Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Bilimsel değil niyetse

1 Kasım 2014

Mer­kez Ban­ka­sı su­nu­mu­nu iz­li­yo­rum; “Gü­zel gün­ler gö­re­ce­ğiz, gü­neş­li gün­le­r” ta­dın­da açık­la­ma­lar­la iki üç yı­la enf­las­yo­nun yüz­de 5'e ge­ri­le­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor.
Önü­müz­de­ki yıl yüz­de 6.1'e ge­tir­me­ye ça­lı­şa­cak­lar­mış!
Bu hü­kü­me­tin açık­la­ma­sı ol­sa an­la­rım da ba­ğım­sız Mer­kez Ban­ka­sı bu­nu na­sıl söy­le­ye­bi­li­yor onu an­la­mam müm­kün de­ğil… Ol­ma­ya­cak dua­ya amin di­yor!
Öy­le ki bu yıl ki hü­kü­me­tin enf­las­yon he­de­fi bi­le Mer­kez Ban­ka­sı'­nın he­de­fin­den 0.5 pu­an yu­ka­rı­da ka­lı­yor! Kral­dan çok kral­cı­lık “ba­ğım­sı­z” bir ku­ru­ma hiç ya­kış­mı­yor.
İşin as­lı, ben Mer­kez Baş­ka­nı Erdem Baş­çı'nın “do­lar he­de­fi 1.92” söy­le­mi­ni tu­tu­lup kal­dı­ğım­dan şah­sen hiç­bir açık­la­ma­sı­nı cid­di­ye ala­mı­yo­rum.

İn­şal­lah, ha­di ma­şal­lah

Ül­ke­de rea­listik dü­şün­mek ne­re­dey­se ayıp! Hep in­şal­lah, ha­di ma­şal­lah ile iş­ler yü­rü­tü­lü­yor.
Kü­re­sel an­lam­da gı­da fi­yat­la­rı, em­ti­alar, pet­rol fi­yat­la­rı ade­ta çök­müş du­rum­da biz­de ar­tı­yor­lar. Son­ra da iyim­ser dav­ra­nış ser­gi­le­me­mi bek­li­yor­lar.
Na­sıl ya­ni?
Enf­las­yo­nun üç te­mel ne­de­ni var. On­la­rı hal­let­me­den dü­şüş fa­lan bek­le­me­yin.
İl­ki dö­viz fi­yat­la­rın­da­ki oy­nak­lık… Dö­viz fi­yat­la­rı yu­ka­rı po­tan­si­yel ta­şı­dık­ça fi­yat­lar yük­sel­me­ye eğim­li olur. Önü­müz­de­ki yıl dö­viz fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si­ni ön­le­ye­bi­le­cek mi­sin?
İkin­ci te­mel ne­den, ar­tık enf­las­yon he­def­le­me­si­ne olan inan­cın ta­ma­men yi­tiril­me­si­… Elin­de pa­zar gü­cü olan ak­lı­na es­ti­ği öl­çü­de zam ya­pı­yor. Ta­ma­men nor­mal. Ta­ri­hin­de da­ha hiç he­de­fi­ni tut­tu­ra­ma­mış Mer­kez Ban­ka­sı'nın he­def­le­ri­ne gü­ve­ne­cek hal­le­ri yok!
Üçün­cü­ye ge­lir­sek… Hü­kü­me­tin kay­nak ih­ti­ya­cı… Te­mel gir­di­le­rin fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan dü­şüş­le­rin ver­gi pa­yı ar­tı­rı­la­rak ge­li­re dö­nüş­tür­me ni­ye­ti­…
Enf­las­yo­nu el­le­riy­le bes­li­yor.

Ya­lan­cı ba­har

Ha­ya­li enf­las­yon açık­la­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra Baş­kan önü­müz­de­ki top­lan­tı­da fa­iz­le­rin dü­şü­rü­le­ce­ği sin­ya­li­ni de ver­di.
Ha­zır pi­ya­sa­lar tat­lı tat­lı ka­zan­dı­rı­yor­du, iyi gaz ol­du. Yi­ne de bu kı­sa son­ba­har ral­li­si si­zi kan­dır­ma­sın. Pas­tır­ma ya­zı bi­ter bit­mez her şey hız­la so­ğu­ma­ya baş­la­ya­cak.
Va­de ver­mek ko­lay de­ğil an­cak 2015 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne bir iki ay ka­la­na ka­dar tat­sız­lık sü­re­bi­lir.
Or­ta va­de­li prog­ram doğ­rul­tu­sun­da alı­nan ön­lem­ler ve mak­ro ih­ti­ya­ti ted­bir­ler de­dik­le­ri ise bil­di­ğin di­yet prog­ra­mı… Ya­ni ni­yet­ten iba­ret… Bu­nun cid­di­ye alı­na­bil­me­si ve prog­ram sa­yıl­ma­sı için na­sıl ya­pı­la­ca­ğı­nın an­la­tıl­ma­sı ge­re­kir. An­la­ta­bi­li­yor­lar mı? Ne­re­de?
De­mem o ki ne açık­la­ma­la­rı ne de pi­ya­sa­la­rı re­el bul­mu­yo­rum. El­le tu­tu­la­cak ta­raf­la­rı yok.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more