Yargıda eşekli demokrasi!..

Dön­dük do­laş­tık yi­ne gel­dik eşek­li de­mok­ra­si­ye!..
AK­P'­li ve­kil Ma­hir Ünal, 12 Eki­m'­de ya­pı­la­cak Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) se­çi­min­de is­te­dik­le­ri ya­pı­nın oluş­ma­ma­sı ha­lin­de “se­çi­mi gay­ri­meş­ru gö­re­cek­le­ri­ni­” söy­lü­yor!..
12'n­ci Tay­yip “San­dık de­mok­ra­si­nin na­mu­su­du­r” de­di­ği­ne gö­re, san­dı­ğı gay­ri­meş­ru sa­ya­rak de­mok­ra­si­yi na­mu­sun­dan da et­miş ola­cak­lar!..

* * * *

Şu 13 yıl­lık dö­nem­de de­mok­ra­si­nin ır­zı­na çok ge­çil­miş­ti de, bu ka­dar açık şe­kil­de ve ön­ce­den ilan edil­di­ği hiç gö­rül­me­miş­ti!..
İk­ti­da­rı HSYK se­çim­le­ri­ni kay­bet­me kor­ku­su sar­dı…
12'n­ci Tay­yi­p'­in “HSYK se­çim­le­ri­ni alı­n” ta­li­ma­tın­dan son­ra Ada­let Ba­ka­nı il il do­la­şıp, sav­cı ve yar­gıç­lar ik­ti­da­rın bas­kı­sı al­tı­na alın­ma­ya ça­lı­şı­lır­ken…
Yar­gı­ta­y'­da­ki se­çi­min ik­ti­dar kar­şıt­la­rı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len­ler ta­ra­fın­dan ka­za­nıl­ma­sı hep­si­ni mo­rart­tı!..
Ve 12 Eki­m'­de­ki se­çim­le­ri teh­li­ke­ye sok­tu!..

* * * *

AK­P'­li ve­kil Ma­hir Ünal da za­ten bu so­nuç üze­ri­ne açık­la­ma yap­tı…
Ter­cü­me­si şöy­le:
“HSYK se­çim­le­ri­ni biz ka­za­nır­sak meş­ru­dur, biz ka­za­na­maz­sak gay­ri­meş­ru­du­r”
Efen­dim, HSYK'­yı Fet­hul­lah­çı­la­rın ele ge­çir­me teh­li­ke­si var­mış…
İs­te­dik­le­ri so­nuç çık­maz­sa bu­na “mil­li ira­de­” ka­rar ve­rir­miş!..
Ken­di al­dık­la­rı oy­la­rı “mil­li ira­de­” sa­yı­yor­lar, mu­ha­le­fe­tin al­dı­ğı oy­la­rı çö­pe atı­yor­lar!..
Pe­ki, HSYK'­yı is­te­dik­le­ri gi­bi di­zayn et­mek için ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni bun­lar yap­ma­mış mıy­dı?..

* * * *

Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği yap­tı­lar ve o dö­nem­de­ki HSYK se­çim­le­rin­de YAR­SA­V'­ın kar­şı­sı­na çı­kan ik­ti­da­ra ya­kın De­mok­rat Yar­gı Der­ne­ği'nin Eş Baş­ka­nı Or­han Ga­zi Er­te­kin de bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne “Yet­mez ama eve­t” di­yen­lerden­di…
Ama ge­lin gö­rün ki HSYK se­çim­le­ri ön­ce­sin­de bir kı­dem­li yar­gıç “A­da­let Ba­kan­lı­ğı eşe­ği aday gös­ter­se ona oy ve­ri­ri­m” de­yin­ce, Or­han Ga­zi Er­te­kin “E­şek­li De­mok­ra­si­” ki­ta­bı­nı yaz­mak du­ru­mun­da kal­mış­tı!..

* * * *

İk­ti­dar şim­di ba­şa dön­dü, HSYK se­çi­min­de “e­şek­li de­mok­ra­si­” is­ti­yor!..
Ma­hir Ünal, so­nuç is­te­dik­le­ri gi­bi çık­maz­sa “ge­re­ği­ni ya­pa­cak­la­rı­nı­” söy­lü­yor!..
O za­man­lar “Haş­ha­şi­ler­le­” kol ko­lay­dı­lar eşek me­şek hiç önem­li de­ğil­di…
Şim­di ik­ti­dar yan­lı­sı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu ka­za­nır­sa ne âla, ka­za­na­maz­sa yi­ne ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve ye­ni sis­tem!..

* * * *

As­lın­da se­çim­le fi­lan uğ­raş­ma­ya ne ge­rek var?..
HSYK üye­le­ri­ni ata­ma yo­luy­la gö­re­ve ge­tir­sin­ler, “e­şek­li de­mok­ra­si­” ger­çek­leş­miş olur!..
Bu top­lu­mu eşek ye­ri­ne koy­duk­tan son­ra ne­den ol­ma­sın?!.

Mur­si aş­kı!..

Tür­ki­ye'nin ha­li­ni bil­me­yen­ler “Ne de­mok­rat ada­m” de­miş­ler­dir!..
Bi­zim 12'n­ci, Bir­leş­miş Mil­let­ler Ge­nel Ku­ru­lu'n­da Mı­sır Dev­let Baş­ka­nı Si­si'ye ver­di ve­riş­tir­di!..
Dar­be yap­mış, de­mok­ra­siy­le (!) ge­len­le­ri de­vir­miş, bu­na Bir­leş­miş Mil­let­ler se­yir­ci kal­mış, dar­be­ci­le­ri ko­ru­muş!..
Oy­sa de­mok­ra­si 12'n­ci­ye o ka­dar uzak ki…
Onun der­di de­mok­ra­si fi­lan de­ğil, ra­di­kal İs­lam­cı Mur­si'nin dev­ril­me­si, Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü'nün ağır bir dar­be al­ma­sı!..
Ni­te­kim, Ka­ta­r'­ın bi­le sı­nır dı­şı et­ti­ği Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü'nün li­der­le­ri­ne der­hal ku­cak aç­tı, “Tür­ki­ye'ye ge­le­bi­lir­le­r” de­di…
O ka­dar de­mok­rat ki, New Yor­k'­ta Si­si'nin de da­vet edil­di­ği ye­me­ği pro­tes­to et­ti, ka­tıl­ma­dı!..
Oba­ma da çok üzül­müş­tür!!!
Ama kal­dı­ğı otel­den çı­kar­ken baş­ka bir de­mok­ra­si ta­ham­mül­süz­lü­ğü ser­gi­le­ni­yor­du…
Ko­ru­ma­la­rı, Tay­yi­p'­i otel önün­de pro­tes­to eden Türk­le­re sal­dır­dı; gru­bu ko­ru­ma­la­rın elin­den New York po­li­si kur­tar­dı!..
De­mok­rat Tay­yi­p'­in sal­dı­rı­yı ya­pan de­mok­rat (!) ko­ru­ma ami­ri de, az da­ha New York po­li­si ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alı­nı­yor­du!..
Böy­le de­mok­rat­la­ra şap­ka çı­kar­tı­lır!..

Loading...