Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Ağlayan ağlayana

3 Kasım 2014

Biz­den kuş uçu­şu tam 7500 km öte­de­… Ku­zey Ko­re­… İl­ginç ge­liş­me­ler olu­yor. Bir ay­dır li­der­le­ri dik­ta­tör Kim Yong-Un'­dan ha­ber alı­na­mı­yor. En önem­li as­ke­ri kut­la­ma­la­ra bi­le ka­tıl­mı­yor. Ani­den ba­kı­me­vi zi­ya­re­ti ya­pı­yor. Fo­to­su es­ki mi ye­ni mi bel­li de­ği­l…
As­lın­da Ku­zey Ko­re de­di­ğin bi­zim de­mok­ra­si ta­cir­le­ri­nin is­te­di­ği tür­de bir ül­ke­… Bun­dan üç yıl ön­ce şim­di­ki li­de­rin bı­bı­cı­mı ani­den ölü­yo­r… Ba­riz öl­dü­rü­lü­yor.
Ya­pı­lan açık­la­ma bi­zim ma­den ka­za­sı açık­la­ma­la­rı­na ben­zi­yor. As­lın­da öl­dü­rül­me­miş, ölüm se­be­bi yor­gun­luk­mu­ş… Öy­le açık­la­nı­yor. Ar­tık yer­se­n… Ku­zey Ko­re­li ye­me­ye mec­bur... Yok­sa gö­tü­rür­ler mer­ke­ze gös­te­rir­ler her­ke­se ve alır­lar ifa­de­si­ni­…

Ağ­la­mak­la ol­sa
Te­le­viz­yon­lar­da gör­müş­sü­nüz­dür. Ölüm ha­be­ri alı­nı­yor, halk so­kak­lar­da ağ­la­mak­tan te­lef ol­muş ken­di­le­ri­ni yer­den ye­re atı­yor.
Pe­ki, yıl­lar­dır fa­kir­lik­ten kı­rı­lır­lar­ken mil­yon­lar hâ­lâ ne­ye ağ­lı­yor? Söy­le­ye­yim; Ken­di­le­ri­ne!
1953 yı­lın­da Ko­re iki­ye ay­rıl­dı. Ara­dan ge­çen 58 yıl­da Gü­ney Ko­re yıl­lık ki­şi ba­şı ge­li­ri­ni 28 bin do­la­ra ta­şır­ken, ölen li­de­ri­ne ağ­la­yan­la­rın ül­ke­si sa­de­ce 1000 do­lar­da kal­dı. Otur ağ­la ama ön­ce ken­di du­ru­mu­na ağ­la­… Muh­te­me­len ağ­la­ma­yan­la­rı fiş­le­ye­cek­le­ri­ni bil­dik­le­ri için ağ­lı­yor­lar. Ağ­la­ma­yan­la­rın ana­sı­nı kamp­lar­da ağ­la­ta­cak­lar, mec­bu­ren ağ­lı­yor­lar.
Gö­rü­nen o ki; yıl­lar geç­se de Ku­zey Ko­re'den bir ca­cık ola­ca­ğı yok! Çin yar­dım et­me­se aç­lık­tan da­ha ön­ce ölen mil­yon­lar­ca Ku­zey Ko­re­li'ye, mil­yon­lar ka­tı­la­cak.

Kes ağ­la­ma­yı!
Pe­ki, dün­ya ne­den önem­si­yor bu ül­ke­yi? El­le­rin­de nük­le­er si­lah­lar var. De­li­nin bi­ri ba­şa ge­çer dün­ya­yı ate­şe atar di­ye en­di­şe edi­li­yor. Yok­sa ki­min umu­run­da­…
Ku­zey Ko­re ne­re­den çık­tı der­se­niz, biz­den baş­ka bu ka­dar çok ağ­la­yan baş­ka bir ül­ke var mı­dır di­ye dü­şün­dü­ğüm­de ak­lı­ma ge­len tek ül­ke Ku­zey Ko­re!
Üs­te­lik on­lar biz­den da­ha iyi du­rum­da. On­lar ya­lan­dan, biz ger­çek­ten ağ­lı­yo­ruz. Ma­den­ci­le­re ağ­lı­yo­ruz, şe­hit­le­re ağ­lı­yo­ruz, tra­fik ka­za­sı­na ağ­lı­yo­ru­z… Cum­hur­baş­ka­nı Fi­lis­tin­li­le­re, Mı­sır­lı Es­ma'ya ağ­lı­yo­r… Bü­lent Arınç her şe­ye ağ­lı­yor, men­dil ye­tiş­mi­yor.  Çift­çi, me­mur, emek­li, iş­çi, es­naf hep­si­nin içi kan ağ­lı­yor.
Hem ağ­la­rım hem gi­de­rim ta­dın­da yüz­de 48 oy ve­ri­li­yor­sa ağ­la­ma­ya­cak­sın. Su­sa­cak­sın!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more