Bu blöfü yerler mi?

AB Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kır, ABD ile AB ara­sın­da im­za­la­na­cak Trans At­lan­tik Ti­ca­ret İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı ile Tür­ki­ye'nin yıl­da 3 mil­yar do­lar kay­ba uğ­ra­ya­ca­ğı­na söy­lü­yor.
Yan­lış bil­gi! Han­gi 3 mil­yar do­lar?
So­nuç fe­la­ket. Ge­nel tah­min­ler ih­ra­ca­tı­mı­zın 30-35 mil­yar do­lar ara­sın­da ge­ri­le­ye­ce­ği yö­nün­de… Az buz de­ğil, bu ra­kam ih­ra­ca­tı­mız­da yak­la­şık yüz­de 20'lik bir dü­şü­şe denk ge­li­yor ki Tür­ki­ye eko­no­mi­si için bu sa­de­ce bir baş­lan­gıç…
Ne­re­ye kay­bol­du­nuz?
Pe­ki, bu gü­ne ka­dar ne­re­ler­dey­di­niz pa­şam? Ye­ni bir ge­liş­me de de­ğil, sü­reç ne­re­dey­se 10 yıl­dır de­vam edi­yor. Fa­kat öy­le­si­ne ge­rek­siz gün­dem­ler oluş­tur­du­nuz, öy­le­si­ne va­kit kay­bet­ti­niz ki, ne doğ­ru dü­rüst lo­bi ya­pa­bil­dik ne de se­si­mi­zi du­yu­ra­bil­dik. An­laş­ma ile ABD eko­no­mi­si­ne yıl­da 95 mil­yar Eu­ro, AB eko­no­mi­si­ne ise yıl­da 120 mil­yar Eu­ro ka­zanç sağ­la­ya­cak. Bi­ri­le­ri ka­za­nır­ken, bi­ri­le­ri­nin de kay­bet­me­si ge­re­ki­yor. İş­te o kay­be­den­ler­den bi­ri de bi­ziz!

Geç­ti Bo­r'­un pa­za­rı

Şöy­le ki; AB ile ara­mız­da­ki güm­rük bir­li­ği do­la­yı­sıy­la AB'­nin ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı yap­tı­ğı ül­ke­ler Tür­ki­ye'ye sı­fır güm­rük­le ih­ra­cat ya­pı­yor. Tür­ki­ye'nin ay­nı ül­ke­ler­le ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı yok­sa bi­zim on­la­ra ih­ra­ca­tı­mız ise güm­rük ver­gi­si­ne ta­bi olu­yor; aley­hi­mi­ze bir du­rum olu­şu­yor.
Çar­pı­cı ör­nek­le­ri var. Ce­za­yir, Av­ru­pa Bir­li­ği ile an­laş­ma im­za­la­dı. Eko­no­mi Ba­ka­nı Zey­bek­ci'nin an­la­tı­mıy­la; “Yap­ma­dı­ğı­mız kal­ma­dı ama adam­lar bi­zim­le ma­sa­ya otur­ma­dı­lar.“
Ne­den otur­sun­lar ki? Av­ru­pa Bir­li­ği ile an­laş­ma yap­tı­ğı­mız için bi­ze mal sa­ta­bi­lir­ler ama Av­ru­pa Bir­li­ği'n­de ol­ma­dı­ğı­mız için biz on­la­ra ko­ta­sız mal sa­ta­ma­yız!
Kim ka­rar ver­di?
Tek­rar AB Ba­ka­nı'nın açık­la­ma­la­rı­na dö­ne­li­m… Di­yor ki; “Bu an­laş­ma­ya, Güm­rük Bir­li­ği ül­ke­le­ri­ne uy­gu­la­nır mad­de­si ko­nul­maz­sa güm­rük bir­li­ği­ don­du­ru­la­cak!” Bu du­rum Vol­kan Boz­kı­r'­ın ki­şi­sel gö­rü­şü mü yok­sa Hü­kü­met ka­ra­rı mı? Güm­rük bir­li­ğin­den çı­kı­lır­sa bu­nun ge­ti­ri­si-gö­tü­rü­sü ne olur? Bu ko­nu­da ka­rar ve­ril­di mi?
Yok efen­dim ne­re­de… Blöf ya­pıl­dı­ğı o ka­dar aşi­kar ki… Kö­re sor­san gös­te­rir, öy­le­si­ne ya­ni…

Loading...