Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Nerelerden nereye geldik!..

1 Temmuz 2014

Çok ya­kın za­man­da ger­çek­le­şen şu olay­lar 40 yıl dü­şün­se­niz hiç ak­lı­nı­za ge­lir miydi?..
1- İk­ti­dar, Apo ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du!
2- Sı­nı­rı­mız­da Kür­dis­tan ku­rul­du, ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­mek için gün sa­yı­yor!..
3- “Tür­ki­ye Kür­dis­tan Par­ti­si­” ku­rul­du!..
4- Kel­le ke­sen, kes­ti­ği kel­le­yi fut­bol to­pu ya­pan kan içi­ci IŞİD ad­lı te­rör ör­gü­tü kom­şu­muz ol­du, gön­de­re çek­ti­ği ka­ra bay­ra­ğı­nı sey­re­di­yo­ruz!..
5- IŞİ­D'­in re­hin al­dı­ğı Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve özel ha­re­kat­çı­lar ile di­ğer per­so­ne­li 20 gün­dür kur­ta­ra­ma­yan bir Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti!..

* * * *

Sev­gi­li okur­lar,
Hiç ken­di ken­di­ni­ze so­ru­yor mu­su­nuz?..
“Tür­ki­ye Kür­dis­ta­nı­” di­ye bir yer var mı?..
He­sap­ta yok!..
Pe­ki bu “Tür­ki­ye Kür­dis­tan Par­ti­si­” ne­re­den çık­tı?..
Ki­me hiz­met ede­cek?..
Ön­der­le­ri­nin, K. Irak Kürt Böl­ge­si Baş­ka­nı Me­sut Bar­za­ni'nin ba­ba­sı olan Kürt aşi­ret rei­si Mol­la Mus­ta­fa Bar­za­ni ile cum­hu­ri­ye­te, dev­le­te Der­sim Kürt is­ya­nı­nı baş­la­tan ve ya­ka­la­nıp idam edi­len Se­yid Rı­za ol­du­ğu­nu açık­lı­yor­lar…
İn­gi­liz aja­nı ol­du­ğu id­di­a edi­len, idam edil­miş bir is­yan­cı­nın ma­ne­vi ön­der­li­ğin­de sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li bay­ra­ğı olan Kür­dis­tan Par­ti­si ku­ru­lu­yor, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bu­nu ka­bul edi­yor, Yar­gı­tay Baş­sav­cı­lı­ğı da onay ve­ri­yor!..
Ne­re­ler­den ne­re­ye gel­di­ği­mi­zin far­kın­da mı­sı­nız?..

* * *

Ira­k'­ta­ki du­rum ma­lum, fii­len üçe bö­lün­dü…
Üçün bi­ri de K. Irak Kürt Böl­ge­si!..
Bar­za­ni, ba­ğım­sız­lık­la­rı­nı ilan ede­cek­le­ri­ni ve Kür­dis­ta­n'­ı ku­ra­cak­la­rı­nı açık­la­dı…
AKP Söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­lik bu­nu nor­mal kar­şı­la­dı, İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Bin­ya­min Ne­tan­ya­hu ise ba­ğım­sız Kür­dis­ta­n'­ın ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di…
Böy­le­ce Tür­ki­ye ile İs­ra­il ay­nı nok­ta­da bu­luş­muş ol­du!..

* * * *

AKP Söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­li­k'­in şu söz­le­ri ib­ret­lik­tir:
“Es­ki­den ba­ğım­sız bir Kürt Dev­le­ti Tür­ki­ye için sa­vaş ne­de­ni sa­yı­lı­yor­du. Hat­ta Kür­dis­tan ke­li­me­si bi­le si­nir­li ve ag­re­sif yap­ma­ya ye­ter­liy­di. Ama on­la­rın adı Kür­dis­tan ve bu­nun ka­bul edil­me­si ge­rek­li. Irak bö­lü­nür­se ki bu ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor, on­lar bi­zim kar­de­şi­mi­z”
Ha­ni Ira­k'­ın top­rak bü­tün­lü­ğü bi­zim kır­mı­zı çiz­gi­miz­di?..
Gö­rü­yor mu­su­nuz ne­re­ler­den ne­re­ye ge­tir­di­ler bi­zi?..
Ama ik­ti­dar­da bun­lar ol­duk­ça, bü­tün anor­mal­lik­le­ri nor­mal kar­şı­la­mak ge­re­ki­yor!..
Me­se­la te­rör­le mü­ca­de­le­de bin­ler­ce şe­hit ve­rir, bay­ra­ğa sa­rı­lı şe­hit ta­but­la­rı sı­ra sı­ra ge­lir­ken dev­le­tin ile­ri­de te­rö­rist­ler­le otu­rup pa­zar­lık ya­pa­ca­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir miy­di­niz?..

* * * *

Ama bun­la­rın hep­si ol­du!..
Baş­kon­so­lo­su­mu­zun el­le­rin­de re­hin ol­du­ğu IŞİD de­nen İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü ka­ra bay­ra­ğı­nı Ak­ça­ka­le'nin tam kar­şı­sı­na as­tı, bi­zim­ki­ler sey­re­di­yor!..
Gün ge­lir Di­yar­ba­kı­r'­a da sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li Kür­dis­tan Bay­ra­ğı asar­lar­sa hiç şaş­ma­yın!..

AB'­den vaz­geç­ti­ler!..

Bu ik­ti­dar tam 12 yıl bo­yun­ca “A­B'­ye gir­dik, gi­ri­yo­ru­z” di­ye Tür­ki­ye'yi uyut­tu!..
Mü­za­ke­re ta­ri­hi al­dı­lar, “A­B'­ye gir­di­k” nu­ma­ra­sıy­la An­ka­ra'da gün­düz vak­ti ha­va­i fi­şek­ler pat­lat­tı­lar!..
Kıb­rı­s'­ta Türk­ler An­nan Pla­nı'na “e­ve­t” der­se AB'­ye ba­lık­la­ma gi­ri­yor­duk!..
Hep­si pa­lav­ra çık­tı!..
Şim­di de Tür­ki­ye'nin “A­B'­ye gir­me­me­si­ni ka­bul et­me­” im­za­sı atıl­dı!..
Ne­dir bu?..
Tür­ki­ye üze­rin­den AB ül­ke­le­ri­ne gi­den ka­çak­la­rın Tür­ki­ye'ye ia­de­si an­laş­ma­sı!..
An­laş­ma­ya gö­re, Tür­ki­ye yü­küm­lü­lü­ğü­nü ye­ri­ne ge­ti­rir­se, en az 3 yıl son­ra (En çok kaç yıl bel­li de­ğil) AB ül­ke­le­ri­ne vi­ze­siz gi­riş müm­kün ola­cak…
Bu bel­ki 5-10 yıl sü­re­cek!..
Böy­le­ce Tür­ki­ye da­ha yıl­lar­ca AB'­ye gi­re­me­ye­ce­ği­ni ka­bul et­miş olu­yor!..
Zi­ra Tür­ki­ye AB'­ye gi­re­bi­le­cek ol­sa za­ten vi­ze­ler kal­ka­cak, bu an­laş­ma­ya ge­rek var mı?..
An­la­dı­lar ki AB Tür­ki­ye'yi al­ma­ya­cak, bu­na bi­le ra­zı ol­du­lar!..
Kim­le­rin eli­ne düş­mü­şüz gö­rü­yor mu­su­nuz?!.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more