Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

İmam yetişiyor ahlak çöküyor!..

20 Kasım 2014

Ak­lı fik­ri imam ha­tip­ler­de…
Ken­di imam ha­tip­li…
“Cum­hur­baş­ka­nı bi­le ol­du­m” di­yor!..
Da­nış­ma­nı ve özel ka­lem mü­dü­rü de imam ha­tip­liy­miş…
Dört ço­cu­ğu da öy­le…
Pe­ki bi­ze ne?..
Övü­nü­le­cek ne­si var?..
Her yer imam ha­tip­le do­lar­ken ne­den ah­lak çö­kü­yor?..
Ne­den bu ül­ke yol­suz­luk ve rüş­vet cen­ne­ti ol­du?..
Ne­den eş dost ak­ra­ba­ya çı­kar sağ­la­yan­lar, dev­le­ti so­yan­lar ve bir is­raf çıl­gın­lı­ğıy­la dev­le­tin pa­ra­sı­nı har vu­rup har­man sa­vu­ran­lar ül­ke­si ha­li­ne gel­dik?..

* * * *

Tür­ki­ye'de ah­lak çö­kü­yor, 12'n­ci­nin ak­lı Ame­ri­ka kı­ta­sı­nın keş­fin­de…
Al­man­ya Tem­sil­ci­miz Ali Gü­le­n'­in ha­be­ri­ne gö­re, Ba­tı­lı ta­rih­çi­ler “A­me­ri­ka'ya ki­min da­ha ön­ce git­ti­ği­nin de­ğil, o gi­di­len ye­rin bir kı­ta ol­du­ğu tes­pi­ti­nin önem­li ol­du­ğu­nu­” bil­di­ri­yor­lar…
Yok­sa, mi­lat­tan ön­ce bi­le Ame­ri­ka'ya git­miş olan­la­rın var­lı­ğı bi­li­ni­yor…
Yel­ken­li ge­mi­ye bi­ner­sin, rüz­gar se­ni sa­vu­rur yo­lu­nu kay­be­der­sin ve Ame­ri­ka'ya ula­şır­sın, ama ora­nın ye­ni bir kı­ta ol­du­ğu­nu bil­mez­sin!..

* * * *

Bu bir nar­koz zih­ni­ye­ti­dir!..
Sü­rek­li ola­rak Müs­lü­man­lık ve ec­dat­la övün­mek…
Tay­yip “Ab­dül­me­cit be­nim de­de­m” di­yor… (Bu du­rum­da Ab­dül­ha­mit ile Vah­det­tin de am­ca­sı olur!)
Ka­dın düş­kü­nü şa­rap­çı, al­ko­lik Ab­dül­me­cit 38 ya­şın­da ve­rem­den öl­dü…
De­den­le if­ti­har et­me­ye de­vam et…

* * * *

Sen bun­la­rı bı­rak da bu­gü­ne bak!..
12 yıl­da des­tan (!) yaz­dı­nız, “Ye­ni Tür­ki­ye­” ya­rat­tı­nız, ama o Tür­ki­ye'yi ha­la “ge­liş­mek­te ola­n” ül­ke­den “ge­liş­miş ül­ke­ye­” ter­fi et­ti­re­me­di­niz!..
AB ka­pı­sı­nı bir tür­lü aça­mı­yor­su­nuz!..
Es­ki De­mir­per­de ül­ke­si Bul­ga­ris­tan, fa­kir­lik­ten in­le­yen Ro­man­ya, ye­ni sa­vaş­tan çık­mış da­ha dün­kü Hır­va­tis­tan bi­le AB üye­si ol­du, sen ka­pı önün­de yal­va­rıp du­ru­yor­sun!..

* * * *

Sen bü­tün bun­la­rı imam ha­tip­ler­le çö­ze­mez­sin!..
Bak, Tür­ki­ye 12 yıl­da Ba­tı­lı ül­ke­ler­de adı yol­suz­luk­lar­la anı­lan ül­ke du­ru­mu­na gel­di…
Fu­huş, uyuş­tu­ru­cu, hır­sız­lık, gasp pat­la­dı; uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma ya­şı 11'e düş­tü!..
Her gün üç beş yer­de ka­dın ci­na­ye­ti ve ka­dı­na şid­det olay­la­rı…
Tür­ki­ye “ma­gan­da­” üre­ten ül­ke ol­du!..
Bü­tün bun­la­rı, ço­cuk­la­rı Ku­ran kurs­la­rı­na gön­de­re­rek, kü­çü­cük il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­nin ba­şı­nı ör­te­rek…
“A­me­ri­ka'yı Müs­lü­man de­niz­ci­ler keş­fet­ti, ec­da­dı­mız ge­mi­le­ri ka­ra­dan yü­rüt­tü, Bat­tal Ga­zi, Mal­ko­çoğ­lu, Tar­kan, Al­pars­la­n” hi­ka­ye­le­ri an­la­ta­rak dü­zel­te­mez­sin!..

* * * *

İn­şa­at­lar­da, imar pa­lan­la­rın­da, ma­den­ci­lik­te, iha­le­ler­de ah­lak­sız­lık de­vam et­tik­çe…
Yol­suz­luk ve rüş­vet kan­ser hüc­re­le­ri gi­bi ül­ke­nin içi­ne iş­le­miş­se…
Sen imam ha­tip­li cum­hur­baş­ka­nı ola­bi­lir­sin ama…
Bu ül­ke imam ha­tip­ler­le, ah­la­ki çö­küş­ten, ge­ri kal­mış­lık­tan ve alay ko­nu­su ol­mak­tan kur­tu­la­maz!..

Fi­yas­ko!..

Bir kız öğ­ren­ci, 12'n­ci Tay­yi­p'­ten ağ­la­ya­rak imam ha­tip oku­lu is­te­miş de…
Tay­yip de “700 öğ­ren­ci­lik imam ha­tip yap­tı­ra­lı­m” de­miş de…
Kız öğ­ren­ci “Yet­me­z” de­miş de…
Mil­li­si git­miş, eği­ti­mi kal­ma­mış ba­kan­lı­ğın so­rum­lu­su Na­bi Av­cı da imam ha­tip okul­la­rı için “Hal­kın cid­di an­lam­da ta­le­bi va­r” de­miş­ti…
Fur­ya baş­la­dı, her yer imam ha­tip oku­lu dol­du, düz li­se­ler kal­dı­rıl­dı on­lar da imam ha­tip oku­lu­na çev­ril­di, öğ­ren­ci­ler zor­la imam ha­tip­le­re yön­len­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı…
So­nuç?..
81 il­de­ki imam ha­tip li­se­le­rin­de kon­ten­jan­lar dol­ma­dı, mu­ha­fa­za­kar ol­du­ğu bi­li­nen il­ler­de bi­le ter­cih edil­me­di­ği or­ta­ya çık­tı…
5 bin 330'u sa­de­ce kız okul­la­rı ol­mak üze­re tam 35 bin 392 kon­ten­jan boş kal­dı!..
Az gel­di, de­vam edin imam ha­tip okul­la­rı­na!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more