Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Rüşvetçileri çöpe atın!..

19 Eylül 2014

Uk­ray­na'da halk, so­kak­ta ya­ka­la­dık­la­rı bir mil­let­ve­ki­li­ni ya­ka pa­ça tu­tup çöp kon­tey­ne­ri­ne at­tı!..
Adam ta­kım el­bi­se­li, kra­vat­lı, elin­de çan­ta çöp­le­rin içi­ne gö­mül­dü!..
Kalk­mak is­te­di üze­ri­ne oto­mo­bil las­ti­ği at­tı­lar, kal­ka­ma­dı; bi­ri ka­fa­sı­nı çöp­le­rin içi­ne bas­tır­dı!..
Adam, ül­ke dı­şı­na ka­çan es­ki dev­let baş­ka­nı­nın ka­bi­ne­sin­de yer al­mış­tı…
Öf­ke­li ka­la­ba­lık öcü­nü böy­le al­dı!..

* * * *

Yi­ne Uk­ray­na'da…
Yol­suz­luk yap­tı­ğı id­di­a edi­len Sos­yal Si­gor­ta­lar Fo­nu Mü­dü­rü'nü so­kak­ta gö­ren­ler ada­mı al­tı ok­ka ya­pıp çöp kon­tey­ne­ri­ne pos­ta­la­dı­lar!..
Adam de­be­len­di çı­ka­ma­dı…
Çöp­le­rin ara­sın­da yı­ğı­lıp kal­dı!..

* * * *

Baş­ka bir olay Pa­kis­ta­n'­da…
Ka­ra­çi Ha­vali­ma­nı'n­da uça­ğın 2 sa­at bek­le­me­si­ne yol açan iki se­na­tör pro­tes­to­la­ra yol aç­tı…
İki se­na­tör uça­ğa bin­di­ği­ne bi­ne­ce­ği­ne piş­man odu!..
Öf­ke­li yol­cu­lar se­na­tör­le­ri uçak­tan at­tı­lar!..
Adam­lar o uça­ğa tek­rar bi­ne­me­di!..

* * * *

“Ye­ni Tür­ki­ye­” ise de­ği­şik!..
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın he­de­fin­de olan ve is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan es­ki ba­kan­lar, Tay­yi­p'­le bir­lik­te bal­ko­na çı­kıp el­le­ri­ni ha­va­ya kal­dı­rı­yor­lar!..
Za­fer ka­zan­mış hal­de ka­sı­la­rak her yer­de boy gös­te­ri­yor­lar!..
Biz­de rüş­vet ve yol­suz­luk id­di­ala­rı­na “pa­ra­lel dar­be­” de­ni­li­yor!..

* * * *

Uyuş­tu­ru­cu­ya ka­dar müt­hiş id­di­ala­ra ko­nu olan so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı “ta­kip­siz­lik­le­” so­nuç­la­nı­yor!..
Mec­li­s'­e ge­len fez­le­ke­le­rin kla­sör­le­ri “uç­tu uç­tu dos­ya uç­tu­” yön­te­miy­le aza­lı­yor!..
Ko­mis­yon üye­le­ri­nin dos­ya­la­rı in­ce­le­me­si koz­mik oda­lar­da ya­pı­lı­yor, içe­ri­ğin­den hal­kın ha­ber­dar ol­ma­sı ya­sak­la­nı­yor!..
Rüş­vet ve yol­suz­luk­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı “dar­be­” ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor!..
Po­lis, po­li­si ke­lep­çe­li­yor!..

* * * *

Bu ül­ke ne za­man düz­lü­ğe çı­kar bi­li­yor mu­su­nuz?..
Rüş­ve­ti va­gon­la gö­tü­ren, yol­suz­luk­la­rı per­va­sız­ca ya­pa­rak gö­rül­me­miş ser­vet el­de eden si­ya­set­çi­le­rin çö­pe atıl­ma­sıy­la!..
Va­tan­da­şın gö­zü açı­la­cak!..
Tut­tu­ğu­nu kar­ga tu­lum­ba çö­pe ata­cak!..
Kalk­mak is­ter­se üze­ri­ne oto­mo­bil las­ti­ği ko­ya­cak…
Ka­fa­sı­nı kal­dı­ra­cak, va­tan­daş o ka­fa­yı çö­pe gö­me­cek!..

* * * *

Pe­ki biz­de ha­len na­sıl olu­yor?..
Hır­sız­la­rı, rüş­vet­çi­le­ri, ye­tim hak­kı yi­yen­le­ri, yol­suz­luk ya­pan­la­rı çö­pe ata­cak­la­rı­na…
San­dı­ğa gi­dip bun­la­ra oy atı­yor­lar!..
Hiç gü­le­ce­ğim yok­tu!..
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, Tay­yip ta­ra­fın­dan oto­ma­ti­ğe bağ­lan­mış ola­rak baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­miş olan Ah­met Be­y'­e bir mek­tup yaz­dı!..
Bil­di­ği­niz gi­bi Tay­yip, Fet­hul­lah­çı­la­ra ait ol­du­ğu id­di­a edi­len bir ban­ka­ya tak­tı ve hat­ta dün­kü TÜ­Sİ­AD top­lan­tı­sın­da o ban­ka­nın “za­ten bat­tı­ğı­nı­” söy­le­di!..
Kı­lıç­da­roğ­lu mek­tu­bun­da Tay­yi­p'­in “so­rum­su­z” ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Ah­me­t'­i uyar­dı…
“Ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ne ha­riç­ten ta­koz ko­nu­lur­sa or­ta­ya çı­ka­cak ağır be­de­lin so­rum­lu­lu­ğu­nun Ah­me­t'­e ait ola­ca­ğı­nı­” bil­dir­di…
Ah­met ise “Cum­hur­baş­ka­nı­nı­” sa­vu­nu­yor ve şöy­le di­yor:
“Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za kul­lan­dı­ğı it­ham­lar hem dev­let ah­la­kı hem şah­si ne­za­ket ku­ral­la­rı ba­kı­mın­dan utanç ve­ri­ci. Böy­le bir üs­lup Türk si­ya­se­ti­ne de ya­kış­ma­z”
Biz ban­ka­yı fi­lan bı­ra­ka­lım, üs­lu­ba ve ne­za­ket ku­ral­la­rı­na ge­le­lim…
Türk si­ya­se­tin­de üs­lup ve ne­za­ket ba­kı­mın­dan Tay­yip Be­y'­in si­ci­li­ne ba­kı­lır­sa, Ah­me­t'­in bu ko­nu­da­ki ti­tiz­li­ği­ne gül­mek­ten baş­ka el­den ne ge­lir?..
Üs­lup ve ne­za­ket!..
Son 13 yıl­da Tay­yip Bey si­ya­set pi­ya­sa­sın­da böy­le bir şey bı­rak­tı mı?!.