Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Yalan rüzgarları!..

11 Şubat 2014

Bir za­man­lar tek TV ka­na­lı TRT'­de çok iz­le­nen ya­ban­cı bir di­zi var­dı:
“Ya­lan Rüz­garı­”
Tür­ki­ye o di­zi­ye ben­ze­di!..
İk­ti­dar, si­ya­se­ti­ni “ya­lan­la­r” üze­rin­den yü­rü­tü­yor!..
Son­ra o ya­lan­la­ra ken­di de ina­nı­yor ve bam­baş­ka bir dün­ya­da ya­şa­ma­ya baş­lı­yor!..
Ne ol­du fa­iz lo­bi­si?..
Ha­ya­li bir düş­man!..
Ne ol­du 17 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce yük­lü mik­tar­da do­lar alan­lar?..
Ta­ze İçiş­le­ri Ba­ka­nı “Biz kim­le­rin al­dı­ğı­nı bi­li­yo­ru­z” di­yor­du!..
Kim­ler­miş?..
Bel­li ol­ma­dı!..

* * *

“Ka­ran­lık oda­k”, “Çe­te­”, “Haş­ha­şi­le­r” de or­ta­ya çık­ma­dı!..
Bu ko­nu­da bir so­ruş­tur­ma var mı?..
Dev­le­te kar­şı çe­te­yi kim­ler kur­muş?..
Ya pa­ra­lel dev­let?..
Tay­yip, PKK'­nın dev­let ya­pı­lan­ma­sı KCK için “Pa­ra­lel dev­le­t” di­yor­du, so­ruş­tur­ma açıl­dı, se­ri tu­tuk­la­ma­lar ya­pıl­dı…
1000'i aş­kın in­san içe­ri­de…
Da­va­lar de­vam edi­yor…
Pe­ki ye­ni pa­ra­lel dev­let?..
O ko­nu­da hiç­bir şey yok!..
Bu du­rum­da yar­gı ve po­lis teş­ki­la­tı gö­re­vi­ni ih­mal mi edi­yor, gö­re­vi­ni kö­tü­ye mi kul­la­nı­yor?..

* * *

Tay­yip Bey uzun tu­tuk­lu­luk sü­re­si için müj­de (!) ver­di:
“Tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni 5 yı­la in­di­ri­yo­ru­z”
Yok ya­aa…
Bu du­rum­dan yüz­ler­ce, bin­ler­ce ki­şi ya­rar­la­na­cak­mış!..
Ama ne iyi…
Oy­sa olay, “Al­la­h'­ın fa­kir ku­lu­nu se­vin­dir­me­si­” gi­bi!..
Ön­ce eşe­ği­ni kay­bet­ti­ri­yor, son­ra bul­du­ru­yor!..
Tu­tuk­lu­luk sü­re­si As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­le­rin­de 1 yıl ve ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek 6 ay da­ha uza­tı­la­bi­li­yor…
Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­rin­de ise 2 yıl, zo­run­lu hal­ler­de ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek ya­rı­sı ka­dar uza­tı­lıp tu­tuk­lu­luk 3 yı­la çı­ka­rı­la­bi­li­yor!..
Yar­gı­tay, yan­lış bir ka­rar­la “Bu 3+2 yıl an­la­mı­na ge­li­r” de­di ve 5 yıl ol­du!..
Doğ­ru de­ğil­di ve bu ko­nu­da çok tar­tış­ma­lar ya­pıl­dı…
Ney­se…
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler ise bu 5 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni yi­ne ge­rek­çe gös­te­re­rek iki ka­tı­na çı­ka­ra­bi­li­yor, 10 yıl olu­yor…
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler kal­dı­rı­lın­ca ne ola­cak, 5 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni iki ka­tı­na, ya­ni 10 yı­la çı­kar­mak za­ten müm­kün ol­ma­ya­cak!..
Ken­di­li­ğin­den 5 yıl­da ka­la­cak…
Pe­ki Tay­yip Be­y'­in “Tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni 5 yı­la in­di­ri­yo­ruz, bun­dan yüz­ler­ce, bin­ler­ce ki­şi ya­rar­la­na­ca­k” di­ye ba­ğış ya­par gi­bi at­ma­sı ne?..

* * *

Al­lah bir an için eşe­ği­ni bul­dur­tup fa­kir ku­lu­nu se­vin­dir­di ama Tay­yip Be­y'­in 5 yı­lı du­va­ra tos­la­dı!..
Zi­ra bu 5 yıl ke­sin­leş­miş hü­küm ne­de­niy­le Bal­yoz da­va­sı için ge­çer­li de­ğil­di; Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın sa­nık­la­rı da “hük­men tu­tuk­lu­” ol­duk­la­rı için ma­ale­sef on­lar için de ge­çer­li ola­mı­yor!..
Ya­ni, iş iş­ten geç­tik­ten son­ra Tay­yip Bey “de­mok­ra­tik adı­m” di­ye boş ye­re şi­şi­ni­yor, hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü de bu ma­sal­la­rı di­ni­li­yor!..
Ve ya­lan rüz­gar­la­rı da var kuv­ve­tiy­le es­me­ye de­vam edi­yor!..

CHP odu­nu aday gös­ter­se ka­za­nır mı?!

CHP, İs­tan­bu­l'­un ba­zı il­çe­le­ri için o his­se ka­pıl­dı!..
Ka­dı­köy, Ba­kır­köy ve Be­şik­ta­ş'­ta ki­mi gös­ter­se ka­za­nır!..
Al Ma­lat­ya'nın Da­ren­de il­çe­si­nin CHP'­li aday ada­yı­nı Ka­dı­kö­y'­de aday gös­ter, ban­ko!..
Ka­dı­köy­lü ol­ma­sı, Ka­dı­köy­lü­le­rin ta­nı­ma­sı hiç önem­li de­ğil!..
Ba­kır­köy, Be­şik­taş için de öy­le, na­sıl ol­sa bu il­çe­ler çan­ta­da kek­lik…
Ni­te­kim, aday tes­pi­ti için se­çi­me 1.5 ka­lın­ca­ya ka­dar bek­le­di­ler çın­gar çı­kın­ca yi­ne aday be­lir­le­ye­me­di­ler!..

* * *

Bu üç il­çe­de mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın git­me­si ke­sin­lik ka­zan­dı…
Gi­di­yor­lar git­me­si­ne de, yer­le­ri­ne kim ge­le­cek?..
Be­şik­ta­ş'­ta Sa­rı­gü­l'­ün da­nış­ma­nı aday gös­te­ri­lin­ce ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı iti­raz edi­yor!..
Kı­lıç­da­roğ­lu, ör­güt­ten ge­len Be­şik­taş aday ada­yı­nı Ba­kır­kö­y'­e aday ola­rak kay­dır­mak is­ti­yor, o ki­şi “e­tik ol­ma­z” di­ye­rek çe­ki­li­yor!..
Ya­ni, “e­tik ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” aday dü­şü­nü­yor, Ge­nel Baş­kan dü­şü­ne­mi­yor!..
Kı­lıç­da­roğ­lu, Ba­kır­köy aday ada­yı­nı Ka­dı­köy ada­yı yap­ma­yı is­ti­yor, tar­tış­ma­lar çı­kı­yor!..
So­nun­da Kı­lıç­da­roğ­lu de­mok­ra­tik (!) ka­ra­rı­nı ve­ri­yor:
“Bu il­çe­le­ri ben be­lir­le­ye­ce­ği­m”
So­nun­da Ba­kır­köy ve Be­şik­taş ga­li­ba ke­sin­leş­miş, Ka­dı­köy bel­li de­ğil!..
Ben Ka­dı­köy­lü­yüm za­ten aday aday­la­rı­nı ta­nı­mı­yo­ruz, bir de kay­dır­ma­lar fa­lan fi­lan…
Ya­hu biz ah­mak mı­yız?..
Aday­la­rı da­ma ta­şı gi­bi ko­ya­cak­sı­nız, biz de oy ve­re­ce­ğiz!..
Tay­yip bi­le yap­mı­yor bu ka­da­rı­nı!..

 

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more