Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Yürütmenin Başı!..

6 Şubat 2014 Yazarlar

Biz, “Yü­rüt­me­nin Ba­şı­” kim­dir bi­li­yo­ruz da, bu söz son za­man­lar­da çok sık tek­rar­la­nı­yor!..
Ha­kan Şü­kür bi­le es­ki “Be­ye­fen­di­si­” için “Yü­rüt­me­nin ba­şı Sa­yın Baş­ba­ka­n” de­di!..
San­ki bil­mi­yo­ruz!..
De­mok­ra­si­ler­de “erk­ler ay­rı­lı­ğı­” pren­si­bi var kar­de­şim…
Ya­sa­ma-Yü­rüt­me-Yar­gı…
Ya­sa­ma ma­lum, Mec­lis…
Yü­rüt­me, hü­kü­met…
Yar­gı da bi­li­ni­yor…
Baş­ba­kan hü­kü­me­tin ba­şı ol­du­ğu­na gö­re, “yü­rüt­me­ni­n” de ba­şı!..
Za­ten ken­di­si de söy­lü­yor:
“Biz yü­rüt­me­yi­z”

* * *

Fa­kat Ha­kan Şü­kü­r'­ün bu sö­zü söy­le­me­si­nin za­man­la­ma­sı ma­ni­dar!..
17 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ol­muş, iki ba­ka­nın oğ­lu, en bü­yük ka­mu ban­ka­sı­nın ge­nel mü­dü­rü ile Tay­yip Be­y'­in “Ha­yır­se­ve­r” de­di­ği İran­lı ço­cuk tu­tuk­lan­mış!..
Ka­mu ban­ka­sı­nın ge­nel mü­dü­rü­nün evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan 4.5 mil­yon do­lar fış­kır­mış, İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın oğ­lu­nun evin­de pa­ra­lar ve bü­yük boy 7 ka­sa bu­lun­muş!..

* * *

Ta­ri­hin bu en bü­yük skan­da­lın­dan son­ra üç ba­kan is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­mış, bir ba­kan da gö­re­vin­den alın­mış!..
Dört ba­ka­nın de­fa­lar­ca rüş­vet al­dı­ğı id­di­asıy­la fez­le­ke­ler ha­zır­lan­mış ve bu fez­le­ke­ler bir tür­lü Mec­li­s'­e gel­me­miş!..
Tay­yip Bey, bu­nu ik­ti­da­ra kar­şı bir “dar­be­” ola­rak yo­rum­la­mış, “ka­ran­lık oda­k”, “çe­te­”, “Haş­ha­şi­” gi­bi laf­lar­la yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı top­lum nez­din­de et­ki­siz­leş­tir­me­ye ça­lış­mış…
Der­ken, vil­la­lar ola­yı pat­la­mış, Sa­bah Ga­ze­te­si'nin alın­ma­sı için ha­vuz oluş­tu­rul­du­ğu id­di­ası or­ta­ya atıl­mış ve ya­lan­lan­ma­mış!..
Bu ara­da ha­vu­za pa­ra ko­yan ba­ron­lar­dan bi­ri, “hal­kın şe­yi­ni şey et­ti­ği­ni­” söy­le­miş!..

* * *

Or­ta­da mil­yar do­lar­lar var!..
Ör­ne­ğin, Baş­ba­ka­n'­ın oğ­lu­nun yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu vak­fın bir ka­mu ban­ka­sın­da­ki he­sa­bı­na 99 mil­yon 990 bin do­lar pa­ra ya­tı­rıl­mış kay­na­ğı ve se­be­bi bel­li de­ğil!..
Tay­yi­p'­in sa­kal­lı oğ­lu sav­cı­lı­ğa ça­ğı­rı­lı­yor, “Ba­bam sağ ol­su­n” di­ye git­mi­yor, ifa­de­ye ça­ğı­ran sav­cı gö­rev­den alı­nı­yor!..
Bun­lar bil­di­ği­miz ama gar­ga­ra­ya ge­ti­ril­mek is­te­nen olay­lar!..
Fa­kat o da ne?..
Es­ki top­çu Ha­kan ko­nuş­ma­ya baş­lı­yor:
“Ban­ka mü­dü­rü­nün evin­den 4.5 mil­yon do­lar çık­tı. 25 yıl top oy­na­dım o ka­dar pa­ram yo­k”
Ve Ha­kan, yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, güç­ler ay­rı­lı­ğı­na dik­ka­ti çe­kip, “Yü­rüt­me­nin ba­şı Sa­yın Baş­ba­ka­n” di­yor!..
Biz bil­mi­yor mu­yuz?..
Ne­den Tay­yip Be­y'in “Yü­rüt­me­nin Ba­şı­” ol­du­ğu­nu söy­le­me ih­ti­ya­cı du­yu­yor?..

* * *

De­niz Fe­ne­ri eV. ola­yı­nın so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­tür­ken gö­rev­den alı­nan bir sav­cı da “ze­kat hır­sız­la­rın­da­n” söz ede­rek “Hır­sız­la­rın İm­pa­ra­to­ru va­r” de­miş­ti!..
Hır­sız­la­rın im­pa­ra­to­ru­nun kim ol­du­ğu an­la­şı­la­ma­dı!..
Ama “Yü­rüt­me­nin Ba­şı­” kim­dir bi­li­yo­ruz!..

Fez­le­ke­ler se­çim­den son­ra!..

“Dört ba­kan hak­kın­da­ki fez­le­ke­le­ri Mec­li­s'­ten kim ka­çı­rı­yor?” di­ye sor­muş­tuk!..
As­lın­da ce­va­bın “Bu ik­ti­da­r” ol­du­ğu bi­li­ni­yor!..
Se­çim­ler­den ön­ce Mec­li­s'­e ge­lir­se ik­ti­da­rın hal­kın kar­şı­sı­na çık­ma­ya yü­zü kal­ma­ya­cak!..
Mec­li­s'­in za­ten 28 Şu­ba­t'­ta ye­rel se­çim­ler ne­de­niy­le ta­ti­le gir­me­si bek­le­ni­yor!..
Oy­sa, Ana­ya­sa'nın 100. Mad­de­si'ne gö­re bu ba­kan­lar hak­kın­da Mec­lis üye tam sa­yı­sı­nın on­da bi­ri­nin ve­re­ce­ği öner­gey­le so­ruş­tur­ma açı­la­bi­lir­di!..

* * *

Bu du­ru­mu bir oku­rum ha­tır­lat­tı…
CHP Gru­bu'nun ve­re­ce­ği öner­ge Ana­ya­sa'nın 100. Mad­de­si'ne gö­re en geç 1 ay için­de Mec­li­s'­te gö­rü­şü­lür, giz­li oy­la ka­ra­ra bağ­la­nır­dı…
Yü­ce Di­van yo­lu­nu aça­cak bu sü­reç za­man ala­cak ve ik­ti­dar ta­ra­fın­dan en­gel­le­ne­cek ol­sa da, seç­me­ne bu yol­la me­saj ve­ri­le­bi­lir­di!..
So­nuç­ta fez­le­ke­le­rin Mec­li­s'­e gel­me­si ve açık­lan­ma­sı se­çim­ler­den son­ra­ya ka­la­cak!..
AK­P'­ye oy ve­re­cek olan­lar ma­ale­sef yi­ne uyan­dı­rı­la­ma­ya­cak, ter­te­miz oy­lar kir­li si­ya­se­tin için he­der olup gi­de­cek!..

 

YAZARIN TÜM YAZILARI