Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

En Kırılgan Oscar’ı Türkiye’nin

15 Şubat 2014

Gör­dü­nüz mü şu fa­iz lo­bi­si­nin yap­tı­ğı­nı? Adam­lar, Ame­ri­ka Mer­kez Ban­ka­sı'nı (FED) da ele ge­çir­miş­ler.
FED üşen­me­miş ra­por yaz­mış, Tür­ki­ye'yi, eko­no­mi­de dün­ya­nın en kı­rıl­gan ül­ke­si ola­rak ta­nım­la­mış…
Ra­por­da kı­rıl­gan­lı­ğı, Tür­ki­ye'nin yük­sek ca­ri açı­ğı­na ve bu­na kar­şı­lık dö­viz re­zerv­le­ri­nin ye­ter­siz ol­ma­sı­na bağ­la­mış.
Hep­si kum­pas ta­bi­i! Bi­raz sab­re­der­sek, Baş­ba­kan Er­do­ğan pa­ra­lel ya­pı­yı, FE­D'­in ki­me hiz­met et­ti­ği­ni, hep­si­nin bel­ge ve gö­rün­tü­sü­nün el­le­rin­de ol­du­ğu­nu açık­la­ya­cak­tır.
So­nuç­ta eko­no­mi­nin kı­rıl­gan olup ol­ma­dı­ğı­nın ce­va­bı­nı san­dık­ta halk ver­me­ye­cek mi? Eko­no­mi kı­rıl­gan ol­sa dub­le yol­lar ya­pı­la­bi­lir miy­di?
Git­me dur ne olur­sun!
Pe­ki, dö­viz re­zerv­le­ri­mi­zin ye­ter­siz ol­ma­sı kı­rıl­gan­lık adı­na ne­den önem­li?
“Türk tah­vil­le­ri­ne ya­ban­cı­lar­dan bü­yük ta­le­p”, “bor­sa ya­ban­cı­lar­la uçu­yo­r” baş­lık­la­rı­nı ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? Sı­cak pa­ra gel­sin, içi­mi­zi ısıt­sın di­yen­le­ri?
Al­dı­lar, sat­tı­lar tat­lı pa­ra­yı bul­du­lar. Ver­gi­si yok, kur­gu­su yok, te­miz pa­ra­… Şim­di on­lar ufak ufak gi­di­yor­lar. Gi­der­ken ül­ke­le­ri­ne TL gö­tür­me­ye­cek­le­ri­ne gö­re… Sa­de­ce bu da de­ğil! Ha­ni biz ge­lir­se doğ­ru­dan ya­tı­rım gel­sin de­yip du­ru­yor­duk. Ya­tı­rım­cı ge­lip sı­fır­dan ya­tı­rım yap­sın, fab­ri­ka kur­sun, is­tih­dam sağ­la­sın, kü­çük ve or­ta bo­yut­lu iş­let­me­ci­le­re iş sağ­la­sın is­ti­yor­duk.
Elin oğ­lu uya­nık! Za­ten ku­rul­muş, pa­za­rı olan, kâr eden şir­ket­le­ri al­dı­lar. Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak için ça­lı­şan sa­yı­sın­da in­di­ri­me git­ti­ler. Yan sa­na­yi üre­ti­ci­le­ri re­ka­be­te so­ku­la­rak fi­yat­lar kır­dı­lar, ma­li­yet­le­ri azalt­tı­lar, kâr­la­rı­nı ar­tır­dı­lar. Bo­şu­na mı?

Yol­cu­dur Ab­bas

Ba­ba­sı­nın hay­rı­na de­ğil, kâr el­de et­mek ama­cıy­la Tür­ki­ye'ye ge­li­yor bu ser­ma­ye.
Git­me di­ye­mez­sin. Der­sen, sor­maz­lar mı, “Gel di­ye binbir tak­la atar­ken gü­zel­di de, şim­di ka­zan­dı­ğım pa­ra­mı ül­ke­me gö­tü­rün­ce mi kö­tü­” di­ye?
Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar net kâr trans­fer­le­rin­de 1 mil­yar do­lar sı­nı­rı­nı ilk ola­rak 2006 yı­lın­da geç­ti­ler. 2007 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de 2 mil­yar do­lar ge­çil­miş­ti.
2008'in za­ten kriz yı­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le faz­la bir de­ğiş­me ol­ma­dı. 2009 yı­lı to­par­lan­ma ile geç­ti. 2010'a gel­di­ği­miz­de trend de­vam et­ti ve kâr trans­fe­rin­de 3 mil­yar do­la­rı gör­dük. 2013'te 4 mil­yar do­la­rı geç­tik.
Bu ra­kam­lar da­ha da bü­yü­ye­cek. Ye­ni­den ya­pı­lan­may­dı, kriz­di der­ken pa­ra­lar har­can­dı, ço­ğu şim­di­lik bu­ra­da kal­dı­… Ama gi­de­ce­k… Bi­ze de el sal­la­mak dü­şe­cek.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more