Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Sorumsuz Tayyip!..

26 Kasım 2014

Cum­hur­baş­ka­nı so­rum­suz­dur!..
Ama cum­hur­baş­kan­lı­ğı, “so­rum­suz­ca laf­la­r” et­me ye­ri de de­ğil­dir!..
12'n­ci Tay­yip, ken­di­ne gö­re bir yar­gı is­ti­yor ve yü­rüt­me­nin yap­tı­ğı hu­kuk­suz iş­lem­le­rin kar­şı­sın­da du­ran yar­gı­yı “va­ta­na iha­net et­mek­le­” suç­lu­yor!..
Ön­ce­ki gün çık­mış, hu­ku­ka ay­kı­rı­lık­la­ra ge­çit ver­me­dik­le­ri için “A­dil yar­gıç­lar arı­yo­ru­m” di­yor!..
İşi­ne gel­di­ği gi­bi ka­rar­lar ve­ri­lir­se yar­gıç­lar adil, işi­ne gel­mez­se adil de­ğil!..

* * * *

Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­kan, ön­ce­ki gün, Yar­gı­ta­y'­da ye­ni da­ire­ler ku­rul­ma­sı, ha­kim ve sav­cı­la­rın Yar­gı­ta­y'­a atan­ma­sı hak­kın­da ye­ni dü­zen­le­me­ler ön­gö­ren ya­sa tek­li­fi­nin “yar­gı­ya bü­yük za­rar­lar ve­re­ce­ği­ni­” ile­ri sü­re­rek, “Bu mü­da­ha­le­ler da­ha ne za­ma­na ka­dar de­vam ede­cek?” de­di…
Yar­gı­ta­y'­ın se­çim yet­ki­si­ne da­ya­na­rak be­lir­le­di­ği Bi­rin­ci Baş­kan­lık Ku­ru­lu'nun gö­re­vi­ne ge­rek­çe gös­ter­me­den son ve­ril­di­ği­ni de be­lir­ten Ali Al­kan so­ru­yor:
“Yü­rüt­me (hü­kü­met) bu ku­rul na­sıl olur­sa mem­nun ka­la­cak­tır?”

* * * *

Bun­lar, ik­ti­da­ra gel­di­ğin­den be­ri yar­gıy­la kav­ga edi­yor…
Çün­kü yap­tık­la­rı iş­le­rin yüz­de 90'ı hu­ku­ka ay­kı­rı!..
Hu­kuk­suz­luk­lar yar­gı­dan dön­dük­çe çıl­dı­rı­yor­lar!..
Yar­gı­ya hırs­la­rı­nı za­man gel­dik­çe dı­şa vur­mak­tan da çe­kin­mi­yor­lar…
Ör­ne­ğin 12'n­ci Tay­yip, Ka­dın ve Ada­let zir­ve­sin­de şu­nu di­yor:
“Cum­hur­baş­ka­nı iha­ne­ti va­ta­ni­ye için­de olur­sa suç­lu­dur. Pe­ki, yar­gı iha­ne­ti va­ta­ni­ye için­de olur­sa ne­ci­dir?”
Ken­di ül­ke­sin­de­ki yar­gı için “i­ha­ne­ti va­ta­ni­ye­” sö­zü­nü kul­la­nan dün­ya­da ilk “so­rum­su­z” cum­hur­baş­ka­nı her­hal­de Tay­yi­p'­tir!..

* * * *

Hem yar­gıy­la kav­ga edi­yor, hem de “Dev­let ya­sa­lar ya­pıp hal­ka da­ya­tır­sa hu­kuk de­ğil, zu­lüm do­ğa­r” di­yor…
Hu­kuk­suz­luk ve zu­lüm…
Ye­ni Tür­ki­ye'nin bu­gün­kü du­ru­mu­nu an­la­tı­yor!..
“A­dil yar­gıç­lar arı­yo­ru­m” di­ye­ne bak!..
Tay­yip, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rı­nın sav­cı­sıy­ken, es­ki kuv­vet ko­mu­tan­la­rı­nı, or­du ko­mu­tan­la­rı­nı, ge­ne­ral­le­ri, ami­ral­le­ri, bi­lim in­san­la­rı­nı, ga­ze­te­ci­le­ri tu­tuk­la­yıp tu­tuk­la­yıp içe­ri atan sav­cı ve yar­gıç­lar çok kıy­met­liy­di!..
Za­ma­nın deh­şe­ten­giz sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz'­ün al­tı­na ken­di Mer­ce­de­s'­ini çe­ki­yor­du!..
Şim­di o da­va­lar çök­tü, Ze­ke­ri­ya Öz'­ü el­le­rin­den gel­se içe­ri ata­cak­lar!..
Se­nin “a­dil yar­gı­ç” ara­man, mev­si­mi­ne gö­re mi de­ği­şe­cek?..

* * * *

Tay­yip, “E­ğer ya­sa hu­ku­ka uy­gun­sa de­ğer­li­dir. Uy­gun de­ğil­se hiç­bir de­ğe­ri yok­tu­r” di­yor, ya­ni hu­kuk onun için o ka­dar önem­li!..
Ama hu­ku­ka uy­gun ol­ma­dı­ğı için çı­kar­dık­la­rı ya­sa­la­rı ip­tal eden Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne de­me­di­ği­ni bı­rak­mı­yor!..
Tay­yip, Ad­li Yıl açı­lış tö­ren­le­rin­de­ki ko­nuş­ma­la­ra, eleş­ti­ri­le­re si­nir­le­ni­yor, o tö­re­ni kal­dır­mak için bi­le ya­sa ha­zır­la­nı­yor…
Adil yar­gıç­lar arı­yor­muş!..
Ara­ma­sı­na ge­rek yok, “AKP yar­gı­sı­” kur­sun, ken­di de ba­şı­na ge­çip mu­ra­dı­na er­sin!..
Za­ten Tür­ki­ye o yol­da ko­şar adım iler­li­yor!..
Bu ol­ma­dan Tay­yip hu­zur bu­la­maz!..

Fıt­ra­ta ter­s!..

12'n­ci ka­dın-er­kek eşit­li­ğin­de ka­ra­rı ver­di ve ya­sa­yı koy­du:
“Fıt­ra­ta ter­s”
Ka­dın­la ka­dı­nın, er­kek­le er­ke­ğin eşit­li­ği doğ­ru ola­nıy­mış!..
“Ka­dı­nı, er­kek­le­rin yap­tı­ğı her iş­te ça­lış­tı­ra­maz­sı­nız… Eli­ne ver kaz­ma kü­re­ği ça­lış­sın, ol­maz böy­le bir şey. Onun na­rin ya­pı­sı­na ters dü­şe­r” di­yor…
Ya­ni bi­zim 12'n­ci ka­dın-er­kek eşit­li­ği­ni kas ya­pı­sı­na gö­re de­ğer­len­di­ri­yor…
O za­man ben de silk­me­de 190 ki­lo kal­dı­ran hal­ter­ci Na­im Sü­ley­ma­noğ­lu ile eşit de­ği­lim…
100 met­re­yi 9.63'te ko­şa­rak olim­pi­yat re­ko­ru kı­ran Hü­se­yin Bolt ile eşit ol­mam müm­kün de­ğil…
Oy­sa, ka­dın-er­kek eşit­li­ği her alan­da ge­çer­li­dir!..
Bu eşit­li­ğin ger­çek an­la­mı­nı kav­ra­ya­ma­yan, işi ge­ti­rip kas gü­cü­ne bağ­la­ya­na ne an­lat­san na­fi­le­dir!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more