Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yalan dolan talan düzeni!..

23 Ekim 2014

Bir ül­ke­nin ya­lan, do­lan, ta­lan­la ayak­ta kal­dı­ğı gö­rül­me­miş­tir!..
Tür­ki­ye da­ya­nık­lı çık­tı!..
Tam 13 yıl­dır da­ya­nı­yor!..
Ama geç de ol­sa bu ya­lan, do­lan, ta­lan dü­ze­ni de yı­kı­la­cak­tır!..
Ak­si hal­de Tür­ki­ye yok ol­ma sü­re­ci­ne gi­re­cek­tir!..
Tür­ki­ye ABD ezik­li­ği­nin al­tın­da ka­lır, AB'­den to­kat ye­me­ye de­vam eder­ken, ik­ti­dar­da­ki ken­di­ni be­ğen­miş­le­rin ha­va­sın­dan da ge­çil­mi­yor!..
Bu­run­la­rı ha­va­da, ki­bir­le­ri zir­ve­de!..

* * * *

Türk hal­kı res­men do­lan­dı­rı­lı­yor!..
An­cak bü­yük ço­ğun­luk far­kın­da de­ğil; çün­kü ya­pı­lan si­ya­set ve akıl
do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı!..
Hal­kı­mız ya­lan ve ta­lan üze­rin­den sö­ğüş­le­ni­yor!..
Ül­ke­yi yö­net­tik­le­ri­ni zan­ne­den­ler, söy­le­dik­le­ri ya­lan­la­ra ken­di­le­ri de ina­nı­yor­lar!..
Ta­lan ise, kork­ma­dan, çe­kin­me­den göz gö­re gö­re ya­pı­lı­yor, din iman sö­mü­rü­cü­le­ri ha­ram ye­mek­ten utan­mı­yor­lar!..

* * * *

Şu son bir­kaç ay­dır ya­şa­nan ge­liş­me­le­re ba­kı­nız…
İk­ti­da­rın söy­le­dik­le­ri­nin han­gi­si doğ­ru çık­tı?..
Ör­ne­ğin, 12'n­ci Tay­yip ba­ba­sı­nın adı­nı ver­di­ği imam ha­tip oku­lu­nun açı­lı­şın­da “Hem gü­ven­lik hem öz­gür­lük­ler ko­nu­sun­da en iyi nok­ta­da­yız… İna­dı­na de­mok­ra­si, ina­dı­na öz­gür­lük­le­r” di­ye caf­caf­lı laf­lar et­ti!..
Üç gün son­ra Sad­ra­zam Ah­met, “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­”ni açık­la­dı!..
Po­li­se ge­niş yet­ki­ler, sor­gu­suz su­al­siz gö­zal­tı­lar ve­sa­ire…
Ma­dem gü­ven­lik­te “en iyi nok­ta­day­dı­k” bu pa­ke­te ne ge­rek var­dı?..
“İ­na­dı­na de­mok­ra­si, ina­dı­na öz­gür­lük­le­r” der­ken de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­ler yer­ler­de sü­rük­le­ni­yor dün­ya bi­zim­le alay edi­yor!..
Öz­gür­lük ve de­mok­ra­si de sa­de­ce ik­ti­dar yan­daş­la­rı­na öz­gü bir kav­ram ola­rak sı­rı­tı­yor!..

* * * *

Ne de­di­ler de doğ­ru çık­tı?..
Ya da ne de­di­ler de ak­si­ni yap­ma­dı­lar?..
Şu Ko­ba­ni re­za­le­ti­ni gö­rü­yor­su­nuz!..
Tür­ki­ye gün­ler­ce kan gö­lü­ne dön­dü, or­ta­lık ya­kı­lıp yı­kıl­dı, 39 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti!..
Son­ra?..
“Ko­ba­ni'den ba­na ne­” di­yen bu ik­ti­da­rı Oba­ma yo­la ge­tir­di!..
Tür­ki­ye içe­ri­de PKK, dı­şa­rı­da PYD te­rör ör­gü­tüy­le ku­cak­laş­mak zo­run­da kal­dı!..
Tür­ki­ye Su­ri­ye­li­ler­le kay­nı­yor, ki­min te­rö­rist, ki­min ajan, ki­min hır­sız, ki­min ka­til ol­du­ğu bel­li de­ğil!..

* * * *

Ve hu­kuk!..
Rüş­ve­tin, yol­suz­lu­ğun adı “he­di­ye­” ol­du!..
Rüş­vet ve yol­suz­luk be­ra­at et­ti…
Bu­nun uça­rı ka­ça­rı yok!..
Ya bu ya­lan, do­lan, ta­lan dü­ze­ni yı­kı­la­cak, ya da Tür­ki­ye!..
Bir ül­ke­nin ya­lan­la, do­lan­la, ta­lan­la ayak­ta kal­dı­ğı ta­rih­te gö­rül­me­di!..

Bu ne say­gı­sız­lık?!.

Ge­çen­ler­de Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'nin 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ha­zır­lık­la­rın­da bü­tün cad­de­le­ri bü­yük boy Türk Bay­rak­la­rı ve Ata­türk pos­ter­le­riy­le do­nat­tı­ğı­nı, muh­te­şem bir gö­rün­tü ya­rat­tı­ğı­nı if­ti­har­la an­lat­mış­tık…
Türk Bay­rak­la­rı ya­kı­lır­ken, Ata­türk hey­kel­le­ri ate­şe ve­ri­lir, Ata­türk büst­le­ri tah­rip edi­lir­ken bu gö­rün­tü içi­mi­zi fe­rah­lat­mış­tı!..
Fa­kat o da ne?..
Dün sa­bah bak­tım, Ka­la­mı­ş'­ta­ki Wyndham Grand Ote­l'­in önün­de­ki elek­trik di­rek­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Türk Bay­rak­la­rı ve Ata­türk pos­te­ri kal­dı­rıl­mış, ye­ri­ne otel­de kon­ser ve­re­cek Ser­tap Ere­ne­r'­in bez pan­kar­tı asıl­mış…
Üs­te­lik kon­ser 29 Eki­m'­den çok son­ra, 14 Ka­sı­m'­da!..
Bu na­sıl bir umur­sa­maz­lık, bu ne per­va­sız­lık­tır?..
Bu say­gı­sız­lı­ğı, bu ha­ka­re­ti Wyndham otel kim­se­ye sor­ma­dan mı yap­tı, yok­sa Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'n­den izin mi al­dı?..
Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si'nin ha­be­ri yok­sa va­him, be­le­di­ye izin ver­diy­se da­ha da va­him!..
Türk Bay­rak­la­rı ve Ata­türk pos­te­ri ote­lin ti­ca­ri ih­ti­ra­sı­na kur­ban edil­miş, ne ya­zık!..
PKK kuy­ruk­la­rı Di­yar­ba­kı­r'­da, Bat­ma­n'­da Bin­gö­l'­de, Hak­ka­ri'de bay­rak in­di­ri­yor, Ka­dı­kö­y'­ün gö­be­ğin­de bir otel, kon­se­re müş­te­ri bul­mak için Türk Bay­rak­la­rı­nı ve Ata­türk pos­te­ri­ni kal­dı­rı­yor, ara­da ne fark var?!.