Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Tayyip’ten büyük çark!..

28 Eylül 2014

Es­ki dos­tu, “kar­de­şi­”, sev­gi­li ar­ka­da­şı Esa­d'­ı de­vir­me ih­ti­ra­sıy­la, Su­ri­ye'de olup bi­ten­le­re göz yum­du, te­rö­rist fa­ali­yet­le­re sır­tı­nı dön­dü!..
“Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su­” de­nen top­la­ma, ba­şı­bo­zuk grup­la­ra her tür­lü des­te­ği ver­di!..
El Ka­ide'­nin ko­lu El Nus­ra onun için “ci­ci ço­cuk­tu­”; zi­ra on­lar da Esa­d'­ı de­vir­me­ye uğ­ra­şı­yor­du!..
IŞİD iş­te böy­le doğ­du, ser­pil­di, ge­liş­ti, kel­le kes­me­ye baş­la­dı!..
Tay­yi­p'­in o sı­ra­lar tek der­di cum­hur­baş­ka­nı ol­mak­tı!..

* * * *

Tay­yi­p'­in Esa­d'­ı de­vir­me ih­ti­ra­sı, TI­R'­lar ve­sa­ire, Tür­ki­ye'ye pa­ha­lı­ya pat­la­dı!..
Tay­yip ve o za­man­lar Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı olan Ah­me­t'­in müt­hiş ön­gö­rü­süy­le (!) Esad haf­ta­lar için­de dü­şe­cek­ken ara­dan üç yıl geç­ti; şim­di Tür­ki­ye Su­ri­ye­li­ler ve IŞİ­D'­çi­ler­le kay­nı­yor, her gün bir yer­de olay çı­kı­yor; fa­kir fu­ka­ra hal­kı­mı­zın pa­ra­la­rı, sa­yı­la­rı 2 mil­yo­na yak­la­şan sı­ğın­ma­cı­la­ra akı­yor!..
Tay­yi­p'­in dış po­li­ti­ka kör­lü­ğü­nün ke­fa­re­ti­ni Tür­ki­ye ödü­yor!..

* * * *

IŞİD sa­de­ce kon­so­los­luk men­sup­la­rı­nı de­ğil, baş­ta Tay­yip ol­mak üze­re Tür­ki­ye'yi de re­hin al­dı!..
Re­hin ol­ma du­ru­mu de­vam eder­ken ko­nu­şa­mı­yor­du…
Ser­best kal­dı­lar, di­li­ne tam­pon böl­ge­yi do­la­dı…
As­ke­ri ha­re­ka­ta kar­şıy­dı; her tür­lü lo­jis­tik ve in­sa­ni yar­dım des­te­ği ya­pı­la­bi­lir­di, fa­kat işin içi­ne as­ker ke­sin­lik­le gir­me­ye­cek­ti!..

* * * *

Son­ra AB­D'­ye git­ti…
Oba­ma, bi­zim ar­ka­da­şın sır­tı­nı sı­vaz­la­dı…
Oba­ma ve ka­rı­sı, Tay­yip ve ka­rı­sıy­la ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di…
Ha­ni fo­toğ­raf­çı­ya gi­der­si­niz ar­ka­nı­za bir man­za­ra pa­no­su ko­yar­lar ya, Oba­ma ile ka­rı­sı da öy­ley­di…
Oba­ma ile ka­rı­sı du­ru­yor, li­der­ler yan­la­rı­na ge­lip fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor­lar­dı!..
Ama böy­le bir fo­toğ­raf Tür­ki­ye'de iş ya­par­dı!..

* * * *

Ney­se la­fı uzat­ma­ya­lım, ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bi­den ile bu­luş­tu, o ara­da Oba­ma te­le­fon et­ti ve iş­ler aa­aa 180 de­re­ce bir­den dön­dü…
Özel uça­ğı­na bi­nip ayak­la­rı yer­den ke­si­lin­ce Tay­yip sor­du:
“As­ker ne için var­dır?”
Ce­va­bı­nı ken­di ver­di:
“Böy­le du­rum­lar için var­dı­r”

* * * *

Tay­yi­p'­in çar­kı ina­nıl­maz­dı!..
Ka­ra ha­re­ka­tın­dan söz edi­yor­du!..
Oba­ma ile Bi­den, Tay­yi­p'­i ka­fa­ya al­mış­lar­dı?..
Tay­yip Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı eda­sıy­la ko­nu­şu­yor­du:
“Te­rör ör­gü­tü­nü sa­de­ce ha­va ope­ras­yo­nuy­la bi­ti­re­mez­si­niz. Mü­tem­mim (ta­mam­la­yı­cı) gü­cü ka­ra­dır. Ka­ra­nın git­me­di­ği yer hiç­bir za­man ka­lı­cı ola­maz. Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz bi­ze ne­re­de ge­rek­li­dir? Böy­le an­lar­da. Sı­nı­rı­mı­za teh­dit olur­sa as­ke­ri ha­re­kat ya­pı­lı­r”

* * * *

Ha­va­sın­dan mı­dır, su­yun­dan mı­dır, ABD in­sa­nı ina­nıl­maz şe­kil­de de­ğiş­ti­ri­yor!..
Tay­yip de git­ti Oba­ma ile ayak üs­tü, Bi­den ile otu­ra­rak ko­nuş­tu, ken­di­ni ger­çek­ten “Baş­ko­mu­ta­n” zan­ne­de­rek çark et­miş va­zi­yet­te dön­dü!..
So­nuç­ta, ala­ve­re da­la­ve­re Meh­met­çik Su­ri­ye'ye!..
Türk Mil­le­ti bu çar­kı as­la unut­ma­ma­lı­dır!..

IŞİD içi­miz­de!..

Sa­de­ce Ha­ta­y'­da, Şan­lı­ur­fa'da, sı­nır boy­la­rın­da­ki il ve il­çe­le­ri­miz­de de­ğil İs­tan­bu­l'­da da IŞİD içi­miz­de…
IŞİ­D'­e mi­li­tan top­la­mak, Su­ri­ye ve Ira­k'­a gön­der­mek­ten söz et­mi­yo­rum, o za­ten bi­li­ni­yor…
Ön­ce­ki gün İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si'n­de­ki olay­da, IŞİ­D'­çi­le­rin per­va­sız­lı­ğı­nı gör­dük…
Üni­ver­si­te­de IŞİ­D'­e kar­şı ya­pı­lan bir et­kin­li­ği, si­yah kı­ya­fet­li, si­yah mas­ke­li, si­yah şap­ka­lı, çi­vi­li so­pa­lı öğ­ren­ci­ler bas­tı!..
Grup­lar bir­bi­ri­ne gir­di…
Bir de ak­tif ha­le gel­me­miş IŞİ­D'­çi­ler ve on­la­rı des­tek­le­yen­ler var!..
İk­ti­dar üç may­mu­nu oy­nar­ken, İs­tan­bu­l'­u ve di­ğer bü­yük il­le­ri can­lı bom­ba­lar­dan, pat­la­yı­cı­lar­dan Al­lah ko­ru­sun!..
Her an bü­yük bir fa­ci­a ya­şa­na­bi­lir!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more