Bir önemli güncelleştirmeniz var!

As­lın­da il­ginç bir iki­lem var or­ta­da… Enf­las­yo­nun ha­li bel­li… Yıl­lık yüz­de 9.1 se­vi­ye­sin­de… An­cak pi­ya­sa­da kim­se­nin enf­las­yon ile il­gi­len­di­ği fa­lan yok! Esas hi­ka­ye fa­iz… Fai­zi be­lir­le­ye­cek olan ne? Enf­las­yon.
Enf­las­yon Ra­po­ru su­nu­mun­da Baş­kan Er­dem Baş­çı'ya sor­du­lar, O da ce­vap­la­dı; “Tür­ki­ye'nin re­el fai­zi yüz­de 2-3 ol­ma­lı!”
Bu­nun an­la­mı açık, bu­gün enf­las­yon yüz­de 9.1 se­vi­ye­sin­dey­se, Mer­kez Ban­ka­sı­nın re­fe­rans fai­zi en az yüz­de 11-12'de ol­ma­lı. Ne­den? Va­tan­daş pa­ra­sı­nı dö­vi­ze çe­vir­me­sin, Türk Li­ra­sı tut­ma­ya de­vam et­sin.

İn­di­ri­li­yor

Fa­iz oran­la­rın­da den­ge çok ama çok önem­li… İki ge­liş­mek­te olan ül­ke cö­mert şe­kil­de fa­iz­le­ri­ni ar­tır­dı; Bre­zil­ya ve Rus­ya… İki­si­nin de önem­li so­run­la­rı var ama bat­ma risk­le­ri ol­ma­dık­ça ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı­lar için fa­iz, fa­iz­dir.
Biz­de Baş­ba­kan ve Eko­no­mi Ba­ka­nı Mer­kez Ban­ka­sı top­lan­tı­sın­dan he­men son­ra­sın­da de­meç ver­di­ler; “Fa­iz­ler yük­sek, dü­şü­rül­me­li!” Baş­kan Baş­çı da za­ten son­ra­ki top­lan­tı­da fa­iz­le­ri kır­pa­ca­ğı­nın işa­re­ti­ni ver­di.

Es­ki sü­rüm

Yan­lış ya­pı­yor­lar. Ne­den?
Gü­ven­dik­le­ri iki bek­len­ti var. Bi­rin­ci­si, pet­rol fi­yat­la­rı­nın çok hız­lı düş­me­si ve dü­şük ka­la­ca­ğı ön­gö­rü­sü ile dış açık do­la­yı­sıy­la ca­ri açı­ğın aza­la­ca­ğı…
İkin­ci­si, sür­priz ola­rak pa­ra­sal ge­niş­le­me­ye gi­den Ja­pon­ya'yı, he­men aka­bin­de Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı'nın ta­kip ede­cek ol­ma­sı…
İkin­ci­den baş­la­ya­lım. Ja­pon­ya bil­dim bi­le­li pa­ra­sal ge­niş­le­me ya­par an­cak pi­ya­sa­la­ra cid­di an­lam­da et­ki­si ol­ma­mış­tır.

Kul­la­nım sü­re­si dol­muş­tur

Al­gı­da se­çi­ci­lik ola­rak dü­şü­nün. Ma­den ka­za­la­rı­nın ar­dın­dan nor­mal­de kim­se­nin ha­be­ri bi­le ol­ma­ya­ca­ğı in­şa­at is­ke­le­sin­den dü­şen iş­çi­nin ha­ber bül­ten­le­rin­de yer al­ma­sı gi­bi… Av­ru­pa'nın pa­ra­sal ge­niş­le­me­si ise Ame­ri­kan tar­zı de­ğil! Ne bo­yu­tu ye­ter, ne du­ru­mu kur­ta­rır. Ol­sa ol­sa Eu­ro'ya da­ha da de­ğer kay­bet­ti­rir ki, bu du­rum bi­zi zo­ra so­kar.
Ya­ni Ja­pon­ya'nın üze­ri­ne Av­ru­pa'yı koy iki­si bir Ame­ri­ka'nın pa­ra­sal ge­niş­le­me et­ki­si­ni ya­ra­ta­maz. O dö­nem bit­ti, ge­ri gel­me­ye­cek.

Ha­ta ra­po­ru

Pet­rol fi­yat­la­rı­na ge­lin­ce… İs­ter­se yüz­de 10 da­ha düş­sün! Bu se­fer yıl­da 60 de­ğil, 50 mil­yar do­la­ra açık ve­ri­riz. Yıl­lık 35 mil­yar do­lar sos­yal gü­ven­lik açı­ğı ve­rir­ken, ara­da­ki 10 mil­yar do­lar mı Tür­ki­ye'yi kur­ta­ra­cak?
De­mem o ki, hem İk­ti­dar hem de Mer­kez Baş­ka­nı aci­len ka­fa­la­rı­nı “gün­cel­leş­tir­me­li!”
Ni­ye yaz­dım bü­tün bun­la­rı? De­ği­şen bir şey ol­ma­ya­cak. On­lar ha­ta­da ıs­rar ede­cek, ben de; O ka­dar da yaz­dım, çiz­dim, de­miş­tim di­ye­ce­ğim. Olay bu!

Loading...