Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Fişleneceğiz!

22 Şubat 2014

İs­tih­ba­rat hiz­met­le­ri ve MİT ile il­gi­li ya­sa tek­li­fi Mec­li­s'­e su­nul­du. Baş­ba­kan Er­do­ğan, MİT adı­na öy­le bir ya­sa ge­çirt­mek is­ti­yor ki ne ya­par­sa­nız ay­na gi­bi Mİ­T'­in önün­de ola­cak. MİT ki­me bağ­lı? Baş­ba­ka­n'­a!

Ye­ni MİT ya­sa tek­li­fi­ne gö­re ban­ka­lar ve ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, bil­gi ve bel­ge, ve­ri, ka­yıt ne var­sa Mİ­T'­e ver­mek zo­run­da ola­cak. Hem de MİT bun­la­rı on­lar­dan is­te­me­ye­cek bi­le… Bu ku­ru­luş­lar ken­di ve­ri ta­ban­la­rı­nı Mİ­T'­e bağ­la­ya­rak doğ­ru­dan eri­şi­me izin ve­re­cek­ler.

Son­ra­sı ko­lay

Al ban­ka­la­rın bağ­lı ol­du­ğu bil­gi­sa­ya­rı önü­ne, kim ne­re­ye ne ka­dar har­ca­ma yap­mış, kim kre­di kar­tı bor­cu­nu ge­cik­tir­miş bak, öğ­re­n… Kim­den borç al­mış­sı­nız, pa­ra­nı­zı ne­re­le­re har­cı­yor­su­nuz, ne­re­ler­de ye­mek yi­yor­su­nuz, hep­si Mİ­T'­e tes­li­m… Ne kim­se­ye sor, ne de izin al! Hu­kuk hak ge­ti­re­…
İs­ter­sen bun­la­rı lis­te­le… Son 1 haf­ta içe­ri­sin­de he­sa­bın­dan 10 bin li­ra­dan faz­la pa­ra çe­ken­le­ri il­çe ba­zın­da gö­rün­tü­le­. Ge­ce ku­lüp­le­rin­de pa­ra har­ca­yan­la­rı isim isim ya­zı­cı­ya yol­la.

Da­ha ne­ler, ne­le­r…

Kı­sa­ca her bi­ri­miz ay­rın­tı­lı ola­rak fiş­le­ne­ce­ğiz. Müş­te­ri sır­rı, ti­ca­ri sır, ki­şi­sel ve­ri­ler ve özel ya­şa­mın giz­li­li­ği di­ye bir şey kal­ma­ya­cak. Ec­za­ne­den kart­la kalp ila­cı ve­ya do­ğum kon­trol ha­pı al­sa­nız bi­le ko­nu dos­ya­nı­za iş­le­ne­bi­le­cek.

Fi­nan­sal et­ki­si?

Ver­gi ba­rı­şı ile yurt­dı­şın­dan pa­ra ge­ti­re­bil­mek adı­na bin bir tak­la at son­ra da böy­le bir ka­nun çı­kart­mak is­te! Bu ka­nun ya­sa­laş­sın, Tür­ki­ye'den pa­ra ka­çı­şı baş­lar. Bı­ra­kın in­san­la­rı, şir­ket­ler bi­le Tür­ki­ye'de pa­ra tut­mak is­te­mez. Ya­ban­cı men­şe­ili ku­rum­lar ka­zan­dık­la­rı her ku­ru­şu kar trans­fe­ri adı al­tın­da yurt­dı­şı­na gön­de­rir.
Cep te­le­fo­nun­dan din­len­me pa­ra­no­yak­lı­ğı bu se­fer eko­no­mi­ye sıç­rar. Üç ku­ruş pa­ra ka­za­nan sis­tem­den hak­lı ola­rak uzak dur­ma­ya ça­lı­şır. Bu ya­sa­nın sa­vu­na­bi­lir hiç­bir ta­ra­fı yok. Za­ten Tür­ki­ye'de de­mok­ra­si fa­lan da yok.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more