Paraguay pirzolası!..

Sad­ra­zam Ah­met ge­çen haf­ta Tür­ki­ye'yi ka­nat­lan­dı­rıp uçu­ra­cak ye­ni eko­no­mik ham­le­le­ri açık­la­dı…
Ken­di ken­di­mi­ze sor­duk: “Ya­hu Tür­ki­ye'yi za­ten Tay­yip uçur­ma­mış mıy­dı?”
Dün de ha­ya­ti açık­la­ma­lar yap­tı…
Ham­le­ler ar­ka ar­ka­ya ge­li­yor, Tür­ki­ye bü­yü­yor, zen­gin­le­şi­yor, uçu­yor; bu hız­la gi­der­se uza­ya fır­la­ya­cak…
Der­ken…
Mer­sin güm­rük­le­rin­de tam 1044 ton ka­çak et ya­ka­lan­dı…
Ta­aa Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­si Uru­gu­ay'­dan gel­miş­ti!..

* * * *

Ta­rı­mı bi­tir­di­ler, ta­rih­te ilk de­fa ot ve sa­man it­hal et­ti­ler!..
Pres­len­miş ot ve sa­man pa­ket­le­ri… Üç pa­ke­ti­ni aç, bir kam­yo­nu dol­du­ru­yor!..
Eli­miz­de ka­la­bil­miş sı­ğır­la­rı­mız, süt inek­le­ri­miz, ku­zu­la­rı­mız, ko­yun­la­rı­mız Ro­man­ya sa­ma­nı ile otu­nu ye­di­ler…
Hay­van­cı­lı­ğı bi­tir­di­ler An­gus it­hal et­ti­ler!..
An­gus­la­rın ge­mi­ler­de ba­şı dön­müş­tü, ka­ra­ya çık­tık­la­rın­da ka­fa­yı çek­miş gi­bi yal­pa­lı­yor­lar­dı…

* * * *

Bu yıl, “Hay­van bol An­gus it­hal et­me­ye­ce­ğiz” de­di­ler…
Et­me­di­ler de…
Kıy­ma­nın ki­lo­su 25 li­ra­ya, bon­fi­le­nin 80, pir­zo­la­nın ki­lo­su 60 li­ra­ya çık­tı…
Va­tan­daş kıy­ma­yı gram­la al­ma­ya baş­la­dı…
Lo­kan­ta­lar­da bir por­si­yon an­tri­kot 32 li­ra…
Ün­lü et lo­kan­ta­la­rın­da din­len­di­ril­miş mar­ka­lı etin por­si­yo­nu 90 ile 110 li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor!..

* * * *

Biz­ler ne eti ye­di­ği­mi­zi bi­le­me­dik…
Lüks res­to­ran­lar­da han­gi et var­dı, ne­re­den gel­miş­ti, kim­se sor­ma ih­ti­ya­cı duy­ma­dı…
So­nun­da Mer­sin Güm­rü­ğü'ne dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1044 ton, ya­ni 10 ton­luk 104 kam­yon etin pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü tes­pit edil­di…
De­po­la­ra o et­le­rin ye­ri­ne ta­vuk, ta­vuk sa­ka­ta­tı, ta­vuk kır­pın­tı­sı ko­nul­du­ğu an­la­şıl­dı…

* * * *

Bu, tes­pit edi­le­bi­le­ni…
Da­ha kaç ton etin pi­ya­sa­ya gir­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz…
Tür­ki­ye bit­miş sev­gi­li okur­lar…
Gü­ney­do­ğu elek gi­bi, sı­nır­la­rı­mız­dan gi­ren çı­kan bel­li de­ğil…
Böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­ni PKK sağ­lı­yor!..
Ül­ke iş­siz güç­süz Su­ri­ye­li­ler­le dol­du…
Ve Tür­ki­ye'ye Pa­ra­gu­ay eti ye­di­ri­yor­lar…

* * * *

Bu­run­la­rı ve akıl­la­rı bir ka­rış ha­va­da, ken­di­le­ri­ni dev ay­na­sın­da gö­ren cü­ce­ler şi­şin­mek­ten ba­lo­na dön­dü­ler, Tür­ki­ye'yi uçu­ra­cak­lar­mış!..
1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya ken­di­ne 1000 oda­lı ka­çak sa­ray yap­tı­ran 12'n­ci bi­li­yor­su­nuz pir­zo­la se­ver…
Ha­va­da ka­ra ta­va­da her şe­yi bi­len bu zat, aca­ba Pa­ra­gu­ay pir­zo­la­sı ye­di­ği­nin far­kın­da mı?!.

Çer­kez Et­hem (2)

Sad­ra­zam mu­avi­ni Bü­len­t'­in çok umu­run­day­mış gi­bi, Çer­kez Et­he­m'­in iti­ba­rı­nın ia­de edil­me­si ko­nu­sun­da­ki açık­la­ma­sı üze­ri­ne yaz­dı­ğım ya­zı yü­zün­den, elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la çok sa­yı­da eleş­ti­ri me­sa­jı al­dım…
Ge­nel ola­rak Çer­kez Et­he­m'­in kah­ra­man­lık­la­rı an­la­tı­lı­yor ve as­la “va­tan hai­ni” ol­ma­dı­ğı ile­ri sü­rü­lü­yor, ba­zı­la­rı da bir ya­rı­sı Çer­kez olan be­nim, özür di­le­me­mi is­ti­yor…
As­lın­da ko­nu Çer­kez Et­hem de­ğil, Bü­lent Arın­ç'­ın ken­di­si­ne ödül ve­ril­me­si ne­de­niy­le dü­zen­le­nen tö­ren­de Çer­kez Et­hem üze­rin­den duy­gu sö­mü­rü­sü yap­ma­sıy­dı…
Ta­rih, tek ta­raf­lı ve tek kay­nak­tan de­ğil, çok kay­nak­tan bil­gi edi­ni­le­rek de­ğer­len­di­ri­lir ve Çer­kez Et­hem ola­yı­na da öy­le bak­mak ge­re­kir!..
Evet, Et­hem Be­y'­in kah­ra­man­lık­la­rı ve mil­li mü­ca­de­le­de­ki ya­rar­lı­lık­la­rı in­kar edi­le­mez…
An­cak, baş­lan­gıç çok şan­lı da ol­sa, so­nuç ha­zin­dir…
Bu ko­nu­da bü­tün kay­nak­lar­dan be­nim en gü­ven­di­ğim ki­tap, NU­TU­K'­tur…
Her­ke­se, Ata­tür­k'­ün nut­kun­da Çer­kez Et­he­m'­le il­gi­li bö­lü­mü oku­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim…
Be­nim için bu tar­tış­ma bit­miş­tir!..

Loading...