Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Enflasyon canavarı ve muhteremler

5 Şubat 2014

Enf­las­yon ra­kam­la­rı açık­lan­dı.
TÜ­FE yıl­lık yüz­de 7.5 ora­nı­na zıp­lar­ken, ÜFE yıl­lık 10.7'ye yük­sel­di. Gös­ter­ge ola­rak TÜ­FE, ya­ni tü­ke­ti­ci fi­yat en­dek­si alı­nı­yor. Biz de o pa­ti­ka­dan ya­ni yüz­de 7.5'luk enf­las­yon­dan gi­de­lim.
Da­ha ge­çen haf­ta Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Baş­çı, 2014 yı­lı TÜ­FE tah­mi­ni­nin, yıl­lık yüz­de 5.3'den yüz­de 6.6'ya yük­sel­til­di­ği­ni açık­la­dı. Her za­man­ki gi­bi baş­ka­na bu yet­me­di, enf­las­yon he­de­fi­ni yüz­de 5 se­vi­ye­si­ne çek­mek için ça­ba har­ca­ya­cak­la­rı­nı da ek­le­di.
Ağa­nın eli tu­tul­maz ta­bi­i… Ha­zır uçu­yor­ken he­de­fi yüz­de 1'e çek­mek fa­lan de­yi­ver de is­min yü­rü­sün ba­ri… Na­sıl ol­sa iki­si de müm­kün de­ğil!
Ben di­yo­rum, ya­ban­cı ül­ke­den ka­çak mer­kez ban­ka­cı ça­lış­tır­sak da­ha iyi… Hiç de­ğil­se ma­aşı­nın ver­gi­si­ni öde­me­yiz, pa­ra ce­bi­mi­ze kâr ka­lır.

O kad­ro­ya bu so­nuç!

Ge­le­lim Mer­ke­z'­in yüz­de 6.6'lık tah­mi­ni­ne; Mer­kez Ban­ka­sı'nın on­lar­ca pro­fe­sör, do­çent, dok­tor, ana­list, is­ta­tis­tik uz­ma­nı, da­nış­man ve an­ke­tör kad­ro­su­nun ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da el­de et­tik­le­ri tah­min bu…
Ben de in­ter­net­ten bak­tı­ğım ka­da­rıy­la enf­las­yon yüz­de 8'de ka­lır­sa ba­şa­rı­dır, kuv­vet­le muh­te­mel yüz­de 10'ci­va­rın­da ola­cak­tır di­yo­rum. O ka­dar ki­tap oku­dum, mü­rek­kep ya­la­dım… An­la­ya­ca­ğı­nız sal­la­mı­yo­rum.

O so­nu­ca bu ge­liş­me­ler!

Be­nim var­sa­yım­la­rım şun­lar; ocak ayı bo­yun­ca kur ar­tış­la­rı mü­da­ha­le­le­re rağ­men de­vam et­ti. Bu­nun an­la­mı açık! Önü­müz­de­ki ay siz TÜ­FE'ye en az yüz­de 1 da­ha ko­yun.
Se­çim son­ra­sı her tür­lü ener­ji fi­ya­tı­na o bi­çim zam ya­pı­la­cak. Bu­ra­dan da yüz­de 1 ek­le­ye­lim.
Ya yaz ay­la­rı? Bün­ya­min Sür­me­li'nin de her de­fa­sın­da söy­le­di­ği gi­bi bu yaz sı­cak ve ku­rak ge­çe­cek. Bu­nun an­la­mı ta­rım­sal ürün­ler­de fi­yat­lar yük­sek sey­re­de­cek. Onu da ak­lı­nız­da tu­tun.
ÜFE'de­ki ar­tı­şın iler­le­yen dö­nem­de TÜ­FE'ye yan­sı­ma­sı­na, ge­le­nek­sel iç­ki, si­ga­ra ÖTV zam­la­rı­nı ek­le­yin.
Ol­du mu si­ze nur­to­pu gi­bi yüz­de 9”un üze­rin­de bir enf­las­yon.
Hem de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek abuk sa­buk ge­liş­me­ler­den, se­çim so­nuç­la­rın­da İk­ti­da­rın dar­be al­ma­sın­dan, kur­la­rın ye­ni­den oy­nak­laş­ma­sın­dan hiç bah­set­me­dim.
Yüz­de 6.6 imiş! Peh!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more