Vah şehidimize vah gazimize!..

Ga­zi­le­ri­miz­den ha­ber var mı?..
Evet, var!..
Bir ga­zi­mi­ze iş ver­miş­ler…
Okul­da tu­va­let te­miz­li­yor!..
Bi­rin­den da­ha ha­be­ri­niz ol­muş­tu…
An­ka­ra'da be­le­di­ye oto­bü­sü­ne bi­nen ve iki ko­lu da ol­ma­yan ga­zi, ce­bin­den kar­tı­nı çı­ka­ra­ma­mış­tı da, şo­för si­nir­len­miş­ti:
“Be­nim için mi ga­zi ol­dun?.. Al­lah iki ko­lu­nu da al­mış, şe­ref­siz…”
Şo­för hak­lı, ga­zi hak­sız çık­mış­tı!..

* * * *

Dün Er­me­ne­k'­te­ki ma­den­de ton­lar­ca su ve ça­mur al­tın­da ka­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Tez­can Gök­çe'nin ba­ba­sı Re­cep Gök­çe'nin aya­ğın­da­ki yır­tık ka­ra las­tik­le­ri gör­dü­nüz…
Dev­let on­la­rın ye­ri­ne ne ver­di?..
10 li­ra­lık bir çift ye­ni ka­ra las­tik!..
Ga­zi­le­ri­mi­zin du­ru­mu da iş­te öy­le…
“Şe­hi­t” ilan edi­len ma­den­ci­nin ba­ba­sı­na adam gi­bi bir çift bot ve­ya al­tı kau­çuk ayak­ka­bı­yı bi­le la­yık gör­me­di­ler!..
Bu va­tan için ko­lu­nu, ba­ca­ğı­nı kay­bet­miş ga­zi­le­ri­mi­zi de onur­lu ya­şam hak­kı­na la­yık gör­mü­yor­lar!..

* * * *

Ga­bar Da­ğı'nın kes­kin ka­ya­lık­la­rın­da va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na bö­lü­cü te­rö­rist­ler­le gö­ğüs gö­ğü­se çar­pış­tı­lar!..
He­nüz 18'in­de, 20'sin­dey­di­ler…
Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu'n­da bu­run bu­ru­na gel­di­ler, yan­la­rında el bom­ba­sı pat­la­dı…
Yü­zü­nün ya­rı­sı yok ol­du..
Göz­le­ri gör­mü­yor, el­le­ri tut­mu­yor…
Bu ül­ke Tay­yi­p'­in şa­ta­fat me­ra­kı için 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya 1000 oda­lı sa­ray ya­par­ken, iki ba­ca­ğı­nı, bir gö­zü­nü kay­bet­miş ga­zi iki oda­lı yı­kık dö­kük ge­ce­kon­du­sun­da ka­de­ri­ni ya­şı­yor!..

* * * *

Evet, ma­dal­ya al­dı­lar…
Öv­gü­ler al­dı­lar…
Son­ra?..
Kö­şe­le­ri­ne atıl­dı­lar!..
Şe­hit­le­ri­miz ar­tık isim­le­riy­le de­ğil, sa­de­ce ra­kam­la­rın top­la­mıy­la ha­tır­la­nı­yor­lar!..
8 bin şe­hit!..
Kim­dir bu gen­ce­cik in­san­lar?..
Ana­la­rı, ba­ba­la­rı, eş­le­ri ye­tim kal­mış ço­cuk­la­rı ne ya­par?..
Ca­nım sı­ra­sı mı şim­di bun­la­rın?..

* * * *

Evet, sı­ra­sı de­ğil…
Çün­kü sı­ra, şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zin kan­la­rı­nı va­tan top­rak­la­rı için akıt­ma­la­rı­nın baş so­rum­lu­su olan be­bek ka­ti­li Apo'ya gel­di!..
Pa­zar­lık­lar­da ye­ni aşa­ma­ya ge­çil­di…
İm­ra­lı'da ku­ru­la­cak ye­ni pa­zar­lık ma­sa­sı­nın bir ta­ra­fın­da ka­til Apo ve Kürt­çü­ler, kar­şı­la­rın­da dev­let ola­cak, ar­ka­la­rın­da da Tay­yi­p'­in akıl­lı­la­rı otu­ra­cak!..
Ye­ni Tür­ki­ye ken­di ale­mi­ne dal­mış, tril­yon­lar ha­va­lar­da uçu­şu­yor, yat­lar, ya­lı­lar, 1000 oda­lı sa­ray­lar, her ka­rış top­ra­ğa di­ki­len gök­de­len­ler…
Ha­yat on­la­ra gü­zel…
Öte yan­da şe­hit­ler şe­hit, ga­zi­ler ga­zi ol­duk­la­rıy­la kal­dı­lar…
Şe­hit­le­ri­mi­zin me­zar­la­rın­da ke­mik­le­ri sız­lı­yor, ga­zi­le­ri­mi­zin göz­yaş­la­rı iç­le­ri­ne akı­yor!..

Hiç şa­şır­ma­dım!..

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, “MİT için­de bir gru­bun CHP'­yi iz­le­di­ği­ni­” id­di­a edi­yor…
CHP için­de ka­rı­şık­lık çı­kar­mak ve da­ha birçok şey için bir gö­rev­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor, “Tay­yip Er­do­ğa­n'­a bi­zim hak­kı­mız­da sü­rek­li bil­gi ve­ri­li­yo­r” di­yor!..
Kı­lıç­da­roğ­lu, ken­di­ni “u­lu­sal­cı­” ola­rak ta­nım­la­yan ar­ka­daş­la­rı­na “AK­P'­nin de­rin dev­le­ti­nin tu­zak kur­du­ğu­nu­” söy­lü­yor…
Val­la hiç şa­şır­ma­dım!..
Zi­ra Tür­ki­ye bir kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu ha­li­ne gel­di…
Bir şey de­ğil, “MİT dev­le­tin mi, yok­sa Tay­yi­p'­in teş­ki­la­tı mı­” di­ye sor­sak, “al­gı ope­ras­yo­nu ya­pı­yor­su­n” di­ye­cek­ler!..
Tür­ki­ye'nin es­ki De­mir­per­de ül­ke­si Do­ğu Al­man­ya ile Ça­vu­şes­ku'nun Ro­man­ya'sın­dan ne far­kı kal­dı?!.

Loading...