Abartma eylem planı

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu çık­tı kür­sü­ye, baş­la­dı an­lat­ma­ya… Tam 417 ey­lem plan­la­rı var­mış. Bu­nu 9 ana baş­lık­ta top­la­mış­lar.
Cüm­le­le­rin ta­ma­mı ya­pa­ca­ğız, ku­ra­ca­ğız, ge­liş­ti­re­ce­ğiz, ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz, özen­di­re­ce­ğiz, des­tek­le­ye­ce­ğiz, uy­gu­la­ya­ca­ğız, oluş­tu­ra­ca­ğız ke­li­me­le­ri ile son­la­nı­yor. “Of of ne­ler ya­pa­cak­lar­mış vay be!” di­ye­si ge­li­yor in­sa­nın…
Söy­le­nen­ler iyi gü­zel de, bun­la­rı “sek­tö­rel dö­nü­şüm prog­ra­mı­” di­ye ad­lan­dı­rıp ey­lem pla­nı di­ye açık­la­ma­nın bir an­la­mı yok ki! Bun­la­rın ta­ma­mı sek­tö­rel he­def­le­me­de nor­mal ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler. İşin do­ğal akı­şın­da­ki ey­lem­ler.

Abart­ma stra­te­ji­si

Ben de ken­di dö­nü­şüm prog­ra­mı­mı ha­zır­la­yıp si­ze “iş­te ey­lem pla­nı­m” di­ye­rek su­nar­sam; Sa­bah uya­na­ca­ğım, kah­val­tı ya­pa­ca­ğım, işe gi­de­ce­ğim, iş­ten dö­ne­ce­ğim, ya­tıp uyu­ya­ca­ğım! Afe­rin ba­na de­rim! Da­ha ön­ce de, Ma­li­ye Ba­ka­nı 25 alan­da 1200 re­form ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Di­lin ke­mi­ği yok ki! Za­ten re­form bü­yük ve kap­sam­lı bir de­ği­şik­lik de­mek­tir. Bir re­form hep­si­ni kap­sar.
Ya Er­do­ğan? Her git­ti­ği il­de sa­yı­la­rı 100'den az ol­ma­mak kay­dıy­la “e­se­r” açı­lış­la­rı yap­maz mıy­dı? Hâ­lâ da ya­pı­yor. Ku­bur­dan tu­tun, çeş­me­ye, ku­lü­be­den tu­tun bo­ya­ma iş­le­ri­ne ka­dar her şey “e­se­r” kap­sa­mı­na alı­nıp açı­lış ba­ha­ne­siy­le mi­ting­ler dü­zen­len­mi­yor muy­du? Hâ­lâ da dü­zen­li­yor!
AK­P'­nin yıl­lar­dır iz­le­di­ği iyim­ser ta­bir­le “a­bart­ma stra­te­ji­si­” işe ya­rı­yor ki adam­lar yüz­de 50 oy ora­nıy­la yıl­lar­dır ik­ti­dar­da­lar.
Ne­den ye­ri­miz­de sa­yı­yo­ruz?
Bir tut­tur­muş­lar gi­di­yor; “Ye­ni Tür­ki­ye­” di­ye… Ne var ki su­suz git­mi­yor! Yö­ne­ten­ler de ay­nı ke­za yö­ne­ti­len­ler de… Ka­fa­lar hep ay­nı…Ye­ni di­yen­ler ay­nı, yan­daş­lar ay­nı, ya­la­ka­lar ay­nı, yan­cı­lar ay­nı, ya­lan­cı­lar bi­le ay­nı… Hep­si yer­li ye­rin­de…
As­lın­da ha­ta ben­de! Gi­dip de 1000 oda­lı sa­ray ya­pan bir İk­ti­dar­dan, üç-beş re­form bek­le­mek ha­ta olur. En az 250 stra­te­jik, 1500 ka­dar da ey­lem pla­nı­mız ol­ma­lı. Nü­fus sa­yı­mız ka­dar re­form ya­pıl­ma­lı. Her il için 15 bin pro­je ça­lış­ma­sı­na baş­lan­ma­lı.
Bol ke­se­den atın gü­zel kar­de­şim na­sıl ol­sa ha­va­da tu­tup yi­yen olu­yor.

Loading...