Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yalanların çöküşü!..

8 Şubat 2014

“En bü­yük sağ­lık re­for­mu­nu biz yap­tık.”
“Has­ta­ne­ler­de ar­tık sı­ra bek­le­mek yok.”
“Ben ço­cuk­tum, an­nem için sa­ba­ha kar­şı has­ta­ne­de kuy­ru­ğa gi­rip sı­ra nu­ma­ra­sı alır­dım.”
“İs­te­di­ğin has­ta­ne­ye git, mu­aye­ne ve te­da­vi ol.”
“Am­bu­lans uçak.”
“Am­bu­lans he­li­kop­ter.”
“Pa­let­li am­bu­lans.”
Bü­tün bu bö­bür­len­me­le­ri, ger­çek dı­şı şi­şin­me­le­ri bir fo­toğ­raf ka­re­si ta­ma­men çö­kert­ti!..
Ya­lan­cı­la­rın ya­lan­la­rı­nı yü­zü­ne vur­du!..

* * *

O fo­toğ­raf, üç ya­şın­da­ki Mu­har­re­m'­in can­sız be­de­ni bir çu­val için­de ba­ba­sı­nın sır­tı­na vu­rul­muş, kar­lı yol­lar­da otop­si için gö­tü­rü­lür­ken çe­kil­miş­ti!..
Ba­ba, ha­ya­tı­nın en bü­yük yü­kü­nü sır­tın­da ta­şı­yor­du…
Kar­lı yol­da onun ayak iz­le­rin­den baş­ka bir iz yok­tu!..
Ne am­bu­lans he­li­kop­ter…
Ne am­bu­lans uçak…
Ne de pa­let­li am­bu­lans…
Tür­ki­ye'nin sağ­lık sis­te­mi­ni, sağ­lık­ta bü­yük re­for­mun ne mal ol­du­ğu­nu bu fo­toğ­raf gös­te­ri­yor­du!..
Bu fo­toğ­raf, eko­no­mi­si şöy­le bü­yük, mil­li ge­li­ri şu ka­dar art­mış “bü­yük Tür­ki­ye­” ma­sal­la­rı­na in­di­ri­len bir şa­mar­dı!..

* * *

Olay, Va­n'­ın Gür­pı­nar İl­çe­si'ne bağ­lı Ya­lın­ca Kö­yü'nün Ça­lık mez­ra­sın­da, ya­şam­la ölüm ara­sın­da me­kik do­ku­yan in­san­la­rın ka­der­siz­li­ği­ni bel­ge­le­di!..
Mi­nik Mu­har­rem has­ta­lan­mış, ateş­ler için­de ya­nı­yor­du!..
Ön­ce jan­dar­ma aran­dı, jan­dar­ma “Ba­ba­sı 112'yi ara­sı­n” de­di!..
Ba­ba­sı te­le­fon çek­me­di­ği için (tü­nel­de çe­ker, ku­yu­da çe­ker, de­niz­de çe­ker, dört çe­ker rek­lam­la­rı­nı ha­tır­la­yın) bir te­pe­ye çık­mış 112'yi ara­mış, yar­dım is­te­miş yav­ru­su­nun ya­nı­na dön­müş­tü!..
112 te­yit için ara­dı­ğın­da ula­şı­la­ma­yın­ca da iş­te o fo­toğ­ra­fa gi­den yol açıl­dı!..
Jan­dar­ma, 112 ve ai­le­nin ya­kın­la­rı bir­bi­ri­ni arı­yor­du, ama ne he­li­kop­ter var­dı, ne de pa­let­li am­bu­lans!..
Te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da gör­dü­ğü­müz kur­tar­ma fa­ali­yet­le­ri ise Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın kla­sik rek­lam­la­rıy­dı!..
Kü­çük Mu­har­rem ağır­laş­tı, ök­sü­rük­le­ri art­tı ve çok geç­me­den ha­ya­ta ve­da et­ti!..

* * *

Böl­ge­sin­de oyun ku­ru­cu (!), dün­ya­yı tit­re­ten kü­re­sel li­de­rin ön­der­li­ğin­de bü­yük sağ­lık re­for­mu­nun ger­çek­leş­ti­ril­di­ği Tür­ki­ye'de in­san­la­rın acı­na­cak ha­li or­ta­ya çık­tı!..
“Han­gi has­ta­ne­ye gi­der­sen be­da­va te­da­vi olu­yor­sun.”
Bu­nu söy­le­yen Tay­yip Bey kı­lık de­ğiş­ti­rip tek ba­şı­na bir has­ta­ne­ye git­sin de gö­re­lim!..
Özel has­ta­ne­ler­de (SGK ile an­laş­ma­lı) kat­kı pa­yı yüz­de 200'e ka­dar ar­tı­rıl­dı!..
SGK ile an­laş­ma­lı ol­ma­yan özel has­ta­ne­le­rin ka­pı­sın­dan içe­ri bi­le gi­re­mez!..
Dev­let has­ta­ne­le­ri ise pe­ri­şan, bir oda­da 20 kan­ser has­ta­sı is­kem­le üs­tün­de da­mar­dan kim­ya­sal ilaç alı­yor!..

* * *

Ya­lan­lar, ya­lan­lar, ya­lan­lar!..
Bu ya­lan­la­ra en acı ör­nek mi­nik Mu­har­re­m'­in ölü­mü ve be­de­ni­nin bir çu­val için­de ba­ba­sı­nın sır­tın­da ta­şın­ma­sı­dır!..
Tür­ki­ye'yi bu ve bu­nun gi­bi utanç man­za­ra­la­rın­dan kur­ta­ra­ma­yan, ama kib­rin­den de ge­çil­me­yen ik­ti­dar­da­ki si­ya­set er­ba­bın­da aca­ba zer­re ka­dar utan­ma duy­gu­su kal­mış mı­dır?..
Hiç san­mam!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more