Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Türkiye bu kafaları da gördü!..

15 Ekim 2014

Sa­vaş çık­sa bun­lar Os­man­lı ka­fa­sıy­la ül­ke­yi de ko­ru­ya­maz!..
Bi­zim “Os­man­lı'nın to­run­la­rı­”, IŞİ­D'­le sa­vaş­ma­la­rı, Ko­ba­ni­‘yi ko­ru­ma­la­rı, ni­ha­ye­tin­de Esa­d'­ı de­vir­mek için Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­ri eği­tip do­nat­ma­ya ka­rar ver­miş­ler!..
Sen on­la­rı eğit­me­den ön­ce Türk Bay­ra­ğı­nı ko­ru bi­ra­der!..
“Çö­züm sü­re­ci­” la­fı­nı ağız­la­rı­na sa­kız yap­tı­lar, ama her tür­lü ta­vi­zi ve­rip şı­mart­tık­la­rı PKK, ön­ce­ki ge­ce sı­nır bir­lik­le­ri­ne ateş aç­tı!..
F-16'lar kalk­tı sı­nır öte­sin­de PKK'­ya bom­ba yağ­dır­dı…
Ama he­de­fi bul­du mu bel­li de­ğil!..

* * * *

Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı, “A­teş çem­be­ri için­de­yiz, har­be ha­zır ol­ma­lı­yı­z” di­yor, Tay­yip-Ah­met iki­li­si ılım­lı mu­ha­le­fe­ti eği­te­cek, giy­di­re­cek, pos­tal­la­rı­nı ve­re­cek, si­lah­la­rı­nı omuz­la­rı­na asa­cak!..
Pe­ki ne­re­den bi­le­cek­ler “ı­lım­lı­” ol­duk­la­rı­nı?..
El­le­rin­de alet mi var, ılı­mı­nı öl­çe­cek?..
“Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su­” (ÖSO) di­yor­lar; öy­le bir or­du mu kal­dı?..
Bun­lar za­ten ÖSO mi­li­tan­la­rı­nı bu­ra­da­ki kamp­lar­da eğit­me­di­ler mi?..
So­nun­da bak­tık aa­a, iç­le­rin­den ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü El Nus­ra çık­tı, son­ra da IŞİD ya­ra­tıl­dı!..

* * * *

Sen içe­ri­de bay­ra­ğı­nı bi­le ko­ru­ya­mı­yor­sun, di­rek­ler­den in­di­rip in­di­rip ya­kı­yor­lar!..
Dün Sad­ra­zam Ah­met AKP grup top­lan­tı­sın­da ne de­di bi­li­yor mu­su­nuz: “1 TO­MA yak­sın­lar, ye­ri­ne 10 TO­MA ko­ya­rı­z”
Olay­la­rı ön­le­ye­mi­yor­lar, yak­ma­la­ra kar­şı TO­MA fab­ri­ka­sı ku­rup se­ri üre­ti­me ge­çe­cek­ler!..
De­mek Türk Bay­ra­ğı için de öy­le ola­cak…
“Yak­sın­lar ca­nım, ye­ri­ne ye­ni bay­rak çe­ke­riz, hem bir ta­ne de­ğil 10 ta­ne bir­de­n”

* * * *

Esa­d'­a ba­yı­lı­yor­lar­dı, bir gün­de “E­se­d” ol­du, ba­tak­lı­ğa dal­dı­lar!..
Ta­ri­hi bil­mez ta­rih an­la­tır!..
12'n­ci Tay­yi­p'e gö­re ye­ni Law­ren­ce'lar var­mış!..
Ki­mi hiz­met (Fet­hul­lah­çı­lar) ki­mi ga­ze­te­ci (mu­ha­lif ga­ze­te­ci­ler) ola­rak fa­ali­yet gös­te­ri­yor­lar­mış, “ca­sus­luk ve kış­kır­tı­cı­lı­k” ya­pı­yor­lar­mış!..
İpin ucu­nu iyi­ce ka­çır­dı­lar, yi­ne ha­ya­li düş­man­lar ya­ra­tıp sıy­rıl­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar!..

* * * *

Sad­ra­zam Ah­met de dün PKK'­nın Su­ri­ye ko­lu olan ve şim­di Ko­ba­ni'de IŞİ­D'­le çar­pı­şan PYD'­nin da­ha ön­ce­le­ri Su­ri­ye'de ca­ni­lik­ler yap­tı­ğı­nı an­la­tı­yor­du!..
PYD ma­dem ca­ni, ma­dem Ge­nel­kur-
­ma­y'­a gö­re te­rör ör­gü­tü ne­den li­de­ri Sa­lih Müs­lü­m'­ü An­ka­ra'da ağır­la­dı­nız, kar­şı­nı­za alıp pa­zar­lık yap­tı­nız?..
Bar­za­ni Tür­ki­ye'nin ken­di­le­ri­ne si­lah yar­dı­mı yap­tı­ğı­nı açık­la­dı; ya­lan mı doğ­ru mu; si­lah­la­rın PKK'­ya gi­dip git­me­di­ği­ni bi­li­yor mu­su­nuz, bil­mi­yor mu­su­nuz?

* * * *

Tür­ki­ye'nin ba­şı­nı be­la­ya sok­tu­lar!..
ABD Tür­ki­ye'de­ki İn­cir­lik ve di­ğer üs­le­rin kul­la­nı­mı için mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­dı­ğı­nı açık­lı­yor; bi­zim Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Mev­lut “Yok öy­le bir şe­y” di­yor!..
Üs­ler­den bir uça­ğın kalk­ma­sı, Tür­ki­ye'nin sa­va­şa gir­me­si de­mek!..
Böy­le bir sar­sak­lık için­de Tür­ki­ye sa­va­şa iti­li­yor;
Ama bun­lar içe­ri­de da­ha Türk Bay­ra­ğı'nı ko­ru­mak­tan bi­le aciz!..

İmam ha­tip fi­yas­ko­su!..

Mil­li­si git­miş, eği­ti­mi kal­ma­mış ba­kan­lı­ğın so­rum­lu­su Na­bi Av­cı ne de­miş­ti ha­tır­la­ya­lım:
“Pek çok ai­le için imam ha­tip li­se­le­ri bi­rin­ci ön­ce­lik­tir. Halk­tan cid­di an­lam­da imam ha­tip li­se­si ta­le­bi var. Özel­lik­le kız imam ha­tip li­se­le­ri ko­nu­sun­da. Ba­zı ai­le­ler böy­le bir uy­gu­la­ma olur­sa kız­la­rı­nı oku­la gön­der­me­ye ra­zı olu­yor. İmam ha­tip aç­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z”
Hay ak­lı­nı se­ve­yim!..
İş­te bu akıl­la Tür­ki­ye'de bir imam ha­tip li­se­le­ri fur­ya­sı baş­la­dı, ço­cuk­lar imam ha­tip­le­re yön­len­di­ril­di!..
Düz li­se­ler imam ha­ti­be çev­ril­di..
Pe­ki so­nuç?..
81 ilin ta­ma­mın­da­ki imam ha­tip li­se­le­rin­de hem bi­rin­ci hem ikin­ci yer­leş­tir­me­de kon­ten­jan­lar dol­ma­dı…
Mu­ha­fa­za­kar ol­du­ğu bi­li­nen il­ler­de bi­le ter­cih edil­me­di­ği or­ta­ya çık­tı!..
Ve 5 bin 330'u sa­de­ce kız okul­la­rı ol­mak üze­re 35 bin 392 kon­ten­jan boş kal­dı!..
Şu ka­fa­ya, şu ak­la ba­kı­nız!..