Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Tayyip, İstanbul Valisi’ni ağlatmış!..

9 Şubat 2014

İlk an­da Tay­yip Be­y'­in duy­gu­lu söz­ler­le İs­tan­bul Va­li­si'ni ağ­lat­tı­ğı ak­la ge­le­bi­lir!..
Se­vinç göz­yaş­la­rı ya da acık­lı bir ola­yın duy­gu­sal tep­ki­siy­le va­li­nin göz­le­rin­den yaş­lar sü­zü­le­bi­lir!..
Ama bu öy­le de­ğil!..
Tay­yip, Ge­zi olay­la­rı­na o ka­dar si­nir­le­ni­yor ki bü­tün il­gi­li­le­ri ve Va­li Hü­se­yin Av­ni Mut­lu'yu ağ­la­tı­yor!..
Na­sıl?..
Fır­ça­la­ya­rak!..
İd­di­a bu!..

* * * * *

Olay ön­ce AB­D'­nin en et­ki­li ga­ze­te­le­rin­den New York Ti­mes Ga­ze­te­si'n­de ya­pı­lan “Tür­ki­ye ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n” ana­li­zin­de yer alı­yor!..
İle­ri sü­rül­dü­ğü­ne gö­re, Ge­zi olay­la­rı de­vam eder­ken, po­lis­le­rin kah­ra­man­lık des­ta­nı ya­rat­tı­ğı­nı söy­le­yen Tay­yip Bey, 12 Ha­zi­ra­n'­da ka­bul et­ti­ği öğ­ren­ci, aka­de­mis­yen ve ba­zı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri­ne “Me­rak et­me­yin, so­rum­lu­la­rı ofi­si­me ça­ğır­dım ve azar­la­dım. On­la­rı ağ­lat­tı­m” di­yor!..
Doğ­ru mu, ya­lan mı?..
An­cak, Tay­yi­p'­le gö­rü­şen he­yet­te yer alan İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. İpek Ak­pı­nar ola­yı şöy­le an­la­tı­yor:
“Baş­ba­kan, ye­rel­de­ki en üst yet­ki­li bü­rok­ra­tı işa­ret et­ti. Baş­ba­kan, ‘So­rum­lu­la­rı ça­ğır­dım, azar­la­dım. Ben bu­ra­da va­li­yi ağ­lat­tım, müs­te­rih olu­n' de­di. Biz­zat ifa­de et­ti Baş­ba­ka­n”

* * * * *

Bir Baş­ba­kan dev­le­tin va­li­si­ni ağ­la­tı­yor!..
Doğ­ruy­sa dev­let ida­re­si­nin ne ha­le düş­tü­ğü­nü an­la­yın ar­tık!..
O Va­li de azar işi­ti­yor, is­ti­fa et­mek ye­ri­ne ağ­lı­yor!..
Ta­bi­i bu­nu en iyi bi­le­cek olan ağ­la­yan ile ağ­la­tan!..
Bu olay ön­ce­ki gün İs­tan­bul Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu'ya so­ru­lu­yor, ce­va­bı­nı oku­yun ne ol­du­ğu­na siz ka­rar ve­rin:
“Be­nim bil­di­ğim ka­dar Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın ‘Va­li­mi' şek­lin­de bir de­ğer­len­dir­me­si yok. ‘İl­gi­li­le­r' şek­lin­de var. Ya­ni ora­da ‘va­li­mi­z' şek­lin­de­ki açık­la­ma­nın Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız adı­na med­ya ta­ra­fın­dan bi­raz kul­la­nıl­dı­ğı gi­bi an­lı­yo­rum. İl­gi­li­ler şek­lin­de de­ğer­len­dir­me var. Va­li ko­nu­suy­la il­gi­li ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da çık­mış olan bil­gi­nin Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu açık­la­may­la ilin­ti­li ol­ma­dı­ğı, yan­lış ol­du­ğu an­la­şı­lı­yo­r”
Na­sıl, tat­min ol­du­nuz mu?..

* * * * *

Bun­lar id­di­a dü­ze­yin­de!..
Ama İs­tan­bul Va­li­si la­fı evi­rip çe­vi­ri­yor…
Böy­le bir olay yok­sa Va­li Mut­lu'nun ke­sin ko­nuş­ma­sı, “Yok ar­ka­daş­lar, hiç öy­le şey olur mu?.. Kül­li­yen ya­la­n” de­me­si ge­rek­mez mi?..
Ama bu­nu di­ye­mi­yor!..

* * * * *

Hep an­la­tı­lır…
Bir mi­tin­gin­de oto­büs üze­rin­de­ki Özal, va­tan­daş­la­rın hep­si ken­di­si­ni tam ola­rak gö­re­me­yin­ce, tek ba­şı­na kal­mak için et­ra­fın­da­ki­le­re “Çö­kü­n” ta­li­ma­tı ve­ri­yor!..
Her­kes çö­kü­yor, sa­de­ce va­li ayak­ta!..
“Va­li Bey sen de çö­k” di­yor!..
Va­li­nin ce­va­bı ke­sin­dir:
“Dev­le­tin va­li­si çök­mez Sa­yın Baş­ba­ka­nı­m”

* * * * *

Hit­ler de va­li­si­ni ağ­lat­mış mı­dır bi­lin­mez!..
Ama her tür­lü uya­rı­ya rağ­men yap­tı­ğı yan­lış­lar, ver­di­ği yan­lış emir­ler so­nu­cu sa­va­şı kay­bet­ti­ği ve Ber­lin ha­ra­be­ye dön­dü­ğün­de ge­ne­ral­le­ri­nin ağ­la­dı­ğı bi­li­nir!..

Uçuk ka­çık!..

Men­de­res dö­ne­min­de pa­lav­ra va­at­ler o ka­dar art­mış­tı ki se­çim pro­pa­gan­da­sın­da bir De­mok­rat Par­ti mil­let­ve­ki­li san­dal­ye­nin üs­tü­ne çık­mış sal­lı­yor­du:
“Kay­se­ri'ye de­ni­zi de ge­ti­re­ce­ee­ezzz, li­man da ya­pa­ca­aa­azzz!”
An­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek de An­ka­ra'ya İs­tan­bul Bo­ğa­zı'nı ge­ti­re­cek­miş!..
Baş­ba­ka­nı­na özen­di, çıl­gın pro­je­ler pe­şi­ne düş­tü, ka­nal açıp Bo­ğaz ya­pa­cak­mış!..
Ba­ri tan­ker­le­ri, şi­lep­le­ri ora­dan ge­çir­sin de pa­ra ka­zan­sın!..
Fa­kat o nok­ta­da ufak bir so­run var: Ka­na­lın ba­şı yok, so­nu yok!..
İs­tan­bu­l'­a “çıl­gı­n”, An­ka­ra'ya “ka­çı­k” pro­je!..

* * * * *

Gök­çek, An­ka­ra'ya Av­ru­pa'nın en yük­sek bi­na­sı­nı di­ke­cek­miş!..
An­ka­ra­lı­lar böy­le­ce re­fa­ha ka­vu­şa­cak, bü­tün be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni al­mış ola­cak!..
Ya­hu ki­me, ne­ye ya­rar Av­ru­pa'nın en yük­sek bi­na­sı, Me­li­h'­in ego­sun­dan baş­ka!..
En bü­yük, da­ha bü­yük, da­ha da­ha bü­yük tut­ku­nuz bit­me­di mi?..
Bun­dan 10 yıl ön­ce de An­ka­ra'ya bü­yük bir tey­ya­re ya­pa­cak­tı!..
İçi lo­kan­ta, ka­fe­ter­ya, oyun alan­la­rı, ka­nat­la­rı da se­yir ve otur­ma te­ra­sı ola­cak­tı!.
Hat­ta TV ka­nal­la­rın­da üç bo­yut­lu mo­de­li­ni gös­te­rip her­ke­si hay­ran (!) bı­rak­mış­tı!..
Da­ha baş­ka pro­je­le­ri de var­dı ama an­lat­ma­sı uzun sü­rer!..
Sa­hi ne ol­du o pro­ce­ler?!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more