Özür dileriz!..

En baş­ta…
Şar­kı­cı­nın İran­lı ko­ca­sı Re­za Zar­ra­b'­dan…
Onun sağ ko­lu ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Ab­dul­lah Hab­ba­ni'den…
Son­ra…
İçiş­le­ri eski Ba­ka­nı'nın oğ­lu Ba­rı­ş'­tan…
Şe­hir­ci­lik eski Ba­ka­nı'nın oğ­lun­dan…
Da­ha da önem­li­si…
İçiş­le­ri eski Ba­ka­nı Mu­am­me­r'­den…
Eko­no­mi eski Ba­ka­nı Za­fe­r'­den…
Şe­hir­ci­lik eski Ba­ka­nı Er­do­ğa­n'­dan…
AB eski Ba­ka­nı Ege­me­n'­den…
Özür di­le­riz!..

* * * *

On­la­rı çok üz­dük…
Yar­gı, İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın oğ­lu Ba­rı­ş'­ın lüks re­zi­dan­sın­da­ki adam bo­yu ka­sa­lar­dan çı­kan 320 bin Eu­ro, 90 bin do­lar ve 400 bin li­ra­ya;
Ban­ka Ge­nel Mü­dü­rü'nün evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da is­tif­le­nen 5 mil­yon do­la­ra;
Re­za Zar­ra­b'­ın sağ ko­lu ol­du­ğu id­di­a edi­len ve bir sü­re tu­tuk­lu ka­lan Ab­dul­lah Hab­ba­ni'nin şir­ke­tin­de­ki 1 mil­yon li­ra­ya, 800 bin Eu­ro'ya, 600 bin do­la­ra ve 2 ki­lo al­tı­na el koy­muş­tu…
Özür di­le­riz!..

* * * *

Es­ki ba­kan­lar…
Mu­am­mer Gü­ler…
Er­do­ğan Bay­rak­tar…
Za­fer Çağ­la­yan…
Ege­men Ba­ğış…
Hak­la­rın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­me­si­ne, süt­ten çık­mış ak ka­şık ol­ma­la­rı­na rağ­men Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­‘na he­sap ver­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dık­la­rı için…
Özür di­le­riz!..

* * * *

So­nun­da ne ol­du?..
Ban­ka mü­dü­rü­ne, “ba­ğı­ş” pa­ra­sı 5 mil­yon do­lar fai­ziy­le öden­di, ana­sı­nın ak sü­tü gi­bi he­lal ol­sun!..
Es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın oğ­lu, 320 bin Eu­ro'yu, 90 bin do­la­rı ve 400 bin li­ra­yı fai­ziy­le ge­ri al­dı, gü­le gü­le har­ca­sın, pa­ra say­ma ma­ki­ne­si­ni de bı­rak­ma­sın!..
Hab­ba­ni, 1 mil­yon li­ra­yı, 800 bin Eu­ro'yu, 600 bin do­la­rı, 2 ki­lo al­tı­nı alıp te­ker­lek­li ba­vul­la gö­tür­mek­le kal­ma­dı… Al­dı­ğı 29 bin 650 li­ra, 550 do­lar, 7 bin 600 Eu­ro fai­zi de çek­ti­ği bun­ca sı­kın­tı­ya rağ­men Kı­zı­la­y'­a ba­ğış­la­dı ve ne ka­dar ha­yır­se­ver ol­duk­la­rı­nı gös­ter­di…
Özür di­le­riz!..

* * * *

Za­ten Tay­yip bun­la­rın ve Re­za'nın ne ka­dar ha­yır­se­ver ol­du­ğu­nu an­lat­mış­tı…
An­cak…
Or­ta­da yi­ne de bü­yük bir ada­let­siz­lik var!..
O da Tay­yi­p'­in Mu­am­me­r‘­den, Za­fe­r'­den, Er­do­ğa­n'­dan is­ti­fa­la­rı­nı al­ma­sı, Ege­me­n'­i de az­let­me­si…
Bu ada­let­siz­lik ne­de­niy­le…
Tay­yip adı­na da, yu­ka­rı­da­ki şa­hıs­lar­dan özür di­le­riz!..

Mar­ji­nal Baş­kan!..

CHP Ge­nel Se­çim­le­re ha­zır­la­nır­ken her yer­den bir pat­la­ma se­si ge­li­yor…
İh­raç edi­len­ler, di­sip­li­ne sevk edi­len­ler, ör­güt­te­ki kav­ga­lar der­ken, Be­şik­ta­ş'­ın CHP'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı hep­si­nin üs­tü­ne tüy dik­ti!..
Bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı dü­şü­nün ki, kom­şu il­çe­nin ay­nı par­ti­den olan be­le­di­ye baş­ka­nı­nı “be­ce­rik­siz­lik­le­” suç­lu­yor, tav­rı­nı “çir­kin bul­du­ğu­nu­” açık­lı­yor,
AK­P'­nin ek­me­ği­ne yağ sü­rü­yor!..

* * * *

Şiş­li'de­ki olay ma­lum; bu ko­nu­da CHP Ge­nel Mer­ke­zi ve Kı­lıç­da­roğ­lu bü­yük za­fi­yet gös­ter­di, olay ka­mu­oyu­na in­ti­kal et­ti, bu skan­dal­la CHP bü­yük ya­ra al­dı!..
Sad­ra­zam Ah­met fır­sa­tı hiç ka­çır­ma­dı, şim­di “Şiş­li'yi bi­le ida­re ede­me­di­ler, Tür­ki­ye'yi na­sıl ida­re ede­cek­le­r” di­ye mey­dan mey­dan do­la­şı­yor…
Bu ara­da AK­P'­ye en bü­yük des­tek de Be­şik­ta­ş'­ın CHP'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­rat Ha­zi­ne­da­r'­ın “mar­ji­na­l” çı­kı­şıy­la gel­di ve Şiş­li Be­le­di­ye'si­nin CHP'­li Baş­ka­nı Hay­ri İnö­nü­‘ye “be­ce­rik­si­z”, “çir­ki­n” di­ye­rek ade­ta ha­ka­ret et­ti…
Şiş­li'de­ki olay­da kim hak­lı­dır, kim hak­sız­dır ay­rı me­se­le… Ama CHP böy­le ol­duk­ça baş­ka düş­ma­na ih­ti­ya­cı var mı?..
AKP al­sın te­pe te­pe kul­lan­sın!..