Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Özgürlük palavrası!..

30 Eylül 2014

Bun­lar top­lu­mu ap­tal zan­ne­di­yor­lar!..
“Ne söy­le­sek inan­dı­rı­rı­z”
Ya da…
“Yer­sen!..”
Şu 9-10 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rın ka­fa­sı­na tür­ban ge­çir­me­yi de “öz­gür­lük­le­r” çer­çe­ve­si­ne sığ­dırdı­lar ya, he­lal ol­sun!..
Pa­lav­ra­nın bu ka­da­rı da gö­rül­me­di!..
Efen­dim, o yaş­ta­ki ço­cuk­la­rın ira­de­siy­miş!..
On­la­rın öz­gür­lü­ğüy­müş!..
İn­san­la­rın gö­zü­nün içi­ne ba­ka ba­ka ken­di ide­olo­ji­le­ri­ni “öz­gür­lü­k” kı­lı­fı­na so­kup yut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar!..

* * * *

Öz­gür­lük­müş, gü­zel…
O za­man 15-16 ya­şın­da­ki öğ­ren­ci­nin döv­me yap­tır­ma öz­gür­lü­ğü­nü ne­den en­gel­li­yor­sun?..
Bu da onun öz­gür­lü­ğü…
Or­ta­okul ve li­se­ler­de kız öğ­ren­ci­le­rin mak­yaj yap­ma­sı ya­sak!..
16-17 yaş­la­rın­da­ki er­kek öğ­ren­ci­le­rin bı­yık sa­kal bı­rak­ma­sı ya­sak…
Bun­la­rı tas­vip eti­ğim için yaz­mı­yo­rum ama…
Öz­gür­lük­se, öz­gür­lük!..

* * * *

Bun­lar de­ğil miy­di üni­ver­si­te­ler­de sa­kal bı­rak­ma­nın ya­sak ol­ma­sı­nı eleş­ti­ren­ler?..
“Dev­let ne­den in­san­la­rın kı­lıy­la tü­yüy­le uğ­ra­şı­yo­r” di­yen, dal­ga ge­çen?..
9-10 yaş­la­rın­da­ki kız ço­cu­ğu ken­di ira­de­siy­le (!) ka­pa­na­bi­li­yor­sa ve bu öz­gür­lük­ler kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor­sa, mak­yaj yap­mak, sa­kal bı­rak­mak da bir öz­gür­lük!..

* * * *

Ör­nek­ler ço­ğal­tı­la­bi­lir…
Me­se­la mak­yaj yap­mış bir kız öğ­ren­ci oku­la şort­la gi­de­bi­lir!..
Ne­den öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­lı­yor­sun?..
Me­se­la sa­kal bı­rak­mış er­kek öğ­ren­ci oku­la şal­var ve cüb­bey­le gi­de­bi­lir!..
9-10 yaş­la­rın­da­ki kız öğ­ren­ci­nin ka­fa­sı­nı tür­ba­na sok­ma öz­gür­lü­ğü var­sa, er­kek öğ­ren­ci­nin de tak­ke, sa­rık tak­ma öz­gür­lü­ğü var!..

* * * *

So­nuç iti­ba­riy­le bu “öz­gür­lük­le­r” de­dik­le­ri ta­ma­men pa­lav­ra ve gü­lünç!..
İn­san ak­lıy­la alay et­mek!..
Sen din der­si­ni “zo­run­lu­” ya­pa­cak­sın!..
İşi­ne gel­me­yin­ce in­ter­ne­ti ya­sak­la­ya­cak­sın…
Top­lan­tı ve gös­te­ri hak­kı­nı en­gel­le­ye­cek­sin…
Tak­sim Ge­zi Par­kı'nı genç­le­rin kor­ku­sun­dan aç-ka­pa mus­lu­ğu­na dön­dü­re­cek­sin…
En de­mok­ra­tik hak­kı­nı kul­lan­mak is­te­yen­le­re gaz fi­şek­le­ri ata­cak kör ede­cek­sin, asit­li su sı­ka­cak­sın…
Son­ra “öz­gür­lük­ler­de­n” söz ede­cek­sin!..

* * * *

Bı­ra­kın şu pa­lav­ra­la­rı!..
Öz­gür­lük­le­rin ala­bil­di­ği­ne kı­sıt­lan­dı­ğı, aç­tı­ğı­nız ce­za ve taz­mi­nat da­va­la­rıy­la ga­ze­te­ci­le­rin, ya­zar­la­rın sin­di­ri­lip sus­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı bir dö­nem­de…
Kar­şı dev­ri­min sim­ge­le­rin­den tür­ba­nı 9-10 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rın ba­şı­na ta­kıp “öz­gür­lü­k” çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pı­yor­su­nuz!..
Ve yü­zü­nüz hiç kı­zar­mı­yor!..
Hiç utan­mı­yor­su­nuz!..

Tay­yip çok kı­za­cak!..

Tay­yip se­ni al­dı baş­da­nış­man yap­tı…
Yet­me­di mil­let­ve­ki­li yap­tı…
Yet­me­di Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı yap­tı…
Yet­me­di Sad­ra­zam yap­tı…
Şim­di sen kalk­mış, “ne­po­tiz­m” fi­lan gi­bi laf­lar edi­yor­sun!..
Ney­miş, “Bu sü­reç­te ne­po­tizm ol­ma­ya­ca­k” imiş!..
Bak sen!..
Ağ­zın­dan çı­kanı ku­la­ğın duy­sun!..

* * * *

Ne­dir ne­po­tizm?..
“Ak­ra­ba ve ya­kın ar­ka­daş­la­rı ka­yır­ma­”
Ya­ni sen, “Tay­yi­p'­in dö­ne­min­de var­dı, ama be­nim za­ma­nım­da ak­ra­ba ve ya­kın ar­ka­daş­la­rı ka­yır­ma ol­ma­ya­ca­k” mı de­mek is­ti­yor­sun?..
Gü­cün yet­mez, ne­po­tizm bal gi­bi de­vam eder de, sen ken­di­ne dik­kat et!..
Ateş­le oy­nu­yor­sun, Tay­yi­p'­i kız­dı­ra­cak­sın!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more