Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Çarşı iyice karışacak

10 Şubat 2014

Her te­le­viz­yo­nu aç­tı­ğım­da Baş­ba­ka­nın gün­de­me da­ir sı­cak me­saj­lar ver­me­sin­den yan­dım, kav­rul­dum. Gü­nüm hat­ta sa­at­le­rim Er­do­ğa­n'­ı gör­me­den geç­mez ol­du. Ne­re­dey­se ka­pı açı­lı­şın­da bi­le ko­nuş­ma ya­pı­yor muh­te­rem.
İn­ter­ne­ti ya­sak­lı­yor, fez­le­ke­le­ri ör­tü­yor, sav­cı­la­rı de­ğiş­ti­ri­yor, em­ni­yet mü­dür­le­ri­ni da­ğı­tı­yor, te­le­viz­yon­la­rı arı­yor, an­ket­le­ri bo­yu­yor, id­di­ala­rı ya­lan­lı­yor. On­ca “ta­pe­”yi yok sa­yı­yor. Ay­na gi­bi or­ta­day­ken AK­P'­den kim­se hır­sız­lık, yol­suz­luk ve rüş­ve­te bu­laş­ma­mış gi­bi dav­ra­nı­yor.
Ça­re­siz­lik­ten, seç­me­ni­ni 10 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ze­kâ­sı­na sa­hip ad­de­de­rek “yol­suz­luk yap­say­dık bu ka­dar yol ya­pa­bi­lir miy­dik?” di­ye so­ru­lar so­ru­yor. İşin da­ha il­gin­ci, ge­len tep­ki­ler he­def kit­le­nin bu du­ru­mu onay­la­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.

Bu aş­kın ka­ti­li kim?

Yal­nız so­run şu ki, Tür­ki­ye'ye kre­di ve­ren­ler nis­pe­ten da­ha yük­sek ze­kâ se­vi­ye­si­ne sa­hip­ler. Va­de­si ge­len borç­la­rın na­sıl dön­dü­rü­le­ce­ği da­ha bel­li de­ğil­ken, kim­se böy­le bir or­tam­da Tür­ki­ye'ye ye­ni borç ver­mez. Yok, üçün­cü ha­va­li­ma­nıy­mış yok Ka­nal İs­tan­bu­l'­muş kim­se beş ku­ruş kre­di ala­maz.
Ne­re­den ne­re­ye? AKP ile öy­le bir 12 yıl ge­çir­dik ki, ül­ke eko­no­mi­si pa­ra­yı faz­la bul­du, ne­re­si­ne sü­re­ce­ği­ni şa­şır­dı. Kü­re­sel eko­no­mi­nin ni­met­le­ri ye­nir­ken yol, bi­na, alış­ve­riş mer­ke­zi dı­şın­da bir şey ya­pıl­ma­dı. Dö­nü­şü ol­ma­yan ya­tı­rım­lar­la gel­dik bu­gün­le­re…
Ge­çen yı­la ka­dar işa­dam­la­rı, ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar ve Arap ser­ma­ye­si Er­do­ğa­n'­a aşık­tı. İra­n'­ın sev­gi­li­si du­ru­mun­day­dık. Pa­ra akı­yor açık­la­rı­mız ka­pa­nı­yor­du.
Pe­ki ya şim­di? Aşk bit­ti, pa­ra git­ti. Mev­cut eko­no­mik dü­ze­ni ku­ran aha­li­nin güç­süz­leş­me­si ile eğ­len­ce bit­ti. Ka­la­ba­lık ya­vaş ya­vaş da­ğı­lı­yor.

Bul ka­ra­yı al pa­ra­yı

Ta­mam, AKP ye­rel se­çim­le­ri ön­de bi­ti­re­cek. An­cak oy ora­nı ser­ma­ye sa­hip­le­ri için çok önem­li… Eğer mart ye­rel se­çim so­nuç­la­rın­da, AK­P'­nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ga­ran­ti ede­me­di­ği gö­rü­lür­se si­ya­si be­lir­siz­lik iyi­ce ar­ta­cak.
Da­ha cu­ma gü­nü kre­di no­tu­mu­zun gö­rü­nü­mü ne­ga­ti­fe in­di­ril­di. Se­çim so­nu­cu­na gö­re not dü­şü­rü­le­cek. Tür­ki­ye'yi “ka­ra pa­ra­” ak­la­yan ül­ke­ler gu­ru­bu­na al­mak üze­re­ler…
Da­ha bit­me­di… Mart ayın­da çar­şı iyi­ce ka­rı­şa­cak. Grup­lar bü­tün si­lah­la­rı­nı ma­sa­nın üs­tü­ne ko­ya­cak. Pro­tes­to­lar, yü­rü­yüş­ler ar­ta­cak. Er­do­ğan ve te­ba­asın­dan mem­nun ol­ma­yan İs­ra­il, Ame­ri­ka, İn­gil­te­re alt­tan al­ta eko­no­mi­yi gı­dık­la­ya­cak. Fon çı­kış­la­rı, olum­suz ra­por­lar ade­ta ya­ğa­cak.
AK­P'­nin der­di ön­ce şu se­çim­le­ri at­lat­mak son­ra­sın­da bir 6 ay da­ha da­yan­mak. Yi­ne de bu iş sa­de­ce Er­do­ğa­n'­ın it­tir­me­siy­le mi ola­cak?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more