Saf ama cin!..

Me­se­la Ame­ri­ka'yı ki­min keş­fet­ti­ği­ni bi­li­yor da, dev­le­ti Fet­hul­lah­çı­lar­la pay­laş­tı­ğı­nı bil­mi­yor!..
Po­lis, yar­gı ve bü­tün dev­let ku­rum­la­rı­nı pay­laş­tı­lar, yol­suz­luk­lar rüş­vet­ler or­ta­ya dö­kü­lün­ce uyan­dı­lar!..
Bü­yük ta­rih­çi, her şe­yi en iyi bi­len Tay­yip, “Saf­lı­ğı­mı­za gel­di­” de­di!..
Saf…
Ama bey­ni ara­ma mo­to­ru gi­bi ça­lı­şı­yor:
“A­me­ri­ka'yı Kris­tof Ko­lomb de­ğil, 1178'de Müs­lü­man de­niz­ci­ler keş­fet­ti­”
İyi ki, “A­me­ri­ka'yı keş­fe­den Müs­lü­man de­niz­ci­ler bi­zim AKP Kon­ya teş­ki­la­tın­dan­dı­” de­me­di!..

* * * *

Tam 12 yıl uyu­du­lar…
E ca­nım saf­lık iş­te!..
Şim­di ise, is­tik­lal sa­va­şı ve­ri­yor­lar…
O za­man­lar Fet­hul­lah “U­çu­yo­ru­m” de­se ina­na­cak­lar­dı, ya­ni o ka­dar saf!..
Ama bi­zim saf, iki gün ön­ce “Kü­ba'da­ki te­pe­de ca­mi var­dı­” di­ye tut­tur­du…
Son­ra ha­re­ke­te geç­ti:
“Şim­di ben Kü­ba'dan ge­len kar­de­şim­le ko­nu­şu­rum, o te­pe­ye ca­mi çok ya­kı­şı­r”
Kü­ba'da­ki te­pe­yi Çam­lı­ca te­pe­si san­dı!..

* * * *

As­lın­da…
Aya ilk gi­den de bi­zim Ha­cı Fış­fış­tı!!!
Ato­mu bu­lan Eins­te­in de­ğil Ha­cı Abu­zit­tin efen­diy­di!!!
İlk oto­mo­bi­li Ha­cı Süm­bül efen­di yap­mış­tı!!!
Say­mak­la bit­mez…
Sal­la git­sin…
Ta­rih, 12'n­ci Tay­yi­p'­in elin­de şe­kil de­ğiş­ti­ri­yor…
Eh, Ye­ni Tür­ki­ye'ye “Ye­ni Ta­ri­h” ge­re­kir!..

* * * *

Bu ka­dar bü­yük bir ha­fı­za…
Bu ka­dar kes­kin bir ze­ka…
Ama saf!..
Me­se­la, Esa­d'­la can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sıy­dı…
Ai­le­ce ta­ti­le çı­kı­yor­lar­dı…
O ka­dar ki “Şam­ge­n” ku­ra­cak­lar­dı…
El ele, kol ko­la…
Ne var ki, Esa­d'­ın de­mir yum­ruk­lu bir dik­ta­tör ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­du…
Saf­lı­ğı­na gel­miş­ti…
Müs­lü­man Kar­deş­ler des­tek­li Sün­ni mu­ha­le­fet ha­re­ke­te ge­çin­ce an­ca uya­na­bil­di!..

* * * *

So­nun­da çı­kıp di­ye­bi­lir ki:
“Am­pu­lü Edi­son de­ğil ben icat et­ti­m”
Ya­lan da de­ğil, “Am­pul Par­ti­si­ni­” o icat et­ti ve…
Tür­ki­ye ka­rar­dı!..
500 yıl son­ra ta­rih ya­za­cak…
Mar­s'­a da o git­ti!..

Fut­bol­da IŞİD sa­ka­lı!..

Genç­ler­bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav fut­bol­cu­la­ra sa­kal bı­rak­ma­yı ya­sak­la­dı…
Sa­kal bı­ra­ka­na 25 bin li­ra ce­za, de­vam eder­ler­se kad­ro dı­şı…
İl­han Cav­cav, “Ben 80 ya­şın­da­yım her gün tı­raş olu­yo­rum, bu ne sa­kal bu­ra­sı imam ha­tip oku­lu mu?” di­yor…
Spor­cu­lar el­bet mun­ta­zam bir şe­kil­de sa­kal da, bı­yık da bı­ra­ka­bi­lir, saç da uza­ta­bi­lir fa­kat…
Mil­li Ta­kım di­zi­li­yor, ba­zı­la­rın sa­ka­lı göğ­sü­ne ka­dar in­miş!..
Ör­ne­ğin, ka­le­ci Vol­kan ile Ar­da'nın sa­ka­lı IŞİD sa­ka­lı gi­bi…
Bil­me­yen bi­ri gör­se, ba­zı­la­rı­nı IŞİD mi­li­ta­nı zan­ne­de­cek…
On­lar ken­di­le­ri­ne ya­kış­tı­rı­yor ola­bi­lir…
Ama ku­lüp­le­ri­mi­ze de, Mil­li Ta­kı­mı­mı­za da bu ka­da­rı ya­kış­mı­yor!..

Loading...