Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

B ve C

14 Şubat 2014

Ya­tı­rım­cı­la­rın bir eko­no­mi­de ara­dı­ğı en önem­li özel­lik ne­dir? İs­tik­rar! Ya­tı­rım­cı­nın önü­nü gö­re­bil­me­si la­zım… Ya­rın ne ola­ca­ğı­nı bil­me­den kör uçuş­la pa­ra mı ya­tı­ra­cak? Ya­tır­maz.

Ge­le­lim Tür­ki­ye'de­ki is­tik­rar or­ta­mı­na… Eko­no­mi­nin ba­şı kim? Mer­kez Ban­ka­sı mı? Eko­no­mi Ba­ka­nı mı? Ma­li­ye Ba­ka­nı mı? Yok efen­dim ne­re­de… Eko­no­mi­nin de ba­şı biz­zat Baş­ba­kan…
Bu du­rum­da ya­tı­rım­cı­lar Baş­ba­ka­nın sarf ede­ce­ği cüm­le­le­re ki­lit­le­ni­yor­lar.
Mer­kez Ban­ka­sı'nın yap­tı­ğı ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı son­ra­sı al­dı­ğı fa­iz ka­ra­rı­nı de­ğer­len­di­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan; “İ­yi ni­yet­le sab­re­dip so­nuç­la­rı­nı bek­le­ye­ce­ğiz, et­ki­li ol­maz­sa B, C plan­la­rı­mız va­r” açık­la­ma­sı­nı yap­mış­tı.

Yan­lış an­la­şıl­dı!

Pi­ya­sa­lar çal­ka­lan­dı… Ne ola­bi­lir­di bu plan­lar? Ver­gi ar­tış­la­rı mı? Dö­viz kı­sıt­la­ma­la­rı mı? Ser­ma­ye ha­re­ket­le­ri üze­rin­de ön­lem­ler mi?
Bir an­da dik­kat­ler Baş­ba­kan üze­rin­de top­lan­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin “B pla­nı­nız var mı?” so­ru­su üze­ri­ne Er­do­ğan, “B pla­nı, C pla­nı ben­ze­ri şey­ler nok­ta­sın­da bu­nu önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­ya­ca­ğı­mız bir ça­lış­ma­mız ola­bi­lir. Bel­ki bir­kaç haf­ta son­ra böy­le bir ça­lış­ma­yı açık­la­ya­bi­li­ri­z” de­miş­ti.
Pi­ya­sa bek­le­di, ya­tı­rım­cı­lar sab­ret­ti, ga­ze­te­ci­ler sor­du; “B ve C pla­nı ne­dir?” Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Be­nim böy­le bir açık­la­mam ol­ma­dı. Yan­lış an­la­şıl­dı­” ce­va­bı­nı ver­di.

Dik­kat et çar­par!

Evet, ay­nen bu ce­va­bı ver­di. Ne ya­pa­cak­sı­nız? Yok­sa yok, var­sa var. Si­ze mi, ba­na mı so­ra­cak kos­ko­ca Baş­ba­kan? Bel­ki var ama söy­le­mek is­te­mi­yor.
Ak Par­ti Düz­ce Mil­let­ve­ki­li Fe­va­i Ars­la­n'­ın de­di­ği gi­bi; “Öy­le bir li­de­ri­miz var ki dün­ya li­der­li­ği ka­bi­li­ye­tin­de ve Al­la­hü Te­ala'­nın bü­tün va­sıf­la­rı­nı top­la­mış bir li­der…” Çar­pı­lır­sı­nız val­la!
Ta­kip eden sü­reç­te Baş­ba­kan Er­do­ğan, Al­man­ya Baş­ba­ka­nı Mer­kel ile ba­sın önün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da yi­ne fa­iz ar­tı­şı­na kar­şı ol­du­ğu­nu tek­rar eder­ken Mer­ke­z'­in ba­ğım­sız bir ku­rum ol­du­ğu­nu B ve C plan­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ha­ni yok­tu? Ha­ni yan­lış an­la­şıl­mış­tı? Var­mış iş­te…
En son bir iki açık­la­ma da­ha yap­tı ama ben olay­dan kop­tum. En son ne­re­de kal­dık? B ve C plan­la­rı var mıy­dı, yok muy­du? Ne­re­de­yiz? Biz ki­miz?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more