Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Mustafa Kemal ve Tayyip!..

19 Şubat 2014

 

Tay­yip Bey, bir yan­dan in­ter­ne­ti ya­sak­lar­ken, di­ğer yan­dan öğ­ren­ci­le­re tab­let bil­gi­sa­yar da­ğı­tı­yor!..
Dost­lar alış­ve­riş­te gör­sün!..
Ko­nuş­ma yap­ma­dan du­ra­maz…
Al­mış eli­ne mik­ro­fo­nu, öğ­ren­ci­le­re “kim ol­duk­la­rı­nı­” an­la­tı­yor:
“Siz­ler Os­man Ga­zi'nin, Fa­tih Sul­tan Meh­me­t'­in, Ka­nu­ni'nin Ya­vu­z'­un, Sul­tan Ab­dül­ha­mi­t'­in to­run­la­rı­sı­nı­z”
Mol­la Gü­ra­ni, Yu­nus Em­re, Mev­la­na gi­bi isim­le­ri de say­dık­tan son­ra nok­ta­yı ko­yu­yor:
“Siz­ler Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın Baş­ko­mu­ta­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l'­in ema­net et­ti­ği is­tik­ba­li­miz olan ço­cuk­lar­sı­nı­z”
“Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l” der de­mez sa­lon al­kış­tan yı­kı­lı­yor, al­kış­lar din­mi­yor…

* * *

Biz ec­da­dı in­kar eden­ler­den de­ği­liz!..
An­cak…
O ec­da­dın için­de ev­lat, kar­deş ka­til­le­ri, de­li, ay­yaş ve va­tan ha­in­le­ri de var!..
Os­man­lı ta­ri­hi­nin en bas­kı­cı ve za­lim pa­di­şa­hı Sul­tan Ab­dül­ha­mi­t'­in to­ru­nu ol­mak­tan if­ti­har eden bu­gün aca­ba kaç ki­şi var­dır?..
Tay­yip iyi ki “Vah­det­ti­n'­in to­run­la­rı­sı­nı­z” da de­me­di!..
So­nun­da Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal adı­nı zik­ret­me ge­re­ği­ni duy­du­ğun­da sa­lon al­kış­tan yı­kı­lın­ca, Tay­yip Bey kü­la­hı­nı önü­ne ko­yup bi­raz dü­şün­me­li­dir!..

* * *

Tay­yip Be­y'­in bu­gü­ne ka­dar ağ­zın­dan bir kez bi­le “A­ta­tür­k” adı çık­ma­mış­tır!..
Ge­rek­ti­ğin­de sa­de­ce “Ga­zi­” ve­ya “Ga­zi Mus­ta­fa Ke­ma­l” der!..
Çün­kü Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın Baş­ko­mu­ta­nı'nı in­kar ede­mez!..
Ama Ata­türk fark­lı­dır!..
Ata­türk cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su­dur, üm­met­ten mil­let ya­rat­mış, dev­rim­le­riy­le Tür­ki­ye'yi çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne yük­selt­miş­tir…
Tek­ke ve za­vi­ye­le­ri ka­pat­mış, di­nin dev­let yö­ne­ti­mi­ne ve si­ya­se­te alet edil­me­si­ni ön­le­miş, Tür­ki­ye'nin la­ik cum­hu­ri­yet ol­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır!..
“A­ta­tür­k” bu yüz­den iş­le­ri­ne gel­mez!..

* * *

Ni­te­kim bu­gün ik­ti­dar­da­ki Ata­türk düş­man­lı­ğı al­dı yü­rü­dü, adı yo­ğun bir şe­kil­de unut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor!..
“Mus­ta­fa Ke­ma­l'­in as­ker­le­ri­yi­z” slo­ga­nı da bu­na tep­ki ola­rak or­ta­ya çık­tı…
İk­ti­da­rı pro­tes­to ey­lem­le­rin­de ve stat­lar­da hep bu slo­ga­nı du­yu­yo­ruz!..
Tay­yip Bey ön­ce­ki gün Mus­ta­fa Ke­mal adı­nı söy­le­di­ği an sa­lo­nun na­sıl al­kış­tan in­le­di­ği­ni ve bu­nun uzun sü­re de­vam et­ti­ği­ni gör­dü…
Bu ül­ke­ye de­ğil Tay­yip, Tay­yi­p'­in fe­riş­ta­hı gel­se Ata­tür­k'­ü Türk Mil­le­ti'ne unut­tu­ra­maz!..

* * *

Bun­la­rın hep­si ge­lip ge­çi­ci, Ata­türk ise son­su­za ka­dar ka­lı­cı­dır…
Çok de­ğil, 30-40 yıl son­ra Tay­yip çok­tan unu­tul­muş ola­cak, ama Ata­tür­k'­ün adı ne­sil­ler bo­yu Tür­ki­ye'nin üze­rin­de bat­ma­yan bir gü­neş gi­bi par­la­ma­ya de­vam ede­cek!..

Şeh­za­de­nin oğ­lu!..

Ba­ba­sı Ka­nu­ni ta­ra­fın­dan boğ­du­ru­lan Şeh­za­de Mus­ta­fa için Tür­ki­ye göz­ya­şı dö­ker­ken, şeh­za­de­nin oğ­lu 461 yıl son­ra ba­ba­sı­nın tür­be­si­ni zi­ya­ret et­ti…
Dün­ya­da bir ilk!..
461 yıl ön­ce ölen ba­ba­sı­nı zi­ya­ret eden bir ço­cuk!..
Di­zi­de Şeh­za­de Mus­ta­fa'nın oğ­lu­nu can­lan­dı­ran 6 ya­şın­da­ki Meh­met Emir ön­ce “Sa­ru­han San­ca­ğı­”nı (Ma­ni­sa) zi­ya­ret et­miş, son­ra Bur­sa'ya geç­miş…
Ora­da “Şeh­za­de­nin oğ­lu­nu­” gö­ren va­tan­daş­lar bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­mek is­te­miş­ler, ço­cuk kır­ma­mış…
Va­tan­daş­la­rı­mız o fo­toğ­ra­fı, “Şeh­za­de Mus­ta­fa'nın oğ­lu ile bir­lik­tey­di­k” di­ye sak­la­ya­cak­lar!..
Tek ek­sik­lik, Bur­sa Va­li­si, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve di­ğer res­mi ze­va­tın meh­ter mar­şıy­la “Şeh­za­de'nin oğ­lu­nu­” kar­şı­la­ma­mış ol­ma­la­rı…
Çok ayıp et­miş­ler!..
Tak­si­m'­den Kar­ta­l'­a!..
Ta­kSi­m'­den Ci­han­gi­r'­e inen Ka­zan­cı yo­ku­şun­da do­ğal­gaz ve­ya tüp gaz pat­la­ma­sıy­la so­ka­ğın bir bö­lü­mü ha­ra­be ha­li­ne gel­di…
7 ki­şi ya­ra­lan­dı…
Ola­yın en il­ginç ve va­him ya­nı, ya­ra­lı­lar­dan iki­si­nin Kar­tal Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si'ne sevk edil­me­si…
Kar­tal ni­re­ee, Tak­sim ni­re?!.
Ya­ra­lı bir in­san ya­şa­ya­bi­le­cek ol­sa bi­le, o ka­dar uzun yol­da ha­ya­tı­nı kay­be­der!..
De­mek İs­tan­bu­l'­un Av­ru­pa Ya­ka­sı'n­da o ya­ra­lı­la­rı te­da­vi ede­cek has­ta­ne yok!..
An­la­şı­lan, İs­tan­bul Tıp ve Cer­rah­pa­şa Tıp fa­kül­te­le­ri­nin has­ta­ne­le­ri, Sa­mat­ya Eği­tim ve Araş­tır­ma, Ok­mey­da­nı Eği­tim ve Araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri ile Şiş­li Et­fal Has­ta­ne­si ye­ter­siz!.. Tak­sim İlk Yar­dım Has­ta­ne­si ise za­ten ka­pa­lı!..
İs­tan­bu­l'­un gö­be­ğin­den, İs­tan­bu­l'­un bir ucu­na ya­ra­lı gön­de­ri­li­yor!..
Bü­yük re­for­mun ya­pıl­dı­ğı sağ­lık­ta han­gi nok­ta­da ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yor mu­su­nuz?..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more