Kim Jong- un modeli Türkiye!..

Ku­zey Ko­re dik­ta­tö­rü olan ba­ba­sı 3 yıl ön­ce öl­dü­ğün­de onun “tah­tı­na­” otur­du!..
He­nüz 28 ya­şın­day­dı!..
Ku­zey Ko­re hal­kı ba­ba­sı öl­dü­ğün­de çır­pı­na çır­pı­na ağ­la­dı…
Mey­dan­lar­da kit­le ha­lin­de dö­vün­dü­ler, ken­di­le­ri­ni yer­den ye­re at­tı­lar…
Çün­kü…
So­kak­lar­da hün­gür hün­gür ağ­la­ma­yan­lar acı­dan çır­pın­ma­yan­lar içe­ri atı­lı­yor­du…
İçe­ri atı­lan­lar­dan ço­ğu­nun akı­be­ti meç­hul­dü!..

* * * *

Onun ye­ri­ne oğ­lu Kim Jong-un geç­ti­ğin­de bü­tün Ku­zey Ko­re hal­kı so­kak­la­ra çık­tı, se­vinç­ten zıp­la­ma­ya, bir­bi­ri­ne sa­rıl­ma­ya, şen­lik­ler yap­ma­ya baş­la­dı!..
Mey­dan­lar­da top­lan­dı­lar dans et­ti­ler, o ge­çer­ken bü­tün el­ler onun yü­ce var­lı­ğı­na do­ku­na­bil­mek için uzan­dı…
Çün­kü se­vinç­ten zıp­la­ma­yan­lar, bir­bir­le­ri­ne sa­rı­lıp se­vinç­ten göz­ya­şı dök­me­yen­ler içe­ri atı­lı­yor­du!..
İçe­ri atı­lan­lar­dan ço­ğu­nun akı­be­ti meç­hul­dü!..

* * * *

Kim Jong-un tren yo­lu gü­zer­gah­la­rı­nı, ya­pı­la­cak mey­dan­la­rı, bi­na­la­rı ken­di çi­zi­yor­du…
Plan­la­rı­nı, çi­zim­le­ri­ni be­ğen­me­di­ği mi­mar­la­rı içe­ri at­tı­rı­yor­du…
Ya­pıl­mış pro­je­le­ri de­ğiş­ti­ri­yor­du…
Ne­re­de ne ya­pı­la­ca­ğı­nı, as­ke­rin üni­for­ma­sı­nın bi­le na­sıl ola­ca­ğı­na o ka­rar ve­ri­yor­du!..
7 ik­lim­de 7 ci­ha­na ha­kim Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu'nun 600 yıl­da bi­le ya­pa­ma­dı­ğı muh­te­şem bir sa­ray ise, Tay­yip için An­ka­ra'da Ata­türk Or­man Çift­li­ği'n­de yüz­ler­ce ağaç ke­si­le­rek ka­çak ola­rak ya­pıl­dı!..
Ka­çak Sa­ra­y'a fa­kir fu­ka­ra mil­le­tin ce­bin­den tam 1 kat­ril­yon 370 tril­yon li­ra har­can­dı…
Tay­yip baş­ba­kan­ken in­şa­at “Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­” ola­rak ya­pıl­dı, cum­hur­baş­ka­nı olun­ca adı­nı “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı­” ola­rak de­ğiş­tir­di…
Sa­ra­yın bü­tün de­tay­la­rı Tay­yip ta­ra­fın­dan be­lir­len­di!..
Ya­ni Tay­yip, ken­di sa­ra­yı­nı ken­di yap­tı!..

* * * *

3'ün­cü ha­va li­ma­nı ile 3'ün­cü köp­rü­nün ye­ri­ni ve gü­zer­ga­hı­nı Tay­yi­p'­in par­ma­ğı­nın ucu be­lir­le­di…
Ka­ra­de­niz ile Mar­ma­ra'yı ya­pay ola­rak bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­rak ye­ni bir İs­tan­bul Bo­ğa­zı ya­ra­ta­cak olan “Ka­nal İs­tan­bu­l” pro­je­si­nin sa­hi­bi de, ye­ri­ni be­lir­le­yen de Tay­yi­p'­ti!..
Ne­re­de ne ya­pı­la­ca­ğı­na hep o ka­rar ve­ri­yor­du…
Ay­rı­ca bir de “ku­pon ara­zi­” me­se­le­si var­dı…

* * * *

Ka­çak Sa­ray Mec­li­s'­te tar­tı­şı­lır­ken AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Bel­ma Sa­tır ko­nuş­tu:
“Cum­hur­baş­kan­lı­ğı köş­kü, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ya­kı­şan bir me­kan­dır. Ora­ya git­mek­ten şe­ref duy­dum, if­ti­har et­ti­m”
AKP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Tür­kan Da­ğoğ­lu da “Keş­ke da­ha iyi­si ol­sa­” de­di…
AK­P'­li di­ğer ve­kil­ler de Tay­yi­p'­e böy­le bir sa­ra­yın ya­kı­şa­ca­ğı­nı, böy­le bir sa­ra­ya la­yık ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler…
Ge­ri­ye ne kal­dı?..
Tay­yi­p'­i gö­rün­ce se­vinç­ten ağ­la­yıp ha­va­la­ra zıp­la­yan­lar, ken­di­ni yer­den ye­re atan­lar…

* * * *

Ku­zey Ko­re'ye dö­ne­lim…
Me­se­la Ku­zey Ko­re'de er­kek­le­re Kim Jong-un mo­de­li tek tip saç zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di!..
Ku­zey Ko­re'de di­zi film iz­le­yen 50 ki­şi idam edil­di!..
Kim Jong-un, eniş­te­si­ni kö­pek­le­re ye­di­re­rek idam et­ti!..
Kim Jong-un, yan­lış tah­min ya­pan me­te­oro­lo­ji uz­man­la­rı­nı azar­la­dı, içe­ri at­tır­dı!..
Kim Jong-un ağ­zı­nı boz­du, Gü­ney Ko­re li­de­ri­ne “AB­D'­nin kuk­la­sı, fa­şist man­ya­k” de­di!
Kim Jong-un ma­re­şal ol­du!..
Kim Jong-un Yü­ce Li­der ilan edil­di!..

* * * *

He­ye­can­lan­ma­yın!..
Tay­yip, Su­ri­ye li­de­ri­ne “Ka­til, ya­şa­yan ölü­”; genç­le­re “ça­pul­cu­”; Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı'na “e­dep­si­z”; si­ga­ra içen genç­le­re “ter­bi­ye­si­z” de­di ama…
Biz­de he­nüz Ku­zey Ko­re'de­ki­le­rin hep­si ol­ma­dı!..
E, bir­den ol­mu­yor ta­bi­i, ya­vaş ya­vaş!..

Loading...