Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yolsuzluklar batağında çırpınıyorlar!..

 

Tür­ki­ye'de­ki du­rum ay­nen şöy­le:
Sav­cı­lar, sav­cı­la­rın pe­şin­de!..
Po­lis, po­li­sin pe­şin­de!..
İk­ti­dar hep­si­nin pe­şin­de!..
Tam bir ka­os or­ta­mı!..

* * *

“Yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­” di­ye gel­di­ler 11 yıl için­de gırt­lak­la­rı­na ka­dar yol­suz­luk ve rüş­vet ba­ta­ğı­na gö­mül­dü­ler!..
İs­tan­bu­l'­da­ki ta­ri­hin en bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan son­ra bu de­fa da İz­mir mer­kez­li 5 il­de Dev­let De­mir Yol­la­rı ope­ras­yo­nu baş­la­dı, ilk an­da 27 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı!..
Ope­ras­yon­lar için ta­li­mat ve­ren sav­cı­lar ile ta­li­ma­tı uy­gu­la­yan po­lis­ler bun­dan son­ra ne olur meç­hul!..
Ne za­man gö­rev­den alı­nır­lar, gö­re­ve de­vam ede­bi­lir­ler mi bel­li de­ğil!..
Çün­kü ül­ke­de “hu­ku­k” di­ye bir şey kal­ma­dı!..
Dev­let ida­re­si ace­mi, çı­kar­cı, ve si­ya­si amaç­lar­la ha­re­ket eden el­ler­de res­men çök­tü!..

* * *

İs­tan­bu­l'­da ya­şa­nan olay­la­rı, gö­rev­den alı­nan sav­cı­la­rı ve po­li­se yö­ne­lik ta­ri­hin en bü­yük ope­ras­yon­la­rı gör­dük­ten son­ra ar­tık hiç­bir ma­ka­ma, hiç­bir ku­ru­ma gü­ven kal­ma­dı!..
Tür­ki­ye bu ha­liy­le çok bü­yük bir gü­ven bu­na­lı­mı ya­şı­yor!..
Top­lum­da­ki bö­lün­me­den son­ra, şim­di de po­lis teş­ki­la­tı ve yar­gı iki­ye bö­lün­dü!..
Bü­yük çap­ta­ki gö­rev­den al­ma­lar­dan son­ra An­ka­ra'da ön­ce­ki ge­ce de için­de mü­dür­le­rin, em­ni­yet amir­le­ri­nin, bu­lun­du­ğu 350 po­li­sin gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di!..
An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ne­re­dey­se bo­şal­dı!..

* * *

Ha­kim­ler Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) dün İs­tan­bu­l'­un ye­ni Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me ka­ra­rı al­dı!..
Ak­sa­ray Va­li­siy­ken Tay­yi­p'­in uça­ğın­dan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne pa­ra­şüt­le in­di­ri­len ki­şi, gö­re­ve baş­la­dı­ğın­dan iti­ba­ren sav­cı­lık ta­li­mat­la­rı­nı uy­gu­lat­ma­mak­la suç­la­nı­yor!..
HSYK, ay­rı­ca sav­cı­la­rı da in­ce­li­yor!..
Bu na­sıl bir iş­tir?..
Şim­di­ye ka­dar gö­rül­me­miş bir olay­dır!..

* * *

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sın­da in­san avı sü­rer­ken ik­ti­da­rın, yan­daş med­ya­nın, ya­la­ka ya­zar­la­rın ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­ma­dık­la­rı, Tay­yip Be­y'­in ken­di zırh­lı Mer­ce­de­s'­ini al­tı­na çek­ti­ği özel yet­ki­li sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz, ik­ti­da­rın adam­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rı baş­la­tın­ca he­def ha­li­ne gel­di!..
O yıl­la­rın deh­şe­ten­giz sav­cı­sı şim­di iş ta­ki­bi yap­mak, em­lak kra­lı­nın pa­ra­la­rıy­la Du­ba­i ta­ti­li­ne çık­mak­la suç­la­nı­yor!..
HSYK, Ze­ke­ri­ya Öz ile ikin­ci ope­ras­yo­nu baş­lat­mak is­te­yen sav­cı ile o sav­cı­dan dos­ya­yı alan İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı hak­kın­da da in­ce­le­me ka­ra­rı ver­di!..
İn­ce­le­me, so­ruş­tur­ma aşa­ma­sı­na ge­çer ve ku­sur­lu bu­lu­nur­lar­sa HSYK'­nın bu ki­şi­le­re iş­ten el çek­tir­me yet­ki­si var!..
Ya­ni, şu an­da İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı, Baş­sav­cı Ve­ki­li ve ikin­ci ope­ras­yo­nu baş­la­ta­ma­yan sav­cı to­pun ağ­zın­da!..

* * *

Böy­le bir olay gö­rül­müş mü­dür?..
Tür­ki­ye'nin, yol­suz­luk ve rüş­vet çu­ku­ru­na düş­müş ba­zı Af­ri­ka ve Or­ta Ame­ri­ka ül­ke­le­rin­den far­kı kal­ma­dı!..
Bu gi­bi olay­la­rı ga­ze­te­ler­den, ajans­lar­dan ta­kip eder­dik, şim­di ba­şı­mı­za gel­di!..
Tay­yip ne muh­te­şem bir si­ya­set­çiy­miş me­ğer!..
Ne za­man ki Fet­hul­lah­çı­lar­la ters düş­tü, Tür­ki­ye'nin her ye­rin­den yol­suz­luk­lar fış­kır­ma­ya baş­la­dı!..
Al­lah, ki­tap, pey­gam­ber, Müs­lü­man­lık, İs­la­mi­yet, din, iman laf­la­rıy­la bü­yük bir kit­le mı­şıl mı­şıl uyu­tu­lur­ken, dö­nen do­lap­lar şim­di pat­la­dı!..
Bu gi­diş­le da­ha ço­ok do­lap­lar pat­la­ya­cak…
Da­ha çoo­ok yol­suz­luk­lar fış­kı­ra­cak…
Da­ha çoo­ok el­ler ke­lep­çe­le­ne­cek!..

Ye­ni bir fır­tı­na bek­le­ni­yor!..

Fet­hul­lah­çı­la­rın söz­cü­sü du­ru­mun­da­ki bir ya­zar ye­ni dal­ga­la­rın ge­le­ce­ği­ni, fır­tı­na­la­rın ko­pa­ca­ğı­nı söy­lü­yor!..
Fa­sa fi­so bi­ri de­ğil­dir, boş ko­nu­şu­yor ola­maz!..
Za­ten ka­zan da he­nüz ateş­ten in­di­ril­miş de­ğil, fo­kur fo­kur kay­nı­yor!..
An­cak, bu fır­tı­na ik­ti­da­ra mı, yok­sa Fet­hul­lah­çı­la­ra mı yö­ne­lik pek bel­li de­ğil…
Bu ger­çek­le­şir­se Tür­ki­ye sal­lan­tı üs­tü­ne sal­lan­tı ya­şa­ya­cak, te­mel­ler­de­ki çat­lak­lar da­ha da bü­yü­ye­cek, ba­zı ko­lon ve ki­riş­ler kı­rı­la­cak!..

* * *

Öte yan­da 2 bin ki­şi­lik bir lis­te var­dı!..
“Yok öy­le bir şe­y” de­di­ler…
De­di­ler ama, ik­ti­da­rın mu­te­ber ki­şi­le­ri bu­nu ger­çe­ğe ya­kın bul­muş ol­ma­lı­lar ki açık­ça be­yan et­ti­ler!..
Tür­ki­ye'yi da­ha yük­sek kuv­vet­te fır­tı­na­lar bek­li­yor!..
Ge­mi­nin kap­ta­nı ken­di ga­ze­te­ci­le­riy­le dün iti­ba­riy­le Ja­pon­ya'day­dı…
Yü­zü düş­müş du­rum­da, du­dak­la­rın­da ha­fif bir te­bes­süm bi­le yok!..
Ül­ke için ka­ram­sar­lı­ğın zir­ve­sin­de­yiz!..