Şahlandık: 0-4

Bo­ru de­ğil, “Ye­ni Tür­ki­ye­” bu!..
Dün­ya­nın en güç­lü (!) ül­ke­si…
Ba­şın­da “Dün­ya Li­de­ri­” var…
Her alan­da dev ham­le­ler!..
Tu­ta­bi­le­ne aşk ol­sun!..
E ta­bi­i, mey­ve­le­ri­ni de top­lu­yo­ruz!..

* * * *

Fut­bo­lun ba­şın­da da “Tay­yip 2” Fa­tih var!..
Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü…
Ya­ni, sa­de­ce “Mil­li Ta­kım An­tre­nör­lü­ğü­” sı­fa­tı, bu fut­bol im­pa­ra­to­ru­nu kes­mi­yor!..
Stat ya­pı­lı­yor, adı ve­ri­li­yor!..
Tür­ki­ye'nin ef­sa­ne fut­bol­cu­su, dün­ya­nın hay­ran kal­dı­ğı Tay­yip, Fa­tih Te­rim sta­dın­da bir­bi­rin­den şa­ha­ne gol­ler atı­yor…
Ne var ki, sa­vun­ma oyun­cu­la­rı Tay­yi­p'­in aya­ğın­da top­la gel­di­ği­ni gö­rün­ce kor­ku­dan ka­çı­yor, ka­le­ci ka­le­yi bo­şal­tıp tri­bün­le­re sı­ğı­nı­yor!..

* * * *

3.5 mil­yon Eu­ro'ya Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tör­lü­ğü ya­pan Fa­ti­h'­in ta­kı­mı, 3 mil­yon Eu­ro'ya ge­tir­ti­len Bre­zil­ya'dan ön­ce­ki ge­ce 4 ye­di…
Gol ba­şı­na 750 bin Eu­ro!..
Hay­li pa­ha­lı…
Oy­sa, 10 gol ye­se­ler ucuz­la­ya­cak, gol ba­şı­na fi­ya­tı 300 bin Eu­ro'ya dü­şe­cek!..
Ne­den akıl ede­me­di­ler ki?!.

* * * *

Ye­ni Tür­ki­ye:
Si­ya­set­le 4+4+4 eği­tim…
Si­ya­set­le üni­ver­si­te­ler…
Si­ya­set­le yar­gı…
Si­ya­set­le gü­ven­lik…
Si­ya­set­le as­ker…
Si­ya­set­le fut­bol…
Bir­bi­ri­ne ka­rış­tı…
Bu yoz, ki­fa­yet­siz muh­te­ris si­ya­se­ti fut­bo­la da so­kar­san, 4 de yer­sin, 8 de…
75 mil­yon­luk ül­ke­de doğ­ru dü­rüst fut­bol­cu ye­tiş­ti­re­mi­yor­san, in­sa­ni ge­liş­miş­lik­te dün­ya 90'ın­cı­sı ol­man da nor­mal­dir!..

* * * *

Ko­va­ya dön­dük!..
Dış po­li­ti­ka­da ye­me­di­ği­niz gol kal­ma­dı…
“Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü'nü­n” pe­şi­ne ta­kı­lıp, Dar­fur Ka­sa­bı Su­dan dik­ta­tö­rü dar­be­ci Ömer Be­şi­r'­le ku­cak­la­şır, Mı­sı­r'­da ra­di­kal din­ci­le­ri tas­fi­ye eden Si­si'ye “dar­be­ci­” der­sen, yal­nız kal­ma­ya mah­kum­sun!..
Ama ne gam, hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü­ne bu­nu “de­ğer­li yal­nız­lı­k” di­ye yut­tu­rur­sun!..

* * * *

Tür­ki­ye'de ye­ni ye­ni Tay­yip­ler, ye­ni ye­ni Fa­tih Te­rim­ler ye­ti­şi­yor…

Ama şi­şir­dik­le­ri ko­ca­man ba­lon iğ­ne ucu­nun ufak bir dar­be­siy­le pat­la­yıp sö­nü­ve­ri­yor…
Türk Fut­bo­lu'­nun “Tayyi­p'­i” Fa­tih Te­rim 4 ye­dik­ten son­ra, “Ger­çek­le­ri gör­düm, mut­lu­yu­m” di­yor…
Ya­hu bu ka­çın­cı ger­çek?..
Bu­gün Tür­ki­ye'nin ha­li ney­se fut­bo­lun ha­li de o'­dur!..
Ger­çek olan, her alan­da ko­va­ya dön­dü­ğü­müz­dür!..

Ver postalı eline!..

“Yeni yeni Tayyipler çıkıyor ortaya” demiştik…
Bunun birincisi Sadrazam Ahmet; o da başladı ona buna posta koymaya… Ne kadar çok bağırırsa ülkeyi o kadar iyi idare ettiğini sanıyor!..
Hiç umulmadık biri de eski diplomat, Tayyip'in tabiriyle monşer!..
İsrail askerlerinin postallarıyla Mescid-i Aksa'ya girmesi üzerine çok sert açıklama yaptı:
“Postallarını ellerine veririz!”
Breh breh breh, ufak at da civcivler yesin!..
Bunu söyleyen AB Bakanı, eski büyükelçi Volkan Bozkır…
Diplomasinin inceliklerini bilen zat!..
Ama virüs ona da bulaşmış, sallıyor…
Postallarını ellerine verirmiş!..
Ver de görelim!..

Loading...