Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

62’den tavşan

3 Eylül 2014

Ye­ni 62'n­ci Hü­kü­me­t'in te­ori­de pla­nı prog­ra­mı iyi de, pra­tik­te an­cak 62'den tav­şan çi­zer­ler! Kı­sa­ca be­nim iti­ra­zım var.
Bü­yü­me de­vam ede­cek di­yor­lar.
Son el­li yı­lın or­ta­la­ma­sı yüz­de 5 bü­yü­me­yi yüz­de 4'ün al­tı­na in­dir­di­ği­niz bü­yü­me mi de­vam ede­cek? Bra­vo!
2023'te ki­şi ba­şı­na ge­li­rin 25 bin do­la­ra yük­se­le­ce­ği­ni; ih­ra­ca­tın 500 mil­yar do­la­ra çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı; iş­siz­lik ora­nı­nın yüz­de 5'e dü­şü­rü­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­lar.
He­def koy­mak gü­zel­ de ya­nı­na yak­la­şa­ma­dık­tan son­ra bir an­la­mı yok! Or­ta ge­lir tu­za­ğı­na düş­müş Tür­ki­ye'yi 15 bin do­la­ra çı­kar, Ame­ri­ka-Av­ru­pa an­laş­ma­sı dı­şın­da bı­ra­kıl­mış ih­ra­ca­tı 250 mil­yar do­la­ra yük­selt, ger­çek iş­siz­li­ği yüz­de 10'da tut öp ba­şı­na koy.
Ca­ri açık aza­la­cak di­yor­lar.
Aza­lır azal­ma­sı­na da o za­man bü­yü­me­yi unu­tu­ruz! Üret­ti­ği­miz her ma­lın gir­di­si­nin or­ta­la­ma yüz­de 70'i it­ha­l… Üret­mez­sen bü­yü­ye­mez­sin do­la­yı­sıy­la ca­ri açı­ğın kü­çü­lü­r…
Fa­iz ge­ri­le­ye­cek di­yor­lar.
Fa­iz se­bep de­ğil so­nuç­tur. Ül­ke­nin eko­no­mi­si­ni adam gi­bi yö­ne­tir­sen ge­ri­ler el­bet ama o iş için bi­raz geç ka­lın­dı. En kı­rıl­gan beş ül­ke­den bi­ri ol­ma­nın ce­re­me­si yük­sek fa­iz­dir.
Enf­las­yon he­def­le­me­si te­mel pa­ra po­li­ti­ka­sı ola­cak di­yor­lar.
Ni­te­kim son 12 yıl­dır bu böy­le ve ha­len 2004 yı­lı­nın enf­las­yo­nun­dan bir ar­pa bo­yu iyi­leş­me sağ­la­ya­ma­dık! On yıl­dır düş­mü­yor na­mert!
Ver­gi ta­ba­nı ge­niş­le­ti­le­cek di­yor­lar.
Dün­ya­nın en ada­let­siz ver­gi sis­te­mi KDV ve ÖTV ile ola­bil­di­ği­ne ge­niş bir ver­gi ta­ba­nı­na sa­hi­biz. Şu do­lay­lı ver­gi­le­ri azal­ta­bi­le­cek mi­si­niz? Siz onu söy­le­yin. Ge­ri­si laf-ü güzaf!
Her ku­ru­şun he­sa­bı ve­ri­le­cek di­yor­lar.
İş­te bu­na çok gül­düm… Ben ku­ruş­tan, hat­ta mil­yon­lar­dan vazgeç­tim, mil­yar do­lar­lar ne­re­ye git­ti aca­ba?
Dev pro­je­ler ta­mam­la­na­cak di­yor­lar.
Dı­şa­rı­dan kre­di bu­lur­sak ta­mam­la­nır. Yok­sa pa­ra ne­re­de, bi­ri­kim ne­re­de? Yok! Onun­cu Kal­kın­ma Pla­nı dö­ne­min­de 350 mil­yar do­lar har­ca­ma ön­gö­rü­yor­lar­mış. An­la­mı açık! Mev­cut bor­ca 350 mil­yar do­lar ek­le­ne­cek.
İş­siz­li­ği yüz­de 5'e dü­şü­re­ce­ğiz di­yor­lar.
Bu­nu za­ten söy­le­miş­ler­di. Nü­fu­sun sa­de­ce ya­rı­sı­nı ça­lı­şa­bi­lir gös­te­rip, iş­siz­le­ri de iş ara­mı­yor ka­te­go­ri­si­ne so­kar­san yüz­de 3'e bi­le dü­şe­r… So­run ol­maz ya­ni­…
Hib­rit elek­trik­li araç mer­ke­zi ku­ra­ca­ğız di­yor­lar.
Bu işi en iyi Jet Fa­dıl ya­par. Hiç de­ğil­se de­ne­yi­mi var. Adam­lar hib­rit için ar-ge'­ye 90'lı yıl­lar­da baş­la­dı­lar. Ko­şa­lım ba­ka­lım ye­ti­şe­bi­le­cek mi­yiz? Yok­sa par­ça­la­rı it­hal edip bu­ra­da mı mon­taj­la­ya­ca­ğız?
De­mem o ki ha­yal kur­mak gü­zel ama bu­ra­da ül­ke eko­no­mi­si yö­ne­ti­yor­su­nuz. Bi­raz cid­di­yet lüt­fen!