Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Ölmüşüz ağlayanımız yok!..

19 Kasım 2014

40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo, kıy­me­te bin­di!..
AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şa­hin, “ABD, Öca­la­n'­ı sü­reç­te bir ak­tör ol­mak­tan çı­kart­mak is­ti­yo­r” di­ye şi­ka­yet edi­yor…
Olur mu?..
Apo bi­zim ca­nı­mız!..
Her an, her olay­da ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yo­ruz…
Apo İm­ra­lı'dan işa­re­ti ça­kı­yor, her ta­raf ya­kı­lıp yı­kı­lı­yor, Ata­türk hey­kel­le­ri ve Türk Bay­rak­la­rı ate­şe ve­ri­li­yor!..
Apo İm­ra­lı'dan işa­re­ti ça­kı­yor, olay­lar bı­çak­la ke­si­lir gi­bi ke­si­li­yor!..
Apo'yu AB­D'­ye ye­dirt­me­yiz!!!

* * * *

Da­ha bir ay ol­ma­dı…
Gü­ney­do­ğu ve bü­yük il­ler­de PKK kal­kış­ma­sı ya­şan­dı!..
İki po­lis şe­fi ve dört as­ker kal­leş­çe şe­hit edil­di…
Bin­göl Em­ni­yet Mü­dü­rü ya­ra­lan­dı, ölüm­den dön­dü…
Ama unut­tuk!..
Sad­ra­zam mu­avi­ni Yal­çın Ak­do­ğan ile Ko­ba­ni için PKK kuy­ruk­la­rı­nı so­ka­ğa ça­ğı­ran Kürt­çü par­ti­nin İm­ra­lı he­ye­ti sar­maş do­laş!..
Du­dak­la­rın­da gü­lü­cük­ler…

* * * *

Tür­ki­ye Kür­dis­ta­nı'na doğ­ru adım adım!..
Bu he­men, ak­şam­dan sa­ba­ha ol­maz…
“Sü­re­ç” de­dik­le­ri bu!..
Apo, ya­nı­na gön­de­ri­len mah­kum­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­te­di, ik­ti­dar “Em­rin
olu­r” de­di…
Şim­di “PK­K'­nın ce­za­ev­le­ri so­rum­lu­la­rı­” Nas­rul­lah Ku­ran ile Ömer Hay­ri Ko­nar İm­ra­lı'ya nak­le­di­le­cek…
PKK'­lı bir ka­dın mah­ku­mun da İm­ra-­lı'ya gi­de­ce­ği bil­di­ri­li­yor; bun­lar Apo'­nun sek­re­tar­ya­sı­nı oluş­tu­ra­cak!..

* * * *

“Sü­re­ç” iler­ler­ken Apo'­nun İm­ra­lı'da­ki din­len­me te­sis­le­ri­ne nak­le­dil­me­si kuv­vet­le muh­te­mel…
Bel­ki al­tı­na bir de Mer­ce­des çe­ker­ler, PKK'­lı bir şo­för­le İm­ra­lı'da tu­ris­tik tur­la­ra da baş­lar!..
Yap­ma­la­rı ge­re­kir, çün­kü ik­ti­dar ka­mu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı için Apo'ya muh­taç ha­le gel­di.
Yal­va­rı­yor­lar!..
Ve Kürt­çü par­ti­nin İm­ra­lı'ya git­me­si­nin ardın­dan Apo'­nun hem PKK'­ya, hem kuy­ruk­la­rı­na “mut­lak ey­lem­siz­li­k” için ta­li­mat ver­me­si­ni bek­li­yor­lar!..

* * * *

Ön­ce­ki gün Tür­ki­ye, Irak ve Su­ri­ye­‘de Kürt­le­rin ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya­da Kür­dis­tan kur­ma­yı amaç­la­yan par­ti için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'na baş­vu­ru­da bu­lu­nul­du…
Par­ti­ya Aza­di­ya Kür­dis­ta­n'­ın (Kür­dis­tan Öz­gür­lük Par­ti­si-PAK) ku­ru­luş di­lek­çe­si ve­ril­di ve prog­ra­mın­da “Kür­dis­tan, he­men şim­di­” ifa­de­si yer al­dı!..

* * * *

Bü­tün bun­lar olur­ken, Tay­yip An­ka­ra'da imam ha­tip­le­ri;
Ame­ri­ka'nın Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan keş­fi­ni, ec­da­dı­mı­zın ge­mi­le­ri ka­ra­dan yü­rüt­tü­ğü­nü an­la­tı­yor­du!..
Bin­mi­şiz bir ala­me­te, gi­di­yo­ruz kı­ya­me­te!..
Val­la öl­mü­şüz de ağ­la­ya­nı­mız yok!..

CHP ik­ti­da­ra yü­rü­yor!!!

Yü­rü­yor da, na­sıl?..
Yu­ka­rı­da fil­ler te­pi­şi­yor, aşa­ğı­da ör­güt ezi­li­yor!..
Ör­gü­te kıy­met ve­ren yok, ama ve­kil­le­rin ve par­ti üst ka­de­me­si­nin fi­ya­ka­sın­dan ge­çil­mi­yor…
Bu­nun bir ör­ne­ği de İs­tan­bu­l'­da ya­şan­dı…
CHP Şi­le İl­çe Baş­ka­nı, de­ne­yim­li si­ya­set­çi Şe­ca­at­tin Gü­ney, geç­ti­ği­miz haf­ta se­çim ha­zır­lık­la­rı için ge­niş­le­til­miş bir ör­güt top­lan­tı dü­zen­le­di ve 11 İs­tan­bul mil­let­ve­ki­li­ni de top­lan­tı­ya da­vet et­ti…
Şi­le'nin üç dö­nem Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı da ya­pan Şe­ca­at­tin Gü­ne­y'­in da­ve­ti­ne sa­de­ce üç mil­let­ve­ki­li, Mah­mut Ta­nal, İh­san Öz­kes ve Ka­dir Öğüt ile top­lan­tı­yı du­yup gi­den Par­ti Mec­li­si üye­si Üm­ran Ök­süz ka­tıl­dı…
CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Akif Ham­za­çe­bi mec­lis ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le, Şa­fak Pa­vey yurt dı­şın­da ol­du­ğu için ma­ze­ret bil­dir­di…
CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Gür­sel Te­kin, Os­man Ko­ru­türk, Müs­lim Sa­rı, Nur Ser­ter, Ay­şe Da­niş ve Ce­lal Din­çer ma­ze­ret bil­dir­me­ye bi­le te­nez­zül et­me­di!..
CHP ik­ti­da­ra, hem de “tek ba­şı­na­” ik­ti­da­ra iş­te böy­le yü­rü­yor!!!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more