Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Duymak için susmak gerekir

4 Şubat 2014

Be­lir­siz­li­ğin ber­ta­raf edil­me­si bek­le­nir­ken, Baş­ba­ka­n'­ın eko­no­miy­le il­gi­li; “Fa­iz ar­tı­rı­mı­nın so­nuç­la­rı­nı gö­re­ce­ğiz. Dö­viz ve bor­sa­ya olum­lu bir et­ki­si ol­maz­sa fark­lı yol­la­ra baş­vu­ra­bi­li­riz. Alı­şıl­mı­şın dı­şın­da bir pa­ket ha­zır­lı­yo­ru­z” de­me­si ve du­ru­ma gö­re B ve C plan­la­rı­nı dev­re­ye so­ka­bi­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­me­si ka­dar ge­rek­siz bir açık­la­ma ola­bi­lir mi?
Baş­ba­kan, eko­no­mi­nin in­ce aya­rın­dan an­la­ma­yın­ca or­ta­lı­ğı ya­tış­tır­mak için yap­tı­ğı açık­la­ma da ya­tı­rım­cı­la­rı pa­ni­ğe sevk edi­yor. Bu tarz ifa­de­ler de­di­ko­du­yu ar­tı­rır, so­ru işa­ret­le­ri­ni ço­ğal­tır. Hal­bu­ki eko­no­mi ber­rak­lı­ğı, net ol­ma­yı se­ver.
Eko­no­mi­yi ne ka­dar bu­lan­dı­ra­cak laf var­sa ön­ce Er­do­ğan zik­re­di­yor, son­ra da ola­ğan suç­lu “fa­iz lo­bi­si­”!

De­di­ko­du gır­la

Pe­ki, “da­nış­man­la­rı uyar­mı­yor mu?” di­ye­cek­si­niz. Eko­no­mi ala­nın­da­ki baş­da­nış­ma­nı­nın ön­ce­lik­li işi onu dü­şün­ce gü­cü ile ya­pı­lan sui­kast­ler­dan ko­ru­mak olun­ca pek il­gi­le­ne­mi­yor her­hal­de.
Baş­ba­ka­n'­ın açık­la­ma­la­rı son­ra­sı ak­la ilk dü­şen “to­bin ver­gi­si­” ol­du. To­bin ver­gi­si ne? Ser­ma­ye ha­re­ket­le­ri­ne kı­sıt­la­ma ve ver­gi uy­gu­la­ma­sı… Ya­ni, ya­ban­cı ya­tı­rım­cı ül­ke­ye is­te­di­ği gi­bi pa­ra so­ka­ma­ya­cak ve çı­kar­ta­ma­ya­cak.
Biz ya­ban­cı­lar­dan pa­ra bek­ler­ken böy­le ge­rek­siz bir ön­lem alı­nır­sa ih­ti­ma­liy­le bor­sa düş­tü, do­lar ve fa­iz çık­tı. Ma­li­ye Ba­ka­nı açık­la­ma yap­mak zo­run­da kal­dı; “Yok öy­le bir şey!”

Di­lin ke­mi­ği yok!

He­men ar­ka­sın­dan eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin ban­ka­lar­da tu­tu­lan dö­vi­ze ila­ve ge­lir ver­gi­si ge­tir­me­yi plan­la­dı­ğı ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Ge­ti­re­bi­lir ge­tir­me­si­ne ama so­nuç­la­rı pek iç açı­cı ol­maz.
Mer­kez Ban­ka­sı ve­ri­le­ri­ne gö­re 24 Ocak iti­ba­rıy­la mev­du­at ban­ka­la­rın­da­ki dö­viz he­sap­la­rı­nın top­lam bü­yük­lü­ğü 122 mil­yar do­lar…
Bel­ki ilk etap­ta is­te­nen et­ki sağ­la­na­bi­lir. Ya son­ra­sı? Ka­yıt­dı­şı­na ka­çış baş­lar. Bu pa­ra­nın yüz­de 15'i sis­tem dı­şı­na çık­sa ya da off­sho­re ban­ka­la­ra kay­sa 18 mil­yar do­lar eder ki, bi­zi sars­ma­ya ye­ter.
Pi­ya­sa­la­rın kur­du de­di­ko­du­dur, yer bi­ti­rir. Siz bu­na uy­gun or­tam sağ­lar­sa­nız bir­kaç gün son­ra ha­sar tes­pi­ti yap­mak­ta bi­le zor­la­nır­sı­nız.
Şim­di ya­tı­rım­cı­lar “b ve c plan­la­rı ne­ler ola­bi­lir?” di­ye dü­şü­nü­yor ve akıl­la­rı­na ge­le­ni söy­lü­yor­lar. Hal­bu­ki hiç ko­nu­şul­ma­sa emin olun iş­ler da­ha ça­buk dü­ze­lir.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more