Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Tayyip konuştu: “Alçaklık, adilik”

18 Eylül 2014

As­lın­da alış­ma­dı­ğı­mız şe­kil­de epey ara ver­miş­ti…
Ver­di­ği ara bi­zi ya­nılt­mış, 12'n­ci ol­duk­tan son­ra du­ru­lup ağır­laş­tı­ğı­nı san­mış­tık!..
Hiç fark et­me­di!..
Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) top­lan­tı­sın­da sah­ne alın­ca yi­ne mi­ting alan­la­rın­da ve­ya AKP Grup top­lan­tı­la­rın­da­ki Tay­yip ol­du!..
Es­ki­si gi­bi ba­ğı­ra ça­ğı­ra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da bay­ram­lık ağ­zı­nı aç­tı ve AB­D'­nin say­gın ga­ze­te­si New York
Ti­me­s'­ın ha­be­ri için “E­dep­siz­lik, al­çak­lık, adi­li­k” de­di!..

* * * *

“E­dep­siz­lik, al­çak­lık, adi­li­k” di­yen, Tür­ki­ye'nin Cum­hur­baş­ka­nı!..
Efen­dim, New York Ti­mes bun­la­rın Ha­cı Bay­ram Ca­mi­i'n­den çı­kar­ken çe­ki­len fo­toğ­ra­fı­nı kul­lan­mış al­tı­na da IŞİD ile il­gi­li ha­ber koy­muş…
“Bu en ha­fif ta­bi­riy­le edep­siz­lik­tir, al­çak­lık­tır, adi­lik­ti­r” di­yor!..
En ha­fif ta­bi­riy­le…
Bu­nun da­ha ağı­rı aca­ba na­sıl olur­du?..

* * * *

Tür­ki­ye'nin Su­ri­ye sı­nı­rı de­lik de­şik!..
Ki­min gi­rip çık­tı­ğı bel­li de­ğil!..
Tür­ki­ye'de 2 mil­yo­na ya­kın Su­ri­ye­li ya­şı­yor, han­gi­si te­rö­rist han­gi­si de­ğil bi­lin­mi­yor…
Tay­yi­p'­in Esa­d'ı de­vir­mek hır­sıy­la Tür­ki­ye bü­tün ör­güt­le­re ku­cak aç­tı, kel­le ke­sen IŞİ­D'­çi­ler bes­len­di!..
Yol ge­çen ha­nı­na dö­nen sı­nır­lar IŞİ­D'­in yu­va­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı!..
Ve şu an­da Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz da­hil 49 va­tan­da­şı­mız IŞİ­D'­in elin­de ve Tay­yip kı­pır­da­ya­mı­yor!..

* * * *

Ko­ca­eli Di­lo­va­sı'n­dan “I­Şİ­D'­e bir, iki­” mi­ni­büs­ler kal­kı­yor, Ak­sa­ray ve Fa­ti­h'­te IŞİD bü­ro­la­rı­nın bu­lun­du­ğu id­di­a edi­li­yor;
Bu ara­da Tay­yip “Tür­ki­ye'nin te­rö­re kar­şı ül­ke ol­du­ğu­nu­” söy­lü­yor, ama söy­lem­le ey­lem bir­bi­riy­le çe­li­şi­yor!..
Tay­yip, “İs­la­mi te­rö­r” di­ye bir kav­ra­mı as­la ta­nı­mı­yor­muş!..
Sen ta­nı­ma­mak­ta de­vam et, he­rif­ler “Al­la­hu ek­be­r” di­ye kel­le ke­si­yor!..
Hem de “Şi­i” ol­du­ğu için Müs­lü­man kel­le­si ke­si­yor, hem Müs­lü­man ol­ma­yan Ye­zi­di­le­ri kat­le­di­yor, Ye­zi­di ka­dın­la­rı gö­tü­rüp pa­zar­lar­da sa­tı­yor!..
Tay­yip de is­te­di­ği ka­dar “Ba­rış di­ni olan İs­la­m'­a kim­se te­rö­rü ya­kış­tı­ra­ma­z” de­sin; ken­di söy­ler ken­di işi­tir!..

* * * *

Tay­yip hem 12'n­ci­lik, hem Baş­ba­kan­lık ya­pı­yor!..
Mi­ting alan­la­rı­nı öz­le­miş, TESK top­lan­tı­sın­da ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­ğer­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı­na hü­cum edi­yor…
Bun­lar Tür­ki­ye'yi çö­kert­mek is­ti­yor­lar­mış!..
Ya­kın­da bu ku­ru­luş­la­rı da dar­be­ci, pa­ra­lel fi­lan ilan ede­bi­lir!..

* * * *

Kürt ırk­çı­la­rı böl­ge­de 7 oku­lu yak­tı, Kürt­çe eği­tim ve­re­cek okul aç­tı; va­li­lik mü­hür­le­di, gi­dip müh­rü sök­tü­ler!..
Dev­let oto­ri­te­si kal­ma­mış, Tür­ki­ye si­lah zo­ruy­la pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­tul­muş;
Ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü Tür­ki­ye'yi re­hin al­mış;
Ül­ke yol­suz­luk ve rüş­vet ba­ta­ğı­na gö­mül­müş!..
Bu hâ­lâ çı­kıp ko­nu­şa­bi­li­yor!..
Hem de “e­dep­siz­lik, al­çak­lık, adi­li­k” di­ye ba­ğı­ra­rak!..

AİH­M'­den to­kat!..

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM) Tür­ki­ye'nin “zo­run­lu din der­si­” uy­gu­la­ma­sı­na der­hal son ver­me­si ka­ra­rı­nı al­dı!..
AİHM oy­bir­li­ğiy­le al­dı­ğı ka­rar­da, “Din ve Kül­tür der­sin­de Sün­ni ina­nı­şın öne çı­ka­rıl­dı­ğı­nı­” ka­bul ede­rek, “Tür­ki­ye bir an ön­ce ai­le­le­re inanç­la­rı­nı be­lirt­me­den din der­sin­den mu­af tu­tul­ma­yı dü­zen­le­ye­cek sis­te­mi ge­tir­me­li. Tür­ki­ye din eği­ti­min­de Av­ru­pa stan­dart­la­rı­nı ya­ka­la­mış de­ğil. Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si ih­lal edil­miş­ti­r” de­di…
Bi­zim Sad­ra­zam Ah­met ise, ka­ra­ra kar­şı çık­tı ve “Tür­ki­ye'ye ge­rek­li­” de­di!..
Ço­cuk­lar ye­ni sis­tem­le imam ha­tip okul­la­rı­na yön­len­di­ri­lir­ken, Tür­ki­ye'de eği­tim imam­laş­tı­rı­lır­ken alı­nan bu ka­rar na­sıl bir din dev­le­ti­ne yel­ken açı­ğı­mı­zın bel­ge­si ol­du!..
Ama ya­rın öbür gün Tay­yip çı­kıp “Bu ka­rar yok hük­mün­de­dir… AİHM dar­be­ci­” der­se şaş­ma­yın!..