Bir­le­şik Kral­lı­ğın ef­sa­ne Bah­ri­ye Ba­ka­nı, 2. Dün­ya Sa­va­şı'n­da ef­sa­ne Baş­ba­ka­nı Os­man­lı hay­ra­nı ve Müs­lü­man­lı­ğa ya­kın bi­ri… As­lın­da Churc­hil­l'­in ate­ist ol­du­ğu bi­lin­se de, bu Tay­yip için son de­re­ce se­vin­di­ri­ci bir ha­ber… “A­me­ri­ka'yı Müs­lü­man de­niz­ci­le­rin keş­fet­me­sin­de­n” son­ra, Os­man­lı hay­ra­nı ola­rak al­sın bu­nu da te­pe te­pe kul­lan­sın!..

YAZARIN TÜM YAZILARI