Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Ters köşeden dört köşeye!..

2 Temmuz 2014

Ay­lar­dır dal­ga­sı­nı ge­çi­yor­du…
“A­da­yı­mız bel­li de­ği­l”
“İs­ti­şa­re­ler ya­pı­yo­ru­z”
“Ters kö­şe ya­pa­bi­li­ri­z”
Hal­kı­mı­zın bir kıs­mı lo­to oy­na­ma­ya baş­la­mış­tı…
Tay­yip mi, Ab­dul­lah mı?..
Çan­ka­ya ve Baş­ba­kan­lık ro­tas­yo­na mı ta­bi tu­tu­la­cak?..
Ab­dul­lah 5 yıl da­ha Çan­ka­ya'da mı ka­la­cak, Tay­yip mi aday ola­cak?..
Böy­le oy­na­dı­lar!..
Oy­sa Tay­yi­p'­in gö­zü yıl­lar­dır Çan­ka­ya'day­dı!..
Müm­kün ol­sa ABD Baş­kan­lı­ğı'na bi­le aday­lı­ğı­nı ko­yar­dı!..

* * * *

Dün ma­lu­mun ila­mı ol­du!..
Tay­yip ters kö­şe­den, zevk­ten dört kö­şe­ye gel­di!..
Aday­lı­ğı açık­lan­dık­tan (!) son­ra AK­P'­nin Çan­ka­ya ada­yı ola­rak mi­ting mey­dan­la­rın­day­mış gi­bi ko­nuş­tu…
Ko­nuş­ma­sı­na dua­lar­la baş­la­dı:
“Mül­kün sa­hi­bi Al­la­h'­tır… Rab­bi­me ham­dü­se­na­lar ol­sun… Ya Rab, bi­zi ki­bir­den mu­ha­fa­za et… Amin, amin, ami­n”
Son­ra yi­ne ke­fen ede­bi­ya­tı…
Al­pars­lan, Se­la­had­din Ey­yu­bi gi­bi yo­la çık­mış!..
San­ki İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü Ge­nel Sek­re­ter­li­ği'ne aday olu­yor!..
Son­ra yi­ne İs­met İnö­nü ta­kın­tı­sı!..
Ora­dan Aşık Vey­se­l'­e geç­ti…
Gi­di­yor­muş gün­düz ge­ce…
O ko­nu­şu­yor, Emi­na­nım ile Bü­lent Arınç hün­gür hün­gür ağ­lı­yor!..

* * * *

Pe­ki bu is­ti­şa­re­ler ne nu­ma­ray­dı?..
Par­ti teş­ki­lat­la­rıy­la top­lan­tı­lar, sen­di­ka­lar, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı fa­lan fi­lan?..
Gö­zü­nün Çan­ka­ya'da ol­du­ğu­nu bil­me­yen yok­tu!..
Ney­di o “Ters kö­şe ola­bi­lir­si­ni­z” nu­ma­ra­la­rı?..
Hii­iç, dal­ga­sı­nı ge­çi­yor­du!..

* * * *

Dün bir hi­ka­ye an­lat­tı…
Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğu ye­rel se­çim ön­ce­si bir kız ço­cu­ğu bu­na gel­miş, elin­de­ki iki bi­le­zi­ği ver­miş, “An­nem bun­la­rı gön­der­di, ‘Se­çil­dik­ten son­ra bi­zi unut­ma­sı­n' de­di­” de­miş, son­ra bi­le­ğin­de­ki oyun­cak bi­le­zi­ği de uzat­mış ve ka­la­ba­lı­ğa ka­rı­şıp git­miş… Bu­nu 20 yıl hiç unut­ma­mış, yat­mış kalk­mış gö­zü­nün önün­de hep bu sah­ne var­mış!..
Sev­gi­li okur­lar, bu hi­ka­ye­yi ben ilk de­fa du­yu­yo­rum, siz­ler hiç duy­du­nuz mu?..
Böy­le bir hi­ka­ye ol­sa, Tay­yip bu­gü­ne ka­dar bu­nu 40 de­fa an­la­tır, di­lin­den dü­şür­mez­di!..
Ve Tay­yip si­ya­se­ti iş­te bu yok­sul semt­ler için yap­mış, ma­den ocak­la­rı için yap­mış (So­ma'da 301 şe­hit ma­den­ci), Dic­le'nin kı­yı­sın­da kay­bo­lan ko­yun­lar için yap­mış!..

* * * *

Dün “bi­li­ne­ni­” öğ­ren­dik…
77 mil­yo­nun cum­hur­baş­ka­nı ola­cak­mış; aman 77 mil­yon­dan bir ki­şi­yi düş­sün, ben yo­kum!..
12 yıl­da baş­ba­kan ola­rak ne yap­tıy­sa, Çan­ka­ya'ya çı­kar­sa da onu ya­pa­cak!..
Tür­ki­ye pu­pa yel­ken re­jim de­ği­şik­li­ği­ne gi­der, cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­rin­den Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­rin­den uzak­la­şır­ken 77 mil­yo­nun cum­hur­baş­ka­nı as­la ola­maz!..
Dün­kü şa­şa­ayı, deb­de­be­yi, zen­gin­li­ği TV ka­nal­la­rın­da gör­dü­nüz; ta­ri­hin en bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ya­pıl­dı­ğı, 3 ba­ka­nın is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­dı­ğı, bir ba­ka­nın az­le­dil­di­ği baş­ba­kan­lık dö­ne­min­den son­ra Çan­ka­ya aday­lı­ğı!..
İk­ti­dar, Tür­ki­ye'yi 12 yıl bo­yun­ca ters kö­şe­ye ya­tır­dı, şim­di üs­tü­ne tüy dik­me­ye ha­zır­la­nı­yor!..

Şov mal­ze­me­si mi?!

Ira­k'­ta IŞİD ad­lı ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü­nün elin­de­ki Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve per­so­ne­li ile Türk TIR şo­för­le­ri­nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­si bir şov mal­ze­me­si ya­pı­la­ca­ğı­na da­ir kuş­ku­lar kuv­vet ka­za­nı­yor!..
İd­di­aya gö­re, se­çi­me 10-15 gün ka­la re­hi­ne­ler ser­best bı­ra­kı­la­cak ve bu Tay­yi­p'­in ba­şa­rı­sı ola­cak!..
Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç da ön­ce­ki gün bu­nu te­yit eder şe­kil­de ko­nuş­tu!..
Du­rum­la­rı hak­kın­da bil­gi sa­hi­biy­miş­ler, sağ­lık­la­rı ye­rin­dey­miş, ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­nı­yor­muş!..
Re­hi­ne­ler­le ko­nu­şa­ma­dık­la­rı­na gö­re bun­la­rı IŞİ­D'­den mi öğ­ren­miş­ler?..
An­cak, on­lar­la ku­cak­laş­ma saa­ti he­nüz gel­me­miş!..
Ku­cak­laş­ma saa­ti ne za­man ge­le­cek Tay­yip mi­ting­ler ya­par­ken mi?..
Bir ta­raf­tan da müj­de ve­ri­yor: “Ra­ma­zan için­de yurt­taş­la­rı­mız­la ka­vu­şa­ca­ğı­z”
“Bu iş da­nı­şık­lı dö­ğü­ş” di­yor­lar­dı, ga­li­ba hak­lı çı­kı­yor­lar; biz de bir ti­yat­ro sey­re­di­yo­ruz!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more