Teröristlerle çalışmışlar!..

Bu ik­ti­da­rın fo­ya­sı her ge­çen gün da­ha çok mey­da­na çı­kı­yor!..
An­cak, iki ay ön­ce­si­ne ka­dar AB­D'­nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si olan Ric­ci­ar­do­ne'nin yap­tı­ğı açık­la­ma va­him!..
Ric­ci­ar­do­ne “Tay­yip ik­ti­da­rı­nı” suç­lu­yor ve Tür­ki­ye'nin ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü El Nus­ra ile ça­lış­tı­ğı­nı söy­lü­yor!..
Ne de­mek ça­lış­ma?..
Pa­ra, si­lah yar­dı­mı yap­mak, Tür­ki­ye'de ba­rın­dır­mak, ya­ra­lı­la­rı­nı te­da­vi et­mek!..

* * * *

Mez­hep­çi­lik ku­yu­su­na dü­şen ik­ti­dar, “El Nus­ra Sün­ni, Esad yö­ne­ti­mi Şi­i… El Nus­ra ci­ci, Esad ka­ka” zih­ni­ye­tiy­le ha­re­ket et­ti!..
El Nus­ra, te­rör ör­gü­tü El Ka­ide'­ye bağ­lı…
İki­si­nin için­den IŞİD çık­tı, kel­le kes­me­ye baş­la­dı…
Ric­car­do­ne şöy­le an­la­tı­yor:
“Tür­ki­ye'ye şu­nu de­dik: Su­ri­ye'de si­zin ça­lış­tı­ğı­nız bir­çok gru­bu biz li­mit­le­rin öte­sin­de gö­rü­yo­ruz… Biz on­lar­la ça­lış­ma­ya­ca­ğız, si­zin de ça­lış­ma­ma­nı­zı ter­cih ede­riz. Bun­la­ra sı­nı­rı­nı­zı ka­pat­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. So­nuç­ta an­la­şa­ma­ma­da an­laş­tık. Açık­ça­sı, Türk­ler El Nus­ra gi­bi grup­lar­la ça­lış­tı”

* * * *

Sev­gi­li okur­lar, gö­rü­yor mu­su­nuz Esa­d'­ı “haf­ta­lar için­de” de­vir­me uğ­ru­na ne halt­lar ka­rış­tır­dık­la­rı­nı?..
Bü­tün bun­lar Türk hal­kın­dan sak­lan­dı!..
So­nun­da ya­rat­tık­la­rı ca­na­var Tür­ki­ye'ye dön­dü ve ci­ci gör­dük­le­ri vah­şi te­rör ör­gü­tü IŞİD Baş­kon­so­lo­su­muz da­hil 49 va­tan­da­şı­mı­zı, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye'yi bü­tü­nüy­le re­hin al­dı!..
Tam üç ay­dır he­pi­miz IŞİ­D'­in elin­de re­hi­niz!..
İk­ti­dar bu­na kar­şı ne yap­tı, mah­ke­me­den ya­yın ya­sa­ğı çı­kart­tı!..

* * * *

Ada­na'da­ki TI­R'­la­rın es­ra­rı çö­zü­le­me­di…
Çün­kü ik­ti­dar o olay hak­kın­da da ya­yın ya­sa­ğı al­dı!..
De­mek her iki olay­da da giz­le­dik­le­ri açı­ğa çık­ma­sın­dan kork­tuk­la­rı bir şey­ler var!..
Halk ya­lan­lar­la uyu­tu­lur­ken, “dev­let sır­rı” ba­ha­ne­si­ne sa­rıl­dı­lar!..
Dev­let sır­rıy­mış!..
Ne­dir bu bi­ra­der, 49 kon­so­los­luk men­su­bu üç ay­dır te­rör ör­gü­tü­nün elin­de, bu­nun sır­rı mı kal­mış?..
Ya­yın ya­sa­ğı ile med­ya üze­rin­de bas­kı kur­du­lar!..

* * * *

Adam ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Tür­ki­ye Cum­hur­baş­ka­nı'nın sır­tı­na el atı­yor!..
Baş­ba­ka­n'­a gi­di­yor, eli onun ­da sır­tın­da!..
Bu la­uba­li­lik ne­re­den kay­nak­la­nı­yor?..
Kü­çüm­se­mek­ten!..
Adam iki­si­ni de “AB­D'­nin yav­ru­su” gi­bi gö­rü­yor!..
So­nuç­ta es­ki ABD Bü­yü­kel­çi­si mas­ke­le­ri dü­şür­dü!..
Bu ül­ke­yi ida­re eden­ler uta­na­ca­ğı­na bi­zim yü­zü­müz kı­za­rı­yor!..

Sa­ray­la­rın Sul­ta­nı!..

Böy­le deb­de­be gö­rül­me­di…
“Bü­yük Tür­ki­ye” de­di­ler, Tür­ki­ye'yi IŞİ­D'­e re­hin et­ti­ler!..
Ama hep­si ken­di­ni dev ay­na­sın­da gö­rü­yor!..
Pa­ra oluk oluk akı­yor!..
Alt­la­rı­na bu fu­ka­ra hal­kın pa­ra­sıy­la 200 mil­yon do­lar­lık uçak çe­kip, yan­daş med­ya­cı­lar­la ül­ke ül­ke ge­zi­yor­lar!..
Se­fa­la­rı ol­sun!..
Dün de bi­zim 12'n­ci İs­tan­bu­l'­a gel­di ve doğ­ru Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı'na git­ti…
Biz “mü­ze zi­ya­re­ti” san­dık!..
Bak­tık ki, aa­a ora­sı­nı da “ça­lış­ma ofi­si” yap­mış!..

* * * *

Haz­re­ti sa­ray­lar­dan aşa­ğı­sı kur­tar­mı­yor!..
Baş­ba­kan­ken Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'nı ça­lış­ma ofi­si yap­mış­tı…
12'n­ci ol­du, şim­di İs­tan­bu­l'­da üç ofi­si var:
Hu­ber Köş­kü, Vah­det­tin Köş­kü ve Bey­ler­be­yi Sa­ra­yı…
An­ka­ra'da ise AKP Sa­ra­yı!..
Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'nı da Ah­me­t'­e bı­ra­ka­ca­ğı­nı san­mam!..
Ma­şal­lah Sa­ray­la­rın Sul­ta­nı ol­du…
Halk­ta pa­ra yok, bey­ler sa­ray­lar­dan çık­mı­yor!..
Sü­rün se­fa­yı, ba­ka­lım da­ha ne­re­ye ka­dar?!.