Papa, sarayı takdis etti mi?!.

Te­va­zu ile şa­ta­fat düş­kün­lü­ğü dün An­ka­ra'da bir ara­ya gel­di…
Tay­yi­p'­in gü­zel ha­tı­rı için 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra har­ca­na­rak ya­pı­lan 1000 oda­lı sa­ray ilk ko­nu­ğu­nu ağır­la­dı…
Te­zat­lar yan ya­nay­dı!..
Şa­şa­a, deb­de­be de­ni­lin­ce ilk ak­la ge­len Tay­yip ile al­çak gö­nül­lü, is­ra­fı gü­nah sa­yan Ka­to­lik dün­ya­sı­nın ru­ha­ni li­de­ri ve Va­ti­kan Dev­let Baş­ka­nı Pa­pa Fran­ces­co…
Bi­ri fa­kir ül­ke­nin “Dün­ya li­de­ri­”, di­ğe­ri zen­gin Ka­to­lik dün­ya­sı­nın li­de­ri…
Pa­pa, Tay­yi­p'­in sa­ra­yı­nı gö­rün­ce şa­şır­mış, deh­şe­te ka­pıl­mış­tır, “Ne­re­ye gel­dim?” di­ye…

* * * *

Pa­pa Fran­ces­co, 1 kat­ril­yon 300 tril­yon­luk sa­ra­yın ka­çak ol­du­ğu­nu bil­sey­di ora­ya aca­ba adı­mı­nı atar mıy­dı?..
TV ka­nal­la­rın­da gör­müş­sü­nüz­dür…
Ka­to­lik dün­ya­sı­nın ru­ha­ni li­de­ri Pa­pa, uça­ğa si­yah çan­ta­sı­nı ken­di ta­şı­ya­rak bin­di…
Uçak, İtal­yan ha­va yol­la­rı­na ait­ti…
Mer­di­ven­ler­den çık­tı, hos­tes­le­rin eli­ni sık­tı, kı­sa bir sü­re on­lar­la ko­nuş­tu…
Va­ti­ka­n'­ın An­ka­ra ve İs­tan­bul zi­ya­ret­le­ri için ta­le­bi, Pa­pa'ya zırh­lı ol­ma­yan kü­çük halk ti­pi bir araç tah­sis edil­me­siy­di…

* * * *

Te­zat­lar bir ara­ya gel­di, der­ken bir de Tay­yi­p'­e ba­ka­lım…
12'n­ci Tay­yi­p'in çan­ta­sı­nı ken­di ta­şı­ma­sı müm­kün mü, sos­ye­te­si bo­zu­lur!..
Et­ra­fın­da 100'e ya­kın ko­ru­ma…
Al­tın­da zırh­lı Mer­ce­des­ler…
12'n­ci olun­ca da­ha ye­ni­si da­ha lük­sü al­tı­na çe­kil­di…
Yo­la çık­tı­ğın­da ür­kü­tü­cü bir kon­voy…
Ön­de man­da gi­bi cip­ler, yan­lar­da ve ar­ka­da ka­pı­la­rın­dan ko­ru­ma­la­rın sark­tı­ğı dev cip­ler, da­ha ar­ka­da an­ten­le­ri, et­ra­fı ta­ra­yan ci­haz­la­rıy­la sin­yal ka­rış­tı­rı­cı araç­lar…

* * * *

Ka­to­lik dün­ya­sı­nın ru­ha­ni li­de­ri Va­ti­kan Dev­let Baş­ka­nı Pa­pa, İtal­ya ha­va yol­la­rı­na ait uça­ğa bi­ni­yor;
Bi­zim­ki­ne ise, iki uçak yet­mi­yor 410 tril­yo­na son mo­del, en lüks uçak si­pa­riş edi­li­yor…
He­li­kop­ter­ler, Mer­ce­des­ler sı­ra sı­ra…
Pa­ra­lar fa­kir fu­ka­ra­nın ce­bin­den…
Eh ne de ol­sa dün­ya li­de­ri, dol­du­ru­yor yan­daş med­ya ele­man­la­rı­nı ye­ni uça­ğı­na…
Gi­di­yor dün­ya­nın öte­ki ucu­na…
Bir sal­ta­nat, bir sal­ta­nat ki sor­ma­yın!..

* * * *

Pa­pa, dün 1000 oda­lı 1 kat­ril­yon 300 tril­yon­luk ka­çak sa­ra­ya gir­di…
Aca­ba ora­da haç çı­kar­tıp ka­çak sa­ra­yı tak­dis et­miş mi­dir?..
Et­sey­di…
Ka­çak ol­du­ğu­nu bil­me­den gir­di­ği sa­ray, bel­ki o za­man gü­nah­la­rın­dan arı­na­bi­lir­di!!!
Ya da ka­çak ol­du­ğu­nu bil­se, o sa­ra­ya adı­mı­nı at­maz…
1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­nın is­raf edil­me­si­nin gü­na­hı­nı üze­ri­ne bu­laş­tır­maz­dı!..

Ten­ce­re-ka­pak!..

Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci, dev­le­tin zir­ve­sin­de­ki bü­yük sır­rı (!) if­şa et­ti..
12'n­ci Tay­yip ile Sad­ra­za­mı Ah­me­t'­in ten­ce­re-ka­pak ol­du­ğu­nu açık­la­dı!..
Ya­ni, ten­ce­re yu­var­lan­mış ka­pa­ğı­nı bul­muş!..
Bu du­rum­da Tay­yip ten­ce­re, Ah­met de ka­pak olu­yor!..
Da­ha önem­li bir sır da şu:
Tay­yip ile Ah­met ko­nuş­ma­dan an­la­şı­yor­lar­mış…
Ko­nuş­ma­dık­la­rı­na gö­re na­sıl an­la­şı­yor­lar?..
Te­le­pa­ti yo­luy­la mı?..
İşa­ret di­liy­le mi?..
İş­te ora­sı giz­li!..
Ni­hat Zey­bek­ci o ka­da­rı­nı söy­le­di, da­ha faz­la­sı­nı açık et­me­di!..
Ney­se uzat­ma­ya­lım…
Ten­ce­re yu­var­lan­mış ka­pa­ğı­nı bul­muş iş­te…

Loading...