Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Saf Tayyip!..

22 Şubat 2014

De­mek ül­ke­yi “Us­ta­yı­m” de­yip 11 yıl saf saf ida­re et­miş!..
Al­da­tıl­mış!..
Ger­çek­ten saf­mış!..
Pe­ki şim­di uyan­dı mı?..
Yar­gı­yı Ada­let Ba­ka­nı'na, do­la­yı­sıy­la ken­di­ne bağ­la­dı­ğı­na gö­re uyan­mış ol­ma­lı!..
Bü­tün is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­nın ba­şı­na geç­ti­ği­ne gö­re uyan­dı!..
Ama ya bun­la­rı hâ­lâ saf saf ya­pı­yor­sa?..
Tür­ki­ye'nin ka­de­ri, ül­ke­yi de­ne­me-ya­nıl­ma yön­te­miy­le ida­re eden bir şah­sın elin­de mi ola­cak?..

* * *

Bun­lar, şim­di “çe­te­”, “ka­ran­lık oda­k”, “haş­ha­şi­” de­dik­le­riy­le koa­lis­yon ha­lin­de ik­ti­da­ra gel­di­ler!..
Ara­la­rın­dan su sız­mı­yor­du!..
Oy­lar cep­le­ri­ne akar­ken, ik­ti­da­rı da pay­laş­tı­lar!..
Va­li­ler, em­ni­yet mü­dür­le­ri, po­lis­ler, sav­cı ve yar­gıç­lar, üni­ver­si­te­ler, ba­kan­lık kad­ro­la­rı, taş­ra teş­ki­lat­la­rı, en alt bi­rim­le­re ka­dar…
Bö­lüş­tü­ler!..
Za­ten Tay­yip de iti­raf et­ti:
“Ne is­te­di­ler de ver­me­dik?”
Ne is­te­di­ler­se ver­di­ler!..
Ba­na de­ğil… Haş­ha­şi­le­re!..

* * *

Us­ta ön­ce­ki gün çık­tı, “Al­dan­mı­şız, ger­çek­ten saf­mı­şı­z” de­di!..
5 bi­ni aş­kın po­lis, po­lis mü­dü­rü gö­rev­den alın­dı…
Po­lis teş­ki­la­tı­na her gün ye­ni bir gö­rev­den al­ma dal­ga­la­rı ge­li­yor!..
Ye­ni gö­re­ve ge­tir­dik­le­ri­ni 25 gün son­ra alıp baş­ka­sı­nı atı­yor­lar!..
Ya­ni Us­ta bu ka­dar saf!..
Yar­gı­yı, yü­rüt­me­ye bağ­la­dık­tan son­ra da ha­kim ve sav­cı­la­rın ba­şı­na ge­le­cek­le­ri dü­şü­nün!..
Za­bıt ka­tip­le­ri­ne ka­dar gi­der…
Son­ra?..
Ol­ma­dı, sil baş­tan!..
Şu us­ta­ya ba­kı­nız!..

* * *

Us­ta çok saf!..
Al­da­tıl­ma­ya çok mü­sa­it!..
Sa­kın şu Ka­ba­ta­ş'­ta bel­den yu­ka­rı­sı çıp­lak, baş­la­rı ban­da­na­lı, de­ri el­di­ven­li 70-80 aca­yip ya­ra­tı­ğın “ba­şör­tü­lü ba­cı­mı­” dö­vüp üze­ri­ne işe­me­si ola­yın­da da al­da­tıl­mış ol­ma­sın?..
Ban­ka mü­dü­rü­nün ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan çı­kan 4.5 mil­yon do­lar?..
Ba­kan oğ­lu­nun evin­de bu­lu­nan üç-beş ku­ruş de­ğe­rin­de­ki 1 tril­yon?..
Ba­ka­na he­di­ye edi­len 700 bin li­ra­lık sa­at?..
Bun­lar saf­lı­ğın mı, uya­nık­lı­ğın mı ese­ri?..

* * *

Tay­yip Bey “Al­dan­mı­şız, ger­çek­ten saf­mı­şı­z” di­yor­sa, Tür­ki­ye'yi yö­net­me ka­bi­li­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı­nı da iti­raf et­miş bu­lu­nu­yor!..
Her yer­de, her ko­nu­da uya­nık, iha­le­ler­de, şe­hir­ci­lik­te, çıl­gın pro­je­ler­de, va­kıf­çı­lık­ta, med­ya ha­vu­zun­da, Alo Fa­ti­h'­te uz­man; eli ko­lu Su­ri­ye'ye, Mı­sı­r'­a, İs­ra­il'­e, So­ma­li'ye ka­dar uza­nı­yor, ama saf!..
Ak­lı­nız alı­yor mu?..
Çı­kar ça­tış­ma­sı baş­la­yın­ca, dev­let ida­re­sin­de­ki gü­cü­nü kay­be­din­ce, bi­zim­ki uyan­dı!..
Ve şim­di­…
Bu ka­dar saf, bu ka­dar al­da­tıl­ma­ya mü­sa­it bir şa­hıs, “O­yu­nu­zu ba­na ve­ri­n” di­yor!..
Oy­lar yi­ne Tay­yi­p'­e gi­der­se…
Hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü­nün de al­da­tıl­ma­ya ve böy­le bir yö­ne­ti­me ne ka­dar müs­ta­hak ol­du­ğu or­ta­ya çı­ka­cak!..
Hay­di, bü­tün oy­lar us­ta­ya!..
11'in­ci­nin ha­zin ha­li!..
Çan­ka­ya'nın 11'in­ci­si if­ti­har edi­yor:
“İn­ter­net ya­sa­sı önü­me gel­di, he­men im­za­la­dı­m”
Afe­rin!..
De­mok­ra­si­nin son aşa­ma­sı da 11'in­ci­nin elin­den çık­tı!..
ABD, AB, hat­ta Bir­leş­miş Mil­let­ler bi­le in­ter­net ya­sa­sı için de­me­di­ği­ni bı­rak­mı­yor, Tür­ki­ye'de­ki oto­ri­ter re­jim bü­tün Ba­tı­lı ül­ke­ler­de tar­tı­şı­lı­yor, Ba­tı ga­ze­te­le­ri ül­ke­nin acık­lı ha­li­ni ya­zı­yor, 11'in­ci ma­ri­fet­miş gi­bi im­za­yı he­men at­tı­ğı­nı ilan edi­yor!..
Ba­ri ha­vi fi­şek de pat­lat­say­dı­nız!..
Ama bu açık­la­ma­dan son­ra Ab­dul­lah
Be­y'­in twit­te­r'­da­ki ta­kip­çi­le­rin­den 60 bi­ni ay­nı an­da ta­ki­bi bı­rak­tı, iki gün­de bu sa­yı iki­ye kat­lan­dı!..

* * *

Bit­me­di…
Bir ha­be­re gö­re, MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan sav­cı ta­ra­fın­dan ifa­de­ye ça­ğı­rıl­dı­ğın­da Ab­dul­lah Be­y'­in “Git ifa­de­ni ve­r” de­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor!..
Yar­gı­ya say­gı ge­re­ği!!!
Dün ise Köş­k'­ün mü­şa­vi­ri açık­la­ma yap­tı:
“Ha­yır, ke­sin­lik­le öy­le de­me­di, ak­si­ne ‘git­me' de­di­”
“Sav­cı­ya ifa­de ver­me­ye git­me­” de­miş!..
Köşk şe­ca­at arz edi­yor!..
11'in­ci­nin, da­ha doğ­ru­su Tür­ki­ye'nin şu ha­zin ha­li­ne ba­kı­nız!..

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more