Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Avcının milli gelir hesabı

5 Eylül 2014

Ha­ber­tür­k'­ün in­ter­net si­te­sin­de oku­dum. “İş­te Er­do­ğa­n'­ın ema­net et­ti­ği ra­kam­la­r” baş­lı­ğıy­la… Şöy­le gü­zel­ce sa­ğın­dan so­lun­dan vı­cık vı­cık yağ dam­la­yan bir üs­lup­la geç­miş ve ge­le­cek yan­sı­tı­lı­yor­du.
Ney­miş? 2002 yı­lın­da 231 mil­yar do­lar olan mil­li ge­lir 2013 yı­lın­da 820 mil­yar do­la­ra çık­mış. Bu sü­reç­te mil­li ge­lir­de ya­şa­nan bü­yü­me yüz­de 255 ol­muş. Böl 820'yi 231'e… Afe­rin en azın­dan böl­me­yi doğ­ru yap­mış­lar. Ge­ri­si kül­li­yen ya­lan!
Ya­lan ama yi­ne in­saf­lı dav­ran­mış­lar. Mil­li ge­lir tam av­cı hi­kâ­ye­si­ne dö­nüş­müş du­rum­da. Du­yan üze­ri­ne bi­raz da­ha ko­yup öy­le söy­lü­yor.

Ya­vaş gel Ba­kan Bey

Ni­te­kim Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci de di­yor ki; “Mil­li ge­li­ri­miz 10 yıl­da 3 kat art­tı. Önü­müz­de­ki 10 yıl­da, bir 3 kat da­ha ar­tı­ra­ca­ğız. Tür­ki­ye'miz her alan­da, her yer­de 3 mis­li da­ha bü­yü­ye­cek.”
Pe­ki, ha­di öy­le di­ye­lim. Ya in­san bi­raz ken­di­ne ba­kar. Sen­den ön­ce 10 yıl­da yüz­de 300 bü­yü­müş ül­ke mil­li ge­li­ri­ni alı­yor­sun ve bir yıl­da an­cak yüz­de 3 bü­yü­te­bi­li­yor­sun. O za­man bu se­nin ba­şa­rı­sız­lı­ğın… Hâlâ o kol­tuk­ta ne­den otu­ru­yor­sun?
De­mem o ki; Bu­nu ya­zan, söy­le­yen ca­hil­ler de­vam et­tik­çe ben de ger­çek­le­ri tek­rar et­me­ye de­vam ede­ce­ğim.
Bre ca­hil­ler, ön­ce­lik­le mil­li ge­li­ri­miz 10 yıl­da 3 kat, ya­ni yüz­de 300 art­ma­dı.
Bir ke­re “mil­li ge­li­r” sa­bit pa­ra ile he­sap­la­nır. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'nun he­sap­la­rı­na gö­re mil­li ge­lir 10 yıl­da sa­de­ce yüz­de 63 art­mış­tır.

Ça­kal­lar 12'den vur­du

Ben he­sap­lar­sam çok da­ha dü­şük çı­kar. Ne­den? Ha­tır­la­ta­cak olur­sam, 2007 yı­lın­da mil­li ge­lir ra­kam­la­rı­nı re­vi­ze edi­yo­rum di­ye­rek, ge­lir­ler kâ­ğıt üze­rin­de yüz­de 28 yük­sel­til­miş ve bu sa­ye­de va­tan­da­şı­mız bir ge­ce­de ani­den ve de ha­ya­len aca­yip zen­gin­leş­miş­ti…
Mil­li ge­lir he­sap­la­ma de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le art­mış­tı.
Bu işin sağ­la­ma­sı çok ko­lay! Otu­rup ken­di­ni­ze bir ba­kın. Bun­dan 10 yıl ön­ce do­lar ba­zın­da ka­zan­dı­ğı­nız pa­ra­nın üç ka­tı­nı ka­za­na­bi­li­yor mu­su­nuz?
Ta­mam, bi­ri­le­ri ka­zan­dı ve ka­za­nı­yor ama on­lar bel­li ki­şi­ler… On­lar ken­di de­yim­le­ri ile “mil­le­tin a'­sı­na ko­yan­lar!” Ver­gi­ye ge­lin­ce de or­ta­da yok­lar.