Sıvacı ustası hepinizi ezip geçti!..

 

Bir sı­va­cı us­ta­sı ta­aa Fran­sa'dan kal­kıp gel­di, hep­si­nin fi­ya­ka­sı­nı yer­le bir et­ti!..
Sı­ra­ya ko­ya­lım:
– 1 kat­ril­yon 300 tril­yo­na ya­pı­lan 1000 oda­lı sa­ra­yın sa­hi­bi 12'n­ci Tay­yip…
– An­lı şan­lı hol­ding­le­rin bü­yük pat­ron­la­rı…
– 50-60 kat­lı 300-500 da­ire­li gök­de­len­le­rin mü­te­ah­hit­le­ri…
– Her ka­rış boş top­ra­ğa sal­ya­la­rı aka­rak sal­dı­ran, bir ka­lem oy­nat­may­la tril­yon­lar ka­za­nan do­yum­suz pa­ra ba­ba­la­rı…
Bir sı­va­cı us­ta­sı gel­di, he­pi­ni­zi sı­fır­la­dı!..

* * * *

O sı­va­cı us­ta­sı ön­ce­ki gün Ge­nel­kur­ma­y'­da ağır­lan­dı…
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı te­şek­kür mek­tu­bu yaz­dı, Ge­nel­kur­may 2. Baş­ka­nı tak­dir­na­me ver­di…
Tür­ki­ye Ast­su­bay­lar Sen­di­ka­sı sı­va­cı us­ta­sı Ali Da­l'­a şe­ref ma­dal­ya­sı tak­tı!..
Oy­sa o fo­toğ­ra­fı, yu­ka­rı­da say­dık­la­rı­mı­zın hep­si gör­müş­tü…
Di­yar­ba­kı­r'­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da kah­pe­ce şe­hit edi­len Ast­su­bay Nej­det Ay­doğ­du'nun o ge­ce­kon­du ben­ze­ri, sı­va­sı bi­le ya­pı­la­ma­mış ba­ba evi­nin fo­toğ­ra­fı!..
Ama hiç­bi­ri yar­dım eli­ni uzat­ma­mış­tı!..

* * * *

Mil­yon do­lar­lık yat­la­rı ma­ri­na­lar­da, kap­tan­la­rı her an ha­re­ke­te ha­zır…
Pat­ron em­ret­ti­ği an­da 40 mil sü­rat­le açı­la­cak­lar de­ni­ze…
Se­fa­nız ol­sun!..
Özel jet­le­ri ha­va ala­nın­da bek­li­yor…
Ya­lı­lar­da, sa­ray yav­ru­su ma­li­ka­ne­ler­de aş­çı­lar, uşak­lar…
Mil­yon do­lar­lar ha­va­lar­da uçu­şu­yor!..
Tat­lı ha­yat!..

* * * *

Ama…
Sı­va­cı us­ta­sı ta­a Fran­sa'dan ko­şup gel­di, he­pi­ni­zi dar­ma­da­ğın et­ti!..
Di­şin­den tır­na­ğın­dan ar­tı­ra­rak Es­ki­şe­hi­r'­de yap­tı­ğı evi­ni şe­hit ast­su­ba­yın do­ğa­cak ev­la­dı­na ba­ğış­la­ya­rak he­pi­ni­zi ezip geç­ti!..
Ba­zı pa­ra ba­ba­la­rı şöy­le di­ye­bi­lir­ler:
“Biz de yar­dım­lar ya­pı­yo­ruz, ama hep­si­ne ye­tiş­mek müm­kün mü? Bu ül­ke­nin fa­kir fu­ka­ra­sı o ka­dar çok ki…”

* * * *

O za­man 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya şa­şa­a deb­de­be için 1000 oda­lı sa­ray yap­tır­ma­ya­cak­sın ar­ka­daş!..
Özel je­ti­ne at­la­yıp Pa­ri­s'­te ak­şam ye­me­ği­ne git­me­ye­cek­sin!..
Ya­tı­na bi­nip Yu­nan ada­la­rı­nı tur­la­ma­ya­cak­sın!..
Ül­ke­yi böl­mek is­te­yen ha­in­le­rin kah­pe bir sal­dı­rı­sı so­nu­cu şe­hit dü­şen va­tan ev­la­dı­nın do­ğa­cak ço­cu­ğu­na…
Gur­bet­te ça­lı­şan bir sı­va­cı us­ta­sı evi­ni ba­ğış­lı­yor­sa, bu­nun çok önem­li bir sem­bo­lik de­ğe­ri var­dır!..
Bu­nu an­la­ya­mı­yor­san, sen bu ül­ke­nin ev­la­dı ola­maz­sın!..

Abuk sa­buk!..

Edir­ne Va­li­si Dur­sun Şa­hin, İs­ra­il as­ker­le­ri­nin Mes­cid-i Ak­sa'ya dü­zen­le­di­ği bas­kı­na kız­mış, res­to­re edi­len Edir­ne Bü­yük Si­na­go­gu'n­da iba­de­ti ya­sak­la­mış, sa­de­ce mü­ze ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na ka­rar ver­miş!..
Va­li be­yin söz­le­ri il­ginç ve ırk­çı­lı­ğı da çağ­rış­tı­rı­yor:
“O eş­kı­ya kı­lık­lı in­san­lar Müs­lü­man­la­rı kat­le­der­ken, biz on­la­rın si­na­gog­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. İçim­de­ki bü­yük kin­le söy­lü­yo­rum bu­nu, biz de on­la­rın me­zar­lık­la­rı­nın et­ra­fı­nı te­miz­li­yo­ruz, pro­je­le­ri­ni ku­ru­la gön­de­ri­yo­ru­z”
“On­la­r” de­di­ği kim?..
Bu ül­ke­nin eşit yurt­taş­la­rı olan Ya­hu­di­ler…
Ço­ğu ken­di­ni “Tür­k” ola­rak his­se­den va­tan­daş­la­rı­mız, bi­zim ay­rıl­maz par­ça­la­rı­mız…
Va­li bey, kim­se­ye ih­san­da bu­lun­mu­yor­sun; bun­la­rı el­bet­te ya­pa­cak­sın, gö­re­vin bu!..
“İ­çin­de­ki bü­yük kin­le­” söy­lü­yor­muş…
İs­ra­il'­e kin bes­li­yor, ki­ni­nin in­ti­ka­mı­nı Türk va­tan­daş­la­rın­dan al­ma­ya kal­kı­şı­yor!..
Dev­let kin tut­maz, tu­ta­maz!..
Dev­le­ti tem­sil eden şa­hıs için­de bü­yük kin bes­li­yor­sa, gö­rev­de kal­ma­ma­lı, der­hal is­ti­fa edip git­me­li­dir!..

Loading...