Ekonomiye S&P şamarı

İşin açık­ça­sı ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu S&P'­nin Tür­ki­ye'nin ne­ga­tif not gö­rü­nü­mü­nü te­yit et­me­si­ni faz­la bek­le­yen yok­tu! İl­la dü­zel­te­cek de­ni­li­yor­du, dü­zelt­me­di!
Pi­ya­sa ve yo­rum­cu­la­rın ge­nel bek­len­ti­si ney­di? “Ba­ya­ğı bir to­par­la­dı­nız, pet­rol fi­yat­la­rı da düş­tü en azın­dan bu no­tu hak edi­yor­su­nuz…”
Pe­ki, S&P ne de­di? “Kö­tü gi­di­yor­su­nuz ve eko­no­mi­niz­de hiç­bir dü­zel­me yo­k… Ya­kın­da no­tu­nu­zu dü­şü­re­ce­ğim!” Hak­sız da sa­yıl­maz­lar…

Se­bep?

Al­gı mü­hen­dis­le­rin­den Mer­kez Ban­ka­sı iyi git­ti­ği­mi­zi söy­lü­yor, ba­kan­lar iyi git­ti­ği­miz yö­nün­de de­meç­ler ve­ri­yor, Baş­ba­kan iyim­ser ol­ma­ya­nı haş­lı­yor, Cum­hur­baş­ka­nı di­rekt suç­lu­yor…
Oy­sa S&P açık­la­ma­sın­da Tür­ki­ye'nin bu yıl­ki per­for­man­sı­nın en önem­li un­su­ru ola­rak net ih­ra­ca­tı gör­dü­ğü­nü, iç ta­le­bin dü­şük ol­du­ğu­nu, li­ra­nın ise za­yıf­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açık­la­ma­da ay­rı­ca “Tür­ki­ye'nin bü­yü­me po­tan­si­ye­li­nin, özel sek­tö­rün bü­yük ve açık dö­viz po­zis­yo­nu gi­bi sü­re­ge­len dış kı­rıl­gan­lık­lar­dan kö­tü et­ki­len­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri yer al­dı.

So­nuç si­ya­si mi?
Ben­ce si­ya­si de­ğil! Son za­man­lar­da Ame­ri­ka ne de­diy­se yap­tık, sö­zün­den dı­şa­rı çık­ma­dı­k… Eğer ne­ga­tif gö­rü­nü­mü­müz si­ya­si ol­sa bı­ra­kın du­ra­ğa­na çe­kil­me­yi, çok­tan po­zi­ti­fe çev­ril­miş­ler­di­…
Ger­çek­çi olur­sak Tür­ki­ye eko­no­mi­si için eli­miz­de­ki tek so­mut olum­lu ge­liş­me pet­rol fi­yat­la­rı­nın düş­me­si­... Bu haf­ta bu yö­nüy­le kri­ti­k… Vi­ya­na'da OPEC üye­le­ri üre­tim ko­ta­la­rı­nın kı­sıl­ma­sı tek­li­fi­ni de­ğer­len­di­re­cek­ler.
An­ket­ler tek­li­fin ka­bul edi­lip edil­me­ye­ce­ği hu­su­sun­da ka­rar­sız. Ka­tı­lan­la­rın ya­rı­sı ko­ta­lar­da ke­sin­ti­ye gi­di­le­ce­ği­ni öne sü­rü­yor.

Pet­rol ne ola­cak?

OPE­C'­in ko­ta kı­sıt­la­ma­sı ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden­ler, kar­te­lin kü­re­sel üre­ti­min sa­de­ce yüz­de 40'ını kon­trol et­ti­ği­ni, fi­ya­tı yu­ka­rı it­mek için üre­ti­mi gün­de 2-2.5 mil­yon va­ril kes­mek ge­rek­ti­ği­ni, bu­na hiç bir üye­nin ra­zı ol­ma­ya­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor.
Ay­rı­ca eko­no­mi­le­ri ucuz pet­rol­den bü­yük ya­rar sağ­la­yan ABD ve AB, Suu­di Ara­bis­ta­n'­ı ko­ta ke­sin­ti­si­ne kar­şı dur­ma­sı ko­nu­sun­da bas­kı al­tın­da tu­tu­yor.

Sa­de­ce se­yir­ci­yiz
Bu­gün İran ile nük­le­er ba­rış gö­rüş­me­le­ri var. ABD Kon­gre­si'nin an­laş­ma­yı boz­ma­sı ya da İra­n'­a ek yap­tı­rım ka­ra­rı bu ül­ke­nin sev­kıya­tı­nın dev­re dı­şı kal­ma­sı­nı gün­de­me ge­lir ki bu du­rum pet­rol fi­yat­la­rı­nı yu­ka­rı ite­r…
Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin gö­be­ği, Tür­ki­ye'nin mü­da­hil ola­ma­dı­ğı böy­le­si­ne kri­tik ka­rar­la­ra bağ­lıy­ken gi­dip de iyim­ser­li­ğin do­zu­nu ka­çır­mak, kan­dır­ma­ca­dan baş­ka bir şey de­ğil­dir… Kan­ma­yın!

Loading...